Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  | 
  •  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ A ZA PSA

 11.01.2021

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva do 31. januára príslušného roka vtedy, ak u daňovníka nastali v priebehu predchádzajúceho roka zmeny vo vlastníctve nehnuteľností alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane
napr. nadobudnutie nehnuteľnosti (pozemok, rodinný dom).

Ak daňovník podal Priznanie k dani z nehnuteľnosti a stane sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti príslušnému správcovi dane v lehote do 31. januára zdaňovacieho obdobia.

Povinnosť podať priznanie sa týka aj tých daňovníkov, ktorým bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, realizovali drobnú stavbu, a pod.

Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením v priebehu zdaňovacieho obdobia je povinný podať čiastkové priznanie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Aké doklady (prílohy) sú potrebné k podaniu priznaniu k dani z nehnuteľnosti?

priznaniu k dani z nehnuteľností je potrebné doložiť:

  • rozhodnutie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností alebo kópiu listu vlastníctva, poprípade nájomnú zmluvu, kópiu Kúpno-predajnej zmluvy, Darovacej zmluvy, právoplatné osvedčenie o dedičstve a pod.
  • pre spoluvlasntíkov nehnuteľností Dohodu spoluvlastníkov o určení zástupcu

Prislušné tlačivá si môžu daňovníci  stiahnuť z inernetovej stránky obce Betlanovce.  

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ K DANI ZA PSA

Vznik a zánik daňovej povinnosti:

  • daňová povinnosť vzniká 1, dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane (pes starší ako 6 mesiacov). Daňovník je povinný do 30 dní odo dňa vniku daňovej povinnosti podať priznanie k dani za psa. Následne po zaevidovaní psa vydá správca dane vlastníkovi alebo držiteľovi psa evidenčnú známku.
  • daňová povinnosť zaniká 1. dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa. Pri odhlásení psa je potrebné vyplniť čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti k dani za psa. Povinnosťou vlastníka je vrátiť evidenčnú známku!

Tlačivá dostupné na webovom sídle: betlanovce.sk v sekcii - Ako vybaviť.Vypísané a podpísané tlačivá je potrebné doručiť na obecný úrad v Betlanovciach do 31.01.2021. Kvôli opatreniam je najlepšie zaslať poštou alebo emailom: podatelna@betlanovce.sk V prípade potreby nás kontaktujte na t. č. 053/ 44 90 215.

SODB 2021

SODB 2021

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
Utorok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
Streda: 07:30-12:00 - 12:30-17:00
Štvrtok: neúradný deň
Piatok: 07:30-13:00

Monografia obce

Dejiny Betlanoviec

Fotogaléria

Miloj Spiš o.z.

Miloj Spiš o.z.

Kalendár

Návštevnosť