Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  | 
 •  
 •  

Kalendár zvozu odpadu

Ohrozenie povodňami a záplavami

                  V súlade so zákonom č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a vyhlášky MŽP SR č.261/2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňového plánu záchranných prác obce, Obecné zastupiteľstvo v Betlanovciach dňa 30.06.2010 Uznesením č. 4/2010 schválilo tento

POVODŇOVÝ  PLÁN  ZÁCHRANNÝCH  PRÁC

                   OBCE    BETLANOVCE

OBSAH  POVODŇOVÉHO  PLÁNU  ZÁCHRANNÝCH  PRÁC  OBCE

A. Textová časť

       Textová časť povodňového plánu záchranných prác obsahuje

 I.    Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových záchranných prác

II.   Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu pre povodňami, vrátane adries, čísiel telefónu, e-mailových adries a čísiel faxu

 1. Obecná povodňová komisia – zoznam členov, kontakt na pracovisko spôsoby vyrozumenia
 2. Obvodná povodňová komisia
 3. Technický štáb obvodnej povodňovej komisie
 4. Dobrovoľný hasičský zbor

      III.  Stupne povodňovej aktivity, predpovedná povodňová služba, hlásna povodňová služba a varovanie obyvateľstva

 1. Vodné toky pretekajúce cez obec, vrátane prehľadnej situácie.
 2. Stupne povodňovej aktivity v profiloch vodomerných staníc a vodočetných staníc v čiastkovom povodí nad obcou
 3. Organizačné zabezpečenie hlásnej povodňovej služby a varovania obyvateľstva v obci.
 4. Správcovia vodných tokov na území obce - adresa, číslo telefónu, e-mailová adresa a číslo faxu.

   IV.  Povodňové záchranné práce obce

1. Zabezpečenie varovania obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených povodňou
2. ​Postup zabezpečenia núdzového zásobovania a núdzového ubytovania osôb
3. Zabezpečenie a vykonanie evakuácie, vrátane evakuačných opatrení.
4. Predpokladaný výkon opatrení na ochranu pred povodňami v kritických úsekoch vodných tokov
5. Postup zabezpečenia dezinfekcie studní, žúmp, obytných priestorov a odvozu a zneškodňovania uhynutých zvierat a iných odpadov
6. Zoznam stavieb, objektov a zariadení, ktoré môžu byť ohrozené povodňou

V. Sily a prostriedky na výkon povodňových záchranných prác

1. Zoznam dopravných prostriedkov, strojov a zariadení na výkon povodňových záchranných prác
2. Zoznam členov obecného hasičského zboru
3. Materiálno-technické vybavenie obecného hasičského zboru na výkon záchranných povodňových prác
4. Zoznam dezinfekčných látok na dezinfekciu studní, žúmp a obytných priestorov
5. Zabezpečenie pomoci záchranných zložiek integrovaného záchranného systému

 II.  Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu pred povodňami

Príloha č. 1:                

                                   Plán zvolávania členov Povodňovej komisie obce:

Meno                                  Funkcia                        Číslo                 Číslo                Číslo            Adresa
Priezvisko                         v povodňovej             telefónu            mobilu           telefónu     bydliska
                                            komisii                      pracovisko                                   domov
Ing. Zoltán Varga               predseda                     4490215         0904688184    053/4897486   Betlanovce č. 206
Ing. Slávka Kremnická      podpredseda
                                         
Martin Lutter                      člen OPK     
Peter Mrkvica                    člen OPK   
Janka Lapšanská              člen OPK                      4490215

Príloha č. 4:

           Plán zvolávania členov dobrovoľného hasičského zboru:

 1. Martin Lutter        veliteľ               
 2. Marcel Rozbory    strojník                           
 3. Ivan Zentko           člen                                 
 4. Peter Zentko          člen                                 
 5. Ľubomír Kopčák   člen                                 

Obec   Betlanovce.
Š T A T Ú T

povodňovej komisie obce

 Čl. 1
Postavenie povodňovej komisie obce

            Povodňová komisia obce ( ďalej len komisia ) je orgánom Obce Betlanovce na úseku ochrany pred povodňami ( § 22 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami )

