•  | 
 •  
 •  

VZN

2017

 • VZN č.2/2017
  o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom zakázaný a o ustanovení podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev na
  12.07.2017 | 592.12 kb
 • VZN č.1/2017
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy a školskej jedálne v Betlanovciach
  10.05.2017 | 509.01 kb

2016

 • VZN č.7/2016
  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
  27.12.2016 | 556.61 kb
 • VZN č.6/2016
  Prevádzkový poriadok pre pohrebisko - cintorín Betlanovce
  05.12.2016 | 563.62 kb
 • VZN č.5/2016
  o nakladaní s KO a DSO
  12.08.2016 | 610.1 kb
 • VZN č.3/2016
  o organizácii miestneho referenda v obci Betlanovce
  12.08.2016 | 1148.31 kb
 • VZN č.2/2016
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy a školskej jedálne v Betlanovciach
  12.08.2016 | 507.64 kb
 • VZN č.1/2016
  o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce
  12.08.2016 | 872.02 kb

2015

 • VZN č. 1/2015
  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  12.08.2016 | 99 kb

2014

 • VZN č. 3/2014
  ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Betlanovce
  12.08.2016 | 1005.7 kb
 • VZN č. 2/2014
  o miestnych daniach a miestnom poplatku
  12.08.2016 | 94.5 kb
 • VZN č.1/2014
  o spôsobe náhradného zásobovania vodou...
  12.08.2016 | 2027.26 kb

2012

 • Dodatok č.1 k VZN č.2/2012
  o miestnych daniach a poplatku
  12.08.2016 | 12.31 kb
 • VZN č.2/2012
  o miestnych daniach a poplatku
  12.08.2016 | 94.5 kb
 • Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2012
  o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Betlanovce
  12.08.2016 | 248.44 kb
 • VZN č.1/2012
  o určení výšky príspevku na MŠ a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Betlanovce
  12.08.2016 | 36.5 kb

2011

2008

 • VZN č. 1/2008
  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  12.08.2016 | 1470.38 kb

2006

 • VZN č. 3/2006
  Prevádzkový poriadok pre pohrebisko na území obce Betlanovce
  12.08.2016 | 84.5 kb
 • VZN č. 2/2006
  O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Betlanovce
  12.08.2016 | 137 kb

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
Utorok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
Streda: 07:30-12:00 - 12:30-17:00
Štvrtok: neúradný deň
Piatok: 07:30-13:00

Fotogaléria

Kalendár