•  
  •  

  Kalendár zvozu odpadu

  Miestne dane a poplatky

  Informácie k dani za psa

   23.09.2016

  Informácie k dani za psa 

  Predmet dane:

  • pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

  Daňovníkom je:

  Fyzická osoba alebo právnická osobam ktorá je

  • vlastníkom psa alebo
  • držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

  Vznik a zánik daňovej povinnosti:

  • daňová povinnosť vzniká 1, dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane. Daňovník je povinný do 30 dní odo dňa vniku daňovej povinnosti podať priznanie k dani za psa. Následne po zaevidovaní psa vydá správca dane vlastníkovi alebo držiteľovi psa evidenčnú známku.
  • daňová povinnosť zaniká 1. dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. Pri odhlásení psa je potrebné vyplniť čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti k dani za psa. Povinnosťou vlastníka je vrátiť evidenčnú známku!

  Platenie dane

  Na základe podáneho priznania k dani za psa Vám správca dane v mesiacoch apríl - máj vyrubí a následne doručí rozhodnutie na zaplatenie dane za psa, ktoré je potrebné uhradiť na účet obce, v hotovosti alebo poštovou poukážkou, a to do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

  • VZN č. 5/2017
   o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
   21.08.2018 | 553.82 kb

  Voľby do národnej rady SR 2020

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
  Utorok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
  Streda: 07:30-12:00 - 12:30-17:00
  Štvrtok: neúradný deň
  Piatok: 07:30-13:00

  Monografia obce

  Dejiny Betlanoviec

  Fotogaléria

  Miloj Spiš o.z.

  Miloj Spiš o.z.

  Kalendár

  Návštevnosť