Čl. 2
Zloženie komisie

 1. Povodňovú komisiu obce ustanovuje starosta obce. Komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu a  členov.
 2. Predsedom povodňovej komisie obce je starosta obce, ktorý vymenúva jej členov zodpovedajúcich za výkon záchranných prác v obci.
 3. Povodňová komisia obce je podriadená obvodnej povodňovej komisii
 4. Čl. 3
  Hlavné úlohy komisie

spracúva a zostavuje povodňový plán záchranných prác obce a predkladá ho na schválenie OR HaZZ

 1. zabezpečuje v rámci svojich možností pracovné sily a vecné prostriedky na ochranu pred povodňami a vyhotovuje ich súpis,
  b. zabezpečuje riadne uskladnenie a udržiavanie vecných prostriedkov.
 2. zabezpečuje v rámci svojich možností vybavenie obecného hasičského zboru potrebnými prostriedkami a výstrojom na výkon povodňových záchranných prác
 3. dohliada, aby vlastníci, správcovia a užívatelia vodných stavieb a iných objektov na území obce, ktoré môžu byť ohrozené povodňou, vykonali opatrenia na ochranu pred povodňami podľa povodňových plánov
 4. organizuje a zabezpečuje na podnet správcu vodného toku hlásnu a varovnú povodňovú službu, varuje občanov v obci pred nebezpečenstvom povodne, najmä miestnym rozhlasom, alebo inými zvukovými signálmi, upozorňuje naň susedné nižšie ležiace obce a nebezpečenstvo povodne bezodkladne ohlási obvodnému úradu a správcovi vodných tokov
 5. vykonáva hliadkovú službu na svojom území, ak ju nie je schopná samostatne vykonávať, spolupracuje so správcom vodného toku a HaZZ pri jej organizácii
 6. vyhlasuje a odvoláva stav pohotovosti a stav ohrozenia na území obce
 7. vyžaduje pomoc HaZZ a ďalších záchranných zložiek
 8. organizuje a riadi v súčinnosti s OÚŽP a HaZZ na vykonávanie povodňových záchranných prác v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne v územnom obvode obce
 9. ukladá povinnosť právnickej osobe, fyzickej osobe podnikateľovi, alebo fyzickej osobe poskytnúť vecné plnenie na zvládnutie úloh pri ochrane pred povodňami
 10. zabezpečuje v súčinnosti s OÚŽP a HaZZ evakuáciu obyvateľstva postihnutého povodňou a zabezpečuje dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, ako aj nevyhnutnú hygienickú a zdravotnú starostlivosť
 11. zabezpečuje v súčinnosti s OÚŽP a HaZZ ubytovanie a stravovanie osôb, ktoré sa zúčastňujú povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác
 12. poskytuje v rámci svojich možností pomoc správcom vodných tokov, vlastníkom, správcom alebo užívateľom vodných stavieb a iných objektov na vodných tokoch, ak je ich bezpečnosť ohrozená povodňou a ak o to požiadajú z dôvodu nedostatku vlastných síl a prostriedkov
 13. poskytuje v rámci svojich možností pomoc susedným obciam pri výkone povodňových záchranných prác v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne, ak im na tieto práce nestačia vlastné sily a prostriedky
 14. poskytuje v rámci svojich možností pomoc správcovi vodného toku pri výkone preventívnych technických opatrení zameraných na zlepšenie odtokových pomerov v obci, najmä pri odstraňovaní prekážok na vodných tokoch a v ich blízkosti a pri uvoľňovaní zápch a zátaras na vodných tokoch
 15. zúčastňuje sa povodňových prehliadok na vodných tokoch pretekajúcich cez územie obce
 16. vyhodnocuje následky spôsobené povodňami, opatrenia vykonané na ochranu pred povodňami, náklady vynaložené na výkon záchranných prác a predkladá súhrnnú správu o následkoch povodní spôsobených škodách a o nákladoch na výkon záchranných prác OÚŽP

  1. Povodňová komisia obce v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne

 1. riadi, koordinuje a kontroluje ochranu pred povodňami na území obce
 2. vydáva príkazy na vykonanie opatrení potrebných na zabezpečenie ochrany pred povodňami:

      tieto príkazy nie sú rozhodnutiami podľa osobitného predpisu.

