Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  | 
 •  
 •  

Kalendár zvozu odpadu

Miestne dane a poplatky

Informácie k dani za ubytovanie

 23.09.2016

Informácie k dani za ubytovanie 

Daňovník:

Fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

Predmet dane:

Odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len "zariadenie"), ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

Základ dane:

 • počet prenocovaní

Sadzba dane:

          Obec určuje sadzbu

 • 0,50 €/osoba/prenocovanie

Vedenie evidencie:

Platiteľ dane je povinný viesť knihu ubytovaných, ktorá obsahuje: meno a priezvisko ubytovaného, číslo OP alebo pasu, trvalý pobyt a dátum príchodu a odchodu. V knihe ubytovaných je platiteľ dane povinný očíslovať strany a predložiť správcovi dane pri vzniku daňovej povinnosti knihu ubytovaných na overenie.

Vyberanie dane:

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

Vznik a zánik daňovej povinnosti:

Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti obci do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačice uvedeného v prílohe č. 1 VZN č. 5/2017

Platenie dane za ubytovanie:

Na predpísanom tlačive uvedenom v prílohe č.2 VZN č.5/2017 písomne oznámi správcovi dane výšku vybratej dane za kalendárny štvrťrok do 10 dní po uplynutí štvrťroka, v ktorom bola daň vybratá, do 15 dní po uplynutí švrťroka, v ktorom bola daň vybratá odvedie daň:

 • v hotovosti priamo do pokladne správcu dane pri platbách do 300,00€
 • bezhotovostným prevodom na účet správcu dane

 • VZN č. 5/2017
  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
  21.08.2018 | 553.82 kb

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
Utorok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
Streda: 07:30-12:00 - 12:30-17:00
Štvrtok: neúradný deň
Piatok: 07:30-13:00

Monografia obce

Dejiny Betlanoviec

Fotogaléria

Miloj Spiš o.z.

Miloj Spiš o.z.

Kalendár

Návštevnosť