Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  

  Kalendár zvozu odpadu

  Stavebný úrad

  Adresa

  Mestský úrad - 3. poschodie, č. dverí 403
  Štefanikovom námestie 1
  Spišská Nová Ves
  052 01

  Odborný referent

  Mgr. Darina Mazurová
   +421 917 166 327
   +421 53 441 01 93

  Úradne hodiny:

  Pondelok:  8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
  Utorok:   NESTRÁNKOVÝ DEŇ
  Streda:    8:00 - 12:00 13:00 - 16:30
  Štvrtok:   NESTRÁNKOVÝ DEŇ
  Piatok:    NESTRÁNKOVÝ DEŇ

  Kompetencie

  Spoločný stavebný úrad vykonáva činnosti:

  1. zabezpečuje prenesený výkon pôsobnosti stavebného úradu 1. stupňa podľa stavebného zákona

   • vydáva územné rozhodnutia o umiestnení stavby; o využití územia, o chránenom území alebo o ochrannom pásme, o stavebnej uzávere, zmenu územného rozhodnutia, predlžuje platnosť uvedených rozhodnutí
   • vydáva stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, zmenu v užívaní stavby, povolenie terénnych úprav, prác a zariadení, nariadenie údržby stavby, nariadenie nevyhnutných úprav, odstránenie stavby, dodatočné povolenie stavby, nariadenie zabezpečovacích prác, nariadenie vypratania stavby.

   Poverený pracovník vykonáva funkciu štátneho stavebného dohľadu podľa stavebného zákona

   • sleduje všetku stavebnú činnosť v obci a dbá, aby sa rozvíjala v súlade so zámermi územného plánovania, dozerá na stav stavieb, kontroluje, či sa stavby a ich zmeny, terénne úpravy, práce a zariadenia uskutočňujú podľa stavebného zákona, stavebného povolenia
   • prejednáva priestupky a správne delikty, ukladá pokuty podľa stavebného zákona
   • vyberanie správnych poplatkov na úseku stavebného zákona
   • vykonáva vyvlastňovacie konanie a vydáva rozhodnutie o vyvlastnení podľa stavebného zákona
   • v konaniach uskutočňovaných v zmysle stavebného zákona zabezpečuje stanoviská, súhlasy dotknutých orgánov vydané podľa osobitných predpisov
   • vydáva záväzné stanoviská pre dotknuté orgány podľa stavebného zákona.
  2. vykonáva pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie:

   • vykonáva konanie a vydáva stavebné povolenie na stavbu miestnej komunikácie a účelovej komunikácie
   • ohlasovanie stavebných úprav cestného telesa a súčastí pozemnej komunikácie, udržiavacích prác na cestnom telese a na súčastiach pozemných komunikácií
   • vykonáva konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavbu miestnej a účelovej komunikácie
   • prejednáva priestupky a vydáva rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie príslušných ustanovení cestného zákona
   • v konaniach uskutočňovaných v zmysle cestného zákona zabezpečuje stanoviská, súhlasy dotknutých orgánov vydané podľa osobitných predpisov

  Žiadosť o určenie súpisného čísla budove

  Podľa právnych predpisov obec rozhoduje o určení súpisného čísla a orientačného čísla stavbe, na základe žiadosti, stavebníkov alebo vlastníkov stavieb. V žiadosti je potrebné doplniť aj kód druhu stavby.

  Doklady a dokumenty

  • právoplatné kolaudačné rozhodnutie
  • doklad o vlastníctve pozemku(ov)
  • zameranie adresného bodu (súradnice vchodu do domu zamerané geodetom)
  • údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty a údaje o počte bytov
  • v prípade, ak stavebník už neexistuje (právnická osoba zanikla, fyzická osoba nežije), žiadateľ preukáže právne nástupníctvo stavebníka
  • ak žiadosť nepodá stavebník, žiadateľ predloží splnomocnenie na zastupovanie

  Hlásenia rozhlasu v mobile Rozana

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
  Utorok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
  Streda: 07:30-12:00 - 12:30-17:00
  Štvrtok: neúradný deň
  Piatok: 07:30-13:00

  Monografia obce

  Dejiny Betlanoviec

  Fotogaléria

  Miloj Spiš o.z.

  Miloj Spiš o.z.

  Kalendár

  Návštevnosť