 1. spracúva správy o povodňovej situácii na území obce a predkladá ich obvodnému úradu
 2. vedie v povodňovom denníku chronologické záznamy o svojej činnosti: v časovom slede zaznamenáva priebeh a následky povodne, vykonávané opatrenia, vydávané príkazy, požiadavky o poskytnutie pomoci a spôsoby

 1. Povodňový denník bude uložený v kancelárii starostu obce
 2. Zodpovedný za vedenie povodňového denníka je predseda obecnej povodňovej komisie, v čase jeho neprítomnosti podpredseda komisie, prípadne poverený člen komisie.

 Čl.4   
Rokovanie komisie

 1. Komisia vykonáva svoju činnosť na schôdzkach, ktoré zvoláva predseda podľa potreby a povahy povodňovej situácie, najmenej však raz za rok. Program rokovania určuje predseda komisie.
 2. Schôdzky sú neverejné.
 3. So súhlasom predsedu komisie možno na schôdzky prizvať ďalšie osoby, ktorých účasť je pri rokovaniach potrebná
 4. Rokovanie komisie vedie jej predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda komisie
 5. Komisia je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Uznesenie sa prijíma hlasovaním prítomných členov
 6. V nevyhnutných prípadoch so súhlasom predsedu komisie môže členy komisie zastupovať ním poverený zástupca, ktorý koná vždy osobne, pričom zo zastúpenia vznikajú práva a povinnosti zastúpeného
 7. O priebehu rokovania a uzneseniach komisie vyhotovuje poverený člen komisie záznam, ktorý sa zasiela všetkým členom komisie. Člen komisie, ktorého stanovisko sa neprijalo je oprávnený žiadať, aby sa to uviedlo v zázname.
 8. V čase medzi schôdzami komisie, ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, môže rozhodnúť o vykonaní neodkladných opatrení predseda komisie, tieto opatrenia musia byť schválené na najbližšej schôdzi komisie
 9. Sídlom konania a miestom zasadnutia je kancelária obecného úradu v Betlanovciach.

Čl. 5
Predseda komisie

 1. Riadi prácu komisie a zodpovedá za činnosť komisie
 2. Informuje komisiu o vývoji povodňovej situácie a o opatreniach vykonaných na zamedzenie povodne a zmiernenie následkov
 3. Kontroluje plnenie uznesení komisie
 4. Vymenúva a odvoláva podpredsedu komisie a členov komisie
 5. Rokovanie komisie vedie jej predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda komisie.
 6. Predseda povodňovej komisie schvaľuje štatút povodňovej komisie obce, ktorý vymedzuje úlohy členov povodňovej komisie obce.

Čl. 6
Zabezpečenie činnosti komisie

 1. Organizačné a administratívne práce spojené s činnosťou komisie, najmä príprava podkladov na rokovanie komisie, vykonáva poverený člen komisie v spolupráci s predsedom komisie a ďalšími členmi komisie
 2. Výdavky spojené s činnosťou komisie sa uhrádzajú z rozpočtu obce a počas III. stupňa povodňovej aktivity do odvolania II. stupňa povodňovej aktivity sa hradia z nákladov na výkon záchranných povodňových prác.

Čl. 7
Spolupráca ostatných orgánov s komisiou

       Orgány, právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia na území obce spolupracujú s komisiou a pomáhajú jej pri zabezpečovaní ochrany pred povodňami.

Čl. 8

        Tento štatút nadobúda účinnosti dňom jeho schválenia starostom obce.

V Betlanovciach dňa 30.06.2010             

III.  Stupne povodňovej aktivity, predpovedná povodňová služba, hlásna

       povodňová služba a varovanie obyvateľstva

Príloha č. 1:  
Vodné toky pretekajúce cez obec
Evidencia vodných tokov v katastri obce a ich povodňová charakteristika:
Katastrom Obce Betlanovce preteká rieka Hornád s prítokom potoka Tepličný. Väčšia časť obce leží na ľavom brehu Hornádu, Rómska osada na pravom. Obidve obytné časti sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti toku cca 70 – 100 m. Už pri niekoľkodňových intenzívnych zrážkach prípadne rýchlo topiacim sa snehom vybrežia  rieky z koryta a zaplavia značné územie intravilánu aj extravilánu obce. Dochádza pri tom k zaplaveniu cca  56 rodinných domov (suterény, pivnice, garáže,dielne, kotolne ), vodných zdrojov,  hospodárskych budov. Zaplavené sú tiež obecné budovy, miestne komunikácie a niekoľko hektárov ornej pôdy a záhrad.

