Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  | 
 •  
 •  

Kalendár zvozu odpadu

Miestne dane a poplatky

Informácie k miestnym daniam

 23.09.2016

Informácie k miestnym daniam

Čo je daň z nehnuteľnosti?

Daň z nehnuteľností zahŕňa:

 • daň zo stavieb (stavby na bývaniea drobné stavby s doplnkovou funkciou pre hl. stavbu, garáže, chaty, priemyselné stavby, stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, ostatné stavby ....)
 • daň z pozemkov (orné pôdy, trvalé trávnaté porasty, lesy, zastavané plochy a nádvoria, záhrady, stavebné pozemky, ostatné plochy)

Komu vzniká daňová povinnosť?

Daňová povinnsť vzniká vlastníkovi, správcovi, nájomcovi alebo užívateľoví pozemku alebo stavby

Kedy podať daňové priznanie?

do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia - podáva ho ten daňovník, ktorému vznikne nanovo daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru alebo, ak nastali zmeny skutočnostirozhodujúcich pre daňovú povinnosť napr. nadobudnutie nehnuteľnosti (pozemok, rodinný dom).

Ak daňovník podal Priznanie k dani z nehnuteľnosti a stane sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti príslušnému správcovi dane v lehote do 31. januára zdaňovacieho obdobia.

Povinnosť podať priznanie sa týka aj tých daňovníkov, ktorým bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, realizovali drobnú stavbu, a pod.

Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením v priebehu zdaňovacieho obdobia je povinný podať čiastkové priznanie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Aké doklady (prílohy) sú potrebné k podaniu priznaniu k dani z nehnuteľnosti?

priznaniu k dani z nehnuteľností je potrebné doložiť:

 • rozhodnutie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností alebo kópiu listu vlastníctva, poprípade nájomnú zmluvu, kópiu Kúpno-predajnej zmluvy, Darovacej zmluvy, právoplatné osvedčenie o dedičstve a pod.
 • pre spoluvlasntíkov nehnuteľností Dohodu spoluvlastníkov o určení zástupcu

Prislušné tlačivá si môžu daňovníci vydzvihnúť na OcÚ v Betlanovciach alebo stiahnuť z inernetovej stránky obce Betlanovce.

Dokedy je potrebné zaplatiť daň z nehnuteľnosti?

Na základe podaného priznania k dani z nehnuteľnosti Vám správca dane v mesiacoch apríl - máj vyrubí a následne doručí rozhodnutie na zaplatenie dane z nehnuteľnosti, ktoré je potrebné uhradiť na účet obce, v hotovosti alebo poštovou poukážkou, a to do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 • VZN č. 5/2017
  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
  21.08.2018 | 553.82 kb

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
Utorok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
Streda: 07:30-12:00 - 12:30-17:00
Štvrtok: neúradný deň
Piatok: 07:30-13:00

Monografia obce

Dejiny Betlanoviec

Fotogaléria

Miloj Spiš o.z.

Miloj Spiš o.z.

Kalendár

Návštevnosť