•  
  •  

  Kalendár zvozu odpadu

  Miestne dane a poplatky

  Informácie k dani za ubytovanie

   23.09.2016

  Informácie k dani za ubytovanie 

  Daňovník:

  Fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

  Predmet dane:

  Odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len "zariadenie"), ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

  Základ dane:

  • počet prenocovaní

  Sadzba dane:

            Obec určuje sadzbu

  • 0,50 €/osoba/prenocovanie

  Vedenie evidencie:

  Platiteľ dane je povinný viesť knihu ubytovaných, ktorá obsahuje: meno a priezvisko ubytovaného, číslo OP alebo pasu, trvalý pobyt a dátum príchodu a odchodu. V knihe ubytovaných je platiteľ dane povinný očíslovať strany a predložiť správcovi dane pri vzniku daňovej povinnosti knihu ubytovaných na overenie.

  Vyberanie dane:

  Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

  Vznik a zánik daňovej povinnosti:

  Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti obci do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačice uvedeného v prílohe č. 1 VZN č. 5/2017

  Platenie dane za ubytovanie:

  Na predpísanom tlačive uvedenom v prílohe č.2 VZN č.5/2017 písomne oznámi správcovi dane výšku vybratej dane za kalendárny štvrťrok do 10 dní po uplynutí štvrťroka, v ktorom bola daň vybratá, do 15 dní po uplynutí švrťroka, v ktorom bola daň vybratá odvedie daň:

  • v hotovosti priamo do pokladne správcu dane pri platbách do 300,00€
  • bezhotovostným prevodom na účet správcu dane

  • VZN č. 5/2017
   o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
   21.08.2018 | 553.82 kb

  Voľby do národnej rady SR 2020

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
  Utorok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
  Streda: 07:30-12:00 - 12:30-17:00
  Štvrtok: neúradný deň
  Piatok: 07:30-13:00

  Monografia obce

  Dejiny Betlanoviec

  Fotogaléria

  Miloj Spiš o.z.

  Miloj Spiš o.z.

  Kalendár

  Návštevnosť