Príloha č. 2 :  Stupne povodňovej aktivity

   (1)  Stupne povodňovej aktivity charakterizujú mieru nebezpečenstva povodne, ktorá je vyjadrená určenými vodnými stavmi alebo prietokmi vo vodných tokoch a na vodných stavbách. V povodňových plánoch sú stanovené tri stupne povodňovej aktivity, pričom

III. stupeň povodňovej aktivity charakterizuje najväčšie ohrozenie povodňou.

   (2) Vodné stavy a prietoky zodpovedajúce stupňom povodňovej aktivity schvaľuje ministerstvo na návrh správcu vodohospodársky významných vodných tokov alebo správcu drobného vodného toku po prerokovaní s obvodným úradom životného prostredia alebo krajským úradom životného prostredia a ústavom.

   (3) I. stupeň povodňovej aktivity nastáva
a) pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne a pri stúpajúcej tendencii hladiny vody; spravidla je to stav, keď sa voda vylieva z koryta vodného toku a dosahuje pätu hrádze pri ohrádzovanom vodnom toku; päta hrádze je prienik líca hrádze s terénom a tiež časť hrádze pri tomto prieniku,hladina vody stúpa a je predpoklad dosiahnutia brehovej čiary34) koryta neohradzovaného vodného toku,na začiatku topenia snehu pri predpoklade zväčšovania odtoku podľa meteorologických predpovedí a hydrologických predpovedí,pri výskyte vnútorných vôd, ak je hladina vody v priľahlých vodných tokoch vyššia ako hladina vnútorných vôd.

   (4) II. stupeň povodňovej aktivity sa vyhlasuje

a) pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne a pri stúpajúcej tendencii hladiny vody; na neohrádzovanom vodnom toku, ak hladina vody v koryte vodného toku dosiahne brehovú čiaru a má stúpajúcu tendenciu,
b) počas topenia snehu, ak podľa informácie poskytnutej predpovednou povodňovou službou možno očakávať rýchle stúpanie hladín vodných tokov,
c) vtedy, keď vodou unášané predmety vytvárajú v koryte vodného toku, na moste alebo priepuste bariéru, pričom hrozí zatarasenie prietokového profilu a vyliatie vody z koryta vodného toku,
d) pri chode ľadov na vyššie položených úsekoch vodných tokov v povodí, keď sa predpokladá vznik ľadovej zápchy a hrozba vyliatia vody z koryta vodného toku,
e) pri tvorbe vnútrovodného ľadu a zamŕzaní vody v účinnom prietokovom profile, keď sa predpokladá vyliatie vody z koryta; účinný prietokový profil je časť prietokového profilu, v ktorom prúdi voda v smere odtoku,
f) pri výskyte vnútorných vôd, ak sa prečerpávaním vody dodrží maximálna hladina vnútorných vôd stanovená v manipulačnom poriadku vodnej stavby.

  (5) III. stupeň povodňovej aktivity sa vyhlasuje
a) pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne,
b) na neohrádzovanom vodnom toku pri prietoku presahujúcom kapacitu koryta vodného toku, ak voda zaplavuje priľahlé územie a môže spôsobiť povodňové škody,
34) § 43 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z.
c) na ohrádzovanom vodnom toku, pri nižšom stave, ako je vodný stav určený pre III. stupeň povodňovej aktivity, ak II. stupeň povodňovej aktivity trvá dlhší čas alebo ak začne premokať hrádza, prípadne nastanú iné závažné okolnosti, ktoré môžu spôsobiť povodňové škody,
d) vtedy, keď vodou unášané predmety vytvorili v koryte vodného toku, na moste alebo priepuste bariéru a voda sa vylieva z koryta vodného toku a môže spôsobiť povodňové škody,
f) pri výskyte vnútorných vôd, ak pri plnom využití kapacity čerpacej stanice a pri jej nepretržitej prevádzke voda stúpa nad maximálnu hladinu určenú manipulačným poriadkom vodnej stavby,
g) pri prívalových dažďoch extrémnej intenzity,
h) pri záplave územia vodou z koryta vodného toku pod vodnou stavbou, ktorú spôsobila porucha alebo havária objektov alebo zariadení vodnej stavby.

