Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  | 
 •  
 •  

Kalendár zvozu odpadu

Stavebný úrad

Adresa

Mestský úrad - 3. poschodie, č. dverí 403
Štefanikovom námestie 1
Spišská Nová Ves
052 01

Odborný referent

Mgr. Darina Mazurová
 +421 917 166 327
 +421 53 441 01 93

Úradne hodiny:

Pondelok:  8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
Utorok:   NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Streda:    8:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Štvrtok:   NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok:    NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Kompetencie

Spoločný stavebný úrad vykonáva činnosti:

 1. zabezpečuje prenesený výkon pôsobnosti stavebného úradu 1. stupňa podľa stavebného zákona

  • vydáva územné rozhodnutia o umiestnení stavby; o využití územia, o chránenom území alebo o ochrannom pásme, o stavebnej uzávere, zmenu územného rozhodnutia, predlžuje platnosť uvedených rozhodnutí
  • vydáva stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, zmenu v užívaní stavby, povolenie terénnych úprav, prác a zariadení, nariadenie údržby stavby, nariadenie nevyhnutných úprav, odstránenie stavby, dodatočné povolenie stavby, nariadenie zabezpečovacích prác, nariadenie vypratania stavby.

  Poverený pracovník vykonáva funkciu štátneho stavebného dohľadu podľa stavebného zákona

  • sleduje všetku stavebnú činnosť v obci a dbá, aby sa rozvíjala v súlade so zámermi územného plánovania, dozerá na stav stavieb, kontroluje, či sa stavby a ich zmeny, terénne úpravy, práce a zariadenia uskutočňujú podľa stavebného zákona, stavebného povolenia
  • prejednáva priestupky a správne delikty, ukladá pokuty podľa stavebného zákona
  • vyberanie správnych poplatkov na úseku stavebného zákona
  • vykonáva vyvlastňovacie konanie a vydáva rozhodnutie o vyvlastnení podľa stavebného zákona
  • v konaniach uskutočňovaných v zmysle stavebného zákona zabezpečuje stanoviská, súhlasy dotknutých orgánov vydané podľa osobitných predpisov
  • vydáva záväzné stanoviská pre dotknuté orgány podľa stavebného zákona.
 2. vykonáva pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie:

  • vykonáva konanie a vydáva stavebné povolenie na stavbu miestnej komunikácie a účelovej komunikácie
  • ohlasovanie stavebných úprav cestného telesa a súčastí pozemnej komunikácie, udržiavacích prác na cestnom telese a na súčastiach pozemných komunikácií
  • vykonáva konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavbu miestnej a účelovej komunikácie
  • prejednáva priestupky a vydáva rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie príslušných ustanovení cestného zákona
  • v konaniach uskutočňovaných v zmysle cestného zákona zabezpečuje stanoviská, súhlasy dotknutých orgánov vydané podľa osobitných predpisov

Žiadosť o určenie súpisného čísla budove

Podľa právnych predpisov obec rozhoduje o určení súpisného čísla a orientačného čísla stavbe, na základe žiadosti, stavebníkov alebo vlastníkov stavieb. V žiadosti je potrebné doplniť aj kód druhu stavby.

Doklady a dokumenty

 • právoplatné kolaudačné rozhodnutie
 • doklad o vlastníctve pozemku(ov)
 • zameranie adresného bodu (súradnice vchodu do domu zamerané geodetom)
 • údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty a údaje o počte bytov
 • v prípade, ak stavebník už neexistuje (právnická osoba zanikla, fyzická osoba nežije), žiadateľ preukáže právne nástupníctvo stavebníka
 • ak žiadosť nepodá stavebník, žiadateľ predloží splnomocnenie na zastupovanie

SODB 2021

SODB 2021

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
Utorok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
Streda: 07:30-12:00 - 12:30-17:00
Štvrtok: neúradný deň
Piatok: 07:30-13:00

Monografia obce

Dejiny Betlanoviec

Fotogaléria

Miloj Spiš o.z.

Miloj Spiš o.z.

Kalendár

Návštevnosť