•  
  •  

  VZN

  2017

  • VZN č.2/2017
   o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom zakázaný a o ustanovení podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev na
   12.07.2017 | 592.12 kb
  • VZN č.1/2017
   o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy a školskej jedálne v Betlanovciach
   10.05.2017 | 509.01 kb

  2016

  • VZN č.7/2016
   o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
   27.12.2016 | 556.61 kb
  • VZN č.6/2016
   Prevádzkový poriadok pre pohrebisko - cintorín Betlanovce
   05.12.2016 | 563.62 kb
  • VZN č.5/2016
   o nakladaní s KO a DSO
   12.08.2016 | 610.1 kb
  • VZN č.3/2016
   o organizácii miestneho referenda v obci Betlanovce
   12.08.2016 | 1148.31 kb
  • VZN č.2/2016
   o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy a školskej jedálne v Betlanovciach
   12.08.2016 | 507.64 kb
  • VZN č.1/2016
   o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce
   12.08.2016 | 872.02 kb

  2015

  • VZN č. 1/2015
   o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
   12.08.2016 | 99 kb

  2014

  • VZN č. 3/2014
   ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Betlanovce
   12.08.2016 | 1005.7 kb
  • VZN č. 2/2014
   o miestnych daniach a miestnom poplatku
   12.08.2016 | 94.5 kb
  • VZN č.1/2014
   o spôsobe náhradného zásobovania vodou...
   12.08.2016 | 2027.26 kb

  2012

  • Dodatok č.1 k VZN č.2/2012
   o miestnych daniach a poplatku
   12.08.2016 | 12.31 kb
  • VZN č.2/2012
   o miestnych daniach a poplatku
   12.08.2016 | 94.5 kb
  • Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2012
   o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Betlanovce
   12.08.2016 | 248.44 kb
  • VZN č.1/2012
   o určení výšky príspevku na MŠ a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Betlanovce
   12.08.2016 | 36.5 kb

  2011

  2008

  • VZN č. 1/2008
   o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
   12.08.2016 | 1470.38 kb

  2006

  • VZN č. 3/2006
   Prevádzkový poriadok pre pohrebisko na území obce Betlanovce
   12.08.2016 | 84.5 kb
  • VZN č. 2/2006
   O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Betlanovce
   12.08.2016 | 137 kb

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
  Utorok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
  Streda: 07:30-12:00 - 12:30-17:00
  Štvrtok: neúradný deň
  Piatok: 07:30-13:00

  Fotogaléria

  Kalendár