•  
  •  

  Kalendár zvozu odpadu

  Miestne dane a poplatky

  Informácie k miestnym daniam

   23.09.2016

  Informácie k miestnym daniam

  Čo je daň z nehnuteľnosti?

  Daň z nehnuteľností zahŕňa:

  • daň zo stavieb (stavby na bývaniea drobné stavby s doplnkovou funkciou pre hl. stavbu, garáže, chaty, priemyselné stavby, stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, ostatné stavby ....)
  • daň z pozemkov (orné pôdy, trvalé trávnaté porasty, lesy, zastavané plochy a nádvoria, záhrady, stavebné pozemky, ostatné plochy)

  Komu vzniká daňová povinnosť?

  Daňová povinnsť vzniká vlastníkovi, správcovi, nájomcovi alebo užívateľoví pozemku alebo stavby

  Kedy podať daňové priznanie?

  do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia - podáva ho ten daňovník, ktorému vznikne nanovo daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru alebo, ak nastali zmeny skutočnostirozhodujúcich pre daňovú povinnosť napr. nadobudnutie nehnuteľnosti (pozemok, rodinný dom).

  Ak daňovník podal Priznanie k dani z nehnuteľnosti a stane sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti príslušnému správcovi dane v lehote do 31. januára zdaňovacieho obdobia.

  Povinnosť podať priznanie sa týka aj tých daňovníkov, ktorým bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, realizovali drobnú stavbu, a pod.

  Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením v priebehu zdaňovacieho obdobia je povinný podať čiastkové priznanie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

  Aké doklady (prílohy) sú potrebné k podaniu priznaniu k dani z nehnuteľnosti?

  priznaniu k dani z nehnuteľností je potrebné doložiť:

  • rozhodnutie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností alebo kópiu listu vlastníctva, poprípade nájomnú zmluvu, kópiu Kúpno-predajnej zmluvy, Darovacej zmluvy, právoplatné osvedčenie o dedičstve a pod.
  • pre spoluvlasntíkov nehnuteľností Dohodu spoluvlastníkov o určení zástupcu

  Prislušné tlačivá si môžu daňovníci vydzvihnúť na OcÚ v Betlanovciach alebo stiahnuť z inernetovej stránky obce Betlanovce.

  Dokedy je potrebné zaplatiť daň z nehnuteľnosti?

  Na základe podaného priznania k dani z nehnuteľnosti Vám správca dane v mesiacoch apríl - máj vyrubí a následne doručí rozhodnutie na zaplatenie dane z nehnuteľnosti, ktoré je potrebné uhradiť na účet obce, v hotovosti alebo poštovou poukážkou, a to do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

  • VZN č. 5/2017
   o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
   21.08.2018 | 553.82 kb

  Voľby do národnej rady SR 2020

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
  Utorok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
  Streda: 07:30-12:00 - 12:30-17:00
  Štvrtok: neúradný deň
  Piatok: 07:30-13:00

  Monografia obce

  Dejiny Betlanoviec

  Fotogaléria

  Miloj Spiš o.z.

  Miloj Spiš o.z.

  Kalendár

  Návštevnosť