Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  | 
 •  
 •  

Kalendár zvozu odpadu

Miestne dane a poplatky

Informácie k miestnemu poplatku

 23.09.2016

Informácie k miestnemu poplatku

POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Kto je poplatníkom?

 • fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce opravnená užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie
 • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
 • podnikateľ, ktorý je opravnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Kedy vzniká poplatková povinnosť?

Poplatková povinnosť vzniká:

 • dňom vzniku trvalého alebo prechodného pobytu
 • dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť (kúpou, nájmom, darovaním, dedením a pod.)

Oznamovacia povinnosť

Daňovník je povinný nahlásiť všetky údaje rozhodujúce pre správne určenie výšky poplatkunajneskôr do 30 dní odo dňa, keď nastane takáto skutočnosť (príloha č. 3 VZN č. 5/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady).

Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku

Obec Betlanovce vo VZN č. 5/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ustanovilo v § 13 VZN č. 5/2017 podmienky, na základe ktorých je možné obec Betlanovce písomne požiadať o vrátenie, zníženie, resp. odpustenie poplatku, pričom je poplatník k písomnej žiadosti povinný doložiť potrebné doklady v súlade s VZN č. 5/2017 vždy v lehote 30 dní od zmeny. Ak poplatková povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a poplatník OZNÁMI túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku poplatkovej povinnosti, správca poplatku vráti pomernú časť poplatku za zostávajúce obdobie zdaňovacieho obdobia, za ktoré bol poplatok zaplatený.

Platenie poplatku

Správca dane v mesiacoch február - marec príslušného zdaňovacieho obdobia vyrubí a následne doručí rozhodnutie na zaplatenie poplatku, ktoré je potrebné uhradiť na účať obce, v hotovosti alebo poštovou poukážkou, a to do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 • VZN č. 5/2017
  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
  21.08.2018 | 553.82 kb

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
Utorok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
Streda: 07:30-12:00 - 12:30-17:00
Štvrtok: neúradný deň
Piatok: 07:30-13:00

Monografia obce

Dejiny Betlanoviec

Fotogaléria

Miloj Spiš o.z.

Miloj Spiš o.z.

Kalendár

Návštevnosť