•  
  •  

  Kalendár zvozu odpadu

  Miestne dane a poplatky

  Informácie k miestnemu poplatku

   23.09.2016

  Informácie k miestnemu poplatku

  POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

  Kto je poplatníkom?

  • fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce opravnená užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie
  • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
  • podnikateľ, ktorý je opravnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

  Kedy vzniká poplatková povinnosť?

  Poplatková povinnosť vzniká:

  • dňom vzniku trvalého alebo prechodného pobytu
  • dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť (kúpou, nájmom, darovaním, dedením a pod.)

  Oznamovacia povinnosť

  Daňovník je povinný nahlásiť všetky údaje rozhodujúce pre správne určenie výšky poplatkunajneskôr do 30 dní odo dňa, keď nastane takáto skutočnosť (príloha č. 3 VZN č. 5/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady).

  Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku

  Obec Betlanovce vo VZN č. 5/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ustanovilo v § 13 VZN č. 5/2017 podmienky, na základe ktorých je možné obec Betlanovce písomne požiadať o vrátenie, zníženie, resp. odpustenie poplatku, pričom je poplatník k písomnej žiadosti povinný doložiť potrebné doklady v súlade s VZN č. 5/2017 vždy v lehote 30 dní od zmeny. Ak poplatková povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a poplatník OZNÁMI túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku poplatkovej povinnosti, správca poplatku vráti pomernú časť poplatku za zostávajúce obdobie zdaňovacieho obdobia, za ktoré bol poplatok zaplatený.

  Platenie poplatku

  Správca dane v mesiacoch február - marec príslušného zdaňovacieho obdobia vyrubí a následne doručí rozhodnutie na zaplatenie poplatku, ktoré je potrebné uhradiť na účať obce, v hotovosti alebo poštovou poukážkou, a to do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

  • VZN č. 5/2017
   o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
   21.08.2018 | 553.82 kb

  Voľby do národnej rady SR 2020

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
  Utorok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
  Streda: 07:30-12:00 - 12:30-17:00
  Štvrtok: neúradný deň
  Piatok: 07:30-13:00

  Monografia obce

  Dejiny Betlanoviec

  Fotogaléria

  Miloj Spiš o.z.

  Miloj Spiš o.z.

  Kalendár

  Návštevnosť