•  
  •  

  Kalendár zvozu odpadu

  VZN

  2019

   2018

   • VZN č.8/2018
    o čistote a o ochrane verejnej zelene
    13.11.2018 | 70.17 kb
   • VZN č.7/2018
    o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky v zariadení služieb
    13.11.2018 | 78.92 kb
   • VZN č.6/2018
    ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizovaní miestneho referenda
    17.09.2018 | 97.4 kb
   • VZN č. 5/2018
    o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Betlanovce
    24.08.2018 | 63 kb
   • VZN č. 4/2018
    o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované služby
    24.08.2018 | 61.04 kb
   • VZN č. 3/2018
    o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Betlanovce
    24.08.2018 | 65.41 kb
   • VZN č.2/2018
    ktorým sa zrušujú neplatné a neúčinné Všeobecne záväzné nariadenia
    25.07.2018 | 64.42 kb
   • VZN č.1/2018
    o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy a školskej jedálne v Betlanovciach, a na správu budovy MŠ
    15.02.2018 | 57.81 kb
   • VZN č.3/2017
    ktorým sa podľa zmeny a doplnku 2017 územného plánu obce Betlanovce mení a dopĺňa VZN č.3/2014, ktorým bola vyhlásená záväzná časť územného plánu obce Betlanovce
    15.02.2018 | 126.35 kb

   2017

   • VZN č.5/2017
    o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
    18.12.2017 | 553.82 kb
   • VZN č.4/2017
    o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
    18.12.2017 | 549.49 kb
   • VZN č.2/2017
    o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom zakázaný a o ustanovení podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev na
    12.07.2017 | 592.12 kb

   2016

   • VZN č.6/2016
    Prevádzkový poriadok pre pohrebisko - cintorín Betlanovce
    05.12.2016 | 563.62 kb

   2014

   • VZN č. 3/2014
    ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Betlanovce
    12.08.2016 | 1005.7 kb
   • VZN č.1/2014
    o spôsobe náhradného zásobovania vodou...
    12.08.2016 | 2027.26 kb

   2012

    2011

    Úradné hodiny

    Pondelok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
    Utorok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
    Streda: 07:30-12:00 - 12:30-17:00
    Štvrtok: neúradný deň
    Piatok: 07:30-13:00

    Monografia obce

    Dejiny Betlanoviec

    Fotogaléria

    Miloj Spiš o.z.

    Miloj Spiš o.z.

    Kalendár

    Návštevnosť