   (6) Ak v dôsledku vzniku povodne hrozí nebezpečenstvo ohrozenia ľudského zdravia, zaplavenia územia a vzniku povodňových škôd, obec alebo orgán ochrany pred povodňami môže vyhlásiť ihneď III. stupeň povodňovej aktivity.

(7) Ak je pochybnosť o tom, či v určitom území a v určitom čase bola povodeň, rozhoduje orgán ochrany pred povodňami na žiadosť správcu vodohospodársky významných vodných tokov alebo správcu drobného vodného toku. Pri rozhodovaní sa posudzuje situácia, ktorá zapríčinila alebo mohla zapríčiniť povodeň podľa okolností uvedených v § 2.

   (8) I. stupeň povodňovej aktivity zaniká
a) pri poklese hladiny vodného toku pod úroveň určenú povodňovým plánom a vtedy, keď má hladina vody klesajúcu tendenciu,
b) na neohrádzovaných vodných tokoch, keď voda klesne pod brehovú čiaru,
c) pri výskyte vnútorných vôd, keď je hladina vody v priľahlých vodných tokoch nižšia ako hladina vnútorných vôd a vnútorné vody možno odvádzať samospádom.

   (9) II. stupeň povodňovej aktivity a III. stupeň povodňovej aktivity sa odvoláva, keď
a) vodný stav a prietok klesne pod hladinu určenú v povodňovom pláne,
b) pominú dôvody, na základe ktorých sa vyhlásil II. stupeň povodňovej aktivity alebo III. stupeň povodňovej aktivity a vykonali sa nevyhnutné technické opatrenia na zamedzenie vzniku ďalších povodňových škôd.

   (10) Po odvolaní III. stupňa povodňovej aktivity je vyhlásený až do odvolania II. stupeň povodňovej aktivity, počas ktorého sa dokončia povodňové zabezpečovacie práce a povodňové záchranné práce.

   (11) II. stupeň povodňovej aktivity a III. stupeň povodňovej aktivity vyhlasuje a odvoláva na návrh správcu vodohospodársky významného vodného toku, správcu drobného vodného toku alebo z vlastného podnetu
a) starosta obce pre územie obce,
b) prednosta obvodného úradu životného prostredia pre územie viacerých obcí alebo územie obvodu,
c) prednosta krajského úradu životného prostredia na vodných tokoch, ktoré pretekajú dvoma alebo viacerými územnými obvodmi kraja,
d) minister životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) na hraničných úsekoch vodných tokov alebo pre územie, ktoré presahuje územný obvod kraja, ak tým nepoveril iný orgán ochrany pred povodňami.

   (12) Obec alebo orgán ochrany pred povodňami, ktorý vyhlásil alebo odvolal stupeň povodňovej aktivity, bezodkladne o tom informuje podľa povodňového plánu orgány ochrany  pred povodňami a orgány štátnej správy, Hasičský a záchranný zbor, osoby zaradené do ochrany pred povodňami, správcu vodohospodársky významných vodných tokov, dotknutých správcov drobných vodných tokov a ústav.

Príloha 3. :  
 Organizačné zabezpečenie hlásnej povodňovej služby a varovania obyvateľstva
Hlásna a varovná povodňová služba varuje obyvateľstvo pred nebezpečenstvom v mieste vzniku alebo možného vzniku povodne, v mieste nebezpečenstva povodne a v miestach nižšie ležiacich na vodnom toku a upozorňuje orgány štátnej správy ochrany pred povodňami, správcu vodného toku a dotknuté právnické osoby na vývoj povodňovej situácie a odovzdáva im hlásenia potrebné na jej hodnotenie a pokyny na riadenie opatrení na ochranu pred povodňami. Túto službu zabezpečuje  obec prostredníctvom hliadkovej služby. Hliadková služba sleduje vývoj povodňovej situácie a zisťuje údaje potrebné na výkon hlásnej a varovnej povodňovej služby a na riadenie a koordináciu opatrení na ochranu pred povodňami. Varovania pred nebezpečenstvom povodne, pred vznikom povodňovej situácia a pred vznikom povodne sa vydávajú na základe meteorologickej predpovede v nasledujúcich hodinách a dňoch.

 1. očakávajú výrazné zrážky
 2. očakáva prudké oteplenie a následné topenie snehu a výrazné zrážky
 3. očakáva vznik ľadových zápch a zátarás, ktoré môžu spôsobiť výrazný vzostup vodných stavov a prietokov

Príloha 4. : 
Správcovia vodných tokov na území obce Betlanovce:

Slovenský vodohospodársky podnik š.p.   Správa PHaB Košic
SVP š.p. Správa PHaB
Prevádzkové stredisko Spišská Nová Ves, Medza 7, 052 01 Spišská Nová Ves             
Č.t. :                      053 4440452
Č. faxu :                053 4440818
e-mailová adresa:  povodiesnv@mail.t-com.sk

IV.   Povodňové záchranné práce
Prílohy 1 - 6
Zoznam obytných budov, budov občianskeho vybavenia, hospodárskych budov právnických osôb a fyzických podnikajúcich osôb a iných objektov v obci, ktoré môžu byť postihnuté záplavami:
Pri prudko topiacom sa snehu je záplavami ohrozená celá obec, pri intenzívnych zrážkach je ohrozená viac časť obce ležiaca v bezprostrednej blízkosti Hornádu. Jedná sa o 48 rodinných domov, jednu budovu obecného úradu a súkromný autokemping, ktoré sú pravidelne zaplavované.

  Zoznam ( počty ) obyvateľov, ktorých bude potrebné evakuovať, určenie postupnosti evakuácie osôb, určenie miest náhradného ubytovania evakuovaných osôb.
Pri zaplavení predpokladaného územia môže dôjsť k ohrozeniu cca 120 obyvateľov, pre ktorých v prípade potreby evakuácie z ohrozeného územia obec zabezpečí náhradné ubytovanie v súkromných penziónoch nachádzajúcich sa v obci, v zariadení materskej školy, renesančnom kaštieli a vo väčších rodinných domoch.

Obec nemá iné náhradné priestory, ktoré by mohla poskytnúť evakuovaným osobám. Stravu je možné zabezpečiť v zariadení materskej školy, ak by bola mimo ohrozenia.
Určenie miesta sústredenia odsunutých zvierat, materiálu a iného majetku.
Odsun ohrozených hospodárskych a domácich zvierat, drobnej hydiny a včiel je možný do objektov bývalého hospodárskeho dvora. Jedná sa o cca 5 kusov hovädzieho dobytka, 2 kone, 10 ks ošípaných, 10 oviec, 2 kozy, 50 ks drobnej hydiny a 10 ks včelích úľov.

V prípade potreby presunu rôzneho materiálu a iného majetku je tento možné takisto uskladniť v priestoroch bývalého hospodárskeho dvora.
predpokladaný výkon opatrení na ochranu pred povodňami v kritických úsekoch vodných tokov – pod mostami a lávkami

V intraviláne obce dochádza ku križovaniu vodného toku Hornád a potoka Tepličné s miestnou komunikáciou, vedúcou do rómskej osady s cca 300 obyvateľmi. Jedná sa o kritické úseky, nakoľko v miestach križovania – pod mostami,  dochádza vplyvom nánosov alebo odchádzajúcich ľadov k zataraseniu priepustov, čím dochádza k zaplaveniu obytných domov v obci aj v rómskej osade. Môže dôjsť k pretrhnutiu prípadne poškodeniu mostov, čo by malo za následok znemožnenie prístupu do rómskej osady. Na zamedzenie vzniku takejto situácie je potrebné vykonávať správcom toku preventívne opatrenia nielen v kritických úsekoch, ale po celom toku a to pravidelným odstraňovaním nánosov v koryte a reguláciou toku s kapacitou koryta na storočné vody.

V prípade vzniku takejto situácie bude obec v spolupráci so správcom vodného toku v rámci možností riešiť situáciu odstraňovaním prekážok brániacich v plynulom odtoku vody, odvádzaním vôd zo zaplaveného územia, opatreniami proti spätnému vzdutiu vôd na vyústeniach cestných priepustoch a priekopách.

Zabezpečenie núdzového zásobovania obyvateľstva pitnou vodou Pri záplavách dochádza k zaplavovaniu vodných zdrojov, preto obec zabezpečí dovoz pitnej vody cisternami. V prípade znemožnenia prístupu do rómskej osady z obce by bolo nutné riešiť zásobovanie rómskej osady potravinami a pitnou vodou z opačnej strany osady a to poľnou cestou smerujúcou do Betlanovskej doliny.

          

V.  Sily a prostriedky na výkon povodňových záchranných prác

Príloha č. 1:   Zoznam dopravných prostriedkov a špeciálnych mechanizmov na výkon povodňových záchranných prác:

Druh                           Dodávateľ                           Osoba                   
Dopravného                prostriedku                         zodpovedná
Prostriedku,                                                            za dodanie
Špeciálneho                                                            prostriedku
mechanizmu                                                                                  

UDS                     Spiš JMD s.r.o., Sp.N.Ves          p. Jurčišin                           

Osobné voz.           obec – vlastné

+ Príves.voz.     

                                                                           Martin Lutter     
                                                                           Zentko Peter         
                                                                           Peter Mrkvica     
                                                                           Barilla Dávid           

Elektrické kal.čerpadlo   obec – vlastné         
Elektrocentrála                obec – vlastné
Protipovodňový vozík     obec – vlastné

Liaz                       Ing. Lengvarský Marek, Hrabušice   p. Lengvarský
Báger                     Ing. Lengvarský Marek, Hrabušice  p. Lengvarský            

Príloha č. 2 :   Zoznam členov obecného hasičského zboru

Obecný hasičský zbor:   veliteľ    :     Lutter Martin
                                        Strojník :     Rozbory Marcel          
                                        Členovia:     Zentko Ivan                         
                                                            Zentko Peter                                 
                                                           Smik Marek
                                                            Perniš Branislav
                                                            Lorinc Samuel 
                                                           Fenčák Marián
                                                            Kopčák Ľubomír
                                                            Kusien Jozef                                                           
                                                            Kormaník Jozef

Príloha č. 3 :   Materiálno-technické vybavenie obecného hasičského zboru na výkon záchranných povodňových prác

1.   Požiarna striekačka PPS 12             2 ks
2.   Rozdeľovač                                     2 ks
3.   Sací kôš                                           2 ks
4.   Savice dĺ. 2,20 m                             2 ks
5.   Savice dĺ. 1,60 m                             6 ks
6.   Prúdnica                                           4 ks
7.   Hadica B                                          6 ks
8.   Hadica C                                          6 ks
9.   Lano                                                 2 ks

Príloha č. 4 :   Zoznam dezinfekčných látok na dezinfekciu studní, žúmp a obytných priestorov
1. SAVO
2. CHLORAMÍN                  

Príloha č. 5:  Zabezpečenie pomoci záchranných zložiek integrovaného záchranného systému

Obvodný úrad v Košiciach
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Koordinačné stredisko IZS
Komenského 52
041 26 Košice

TIESŇOVÉ   ČÍSLA

Číslo tiesňového volania          112
Hasiči a záchranári                   150
Záchranná zdravotná služba     155
Polícia                                       158

HLÁSENIE  PORÚCH

Poruchová linka SPP                 0850 111 727
Elektrina VSE                           0800 123 332
PVPS a.s.                                   0850 111 800

SODB 2021

SODB 2021

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
Utorok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
Streda: 07:30-12:00 - 12:30-17:00
Štvrtok: neúradný deň
Piatok: 07:30-13:00

Monografia obce

Dejiny Betlanoviec

Fotogaléria

Miloj Spiš o.z.

Miloj Spiš o.z.

Kalendár

Návštevnosť