Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  

  Kalendár zvozu odpadu

  VZN

  2020

  • VZN č. 4/2020
   o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy a školskej jedálne v Betlanovciach, na správu budovy MŠ a na záujmovú činnosť detí vo veku 5 – 15 rokov s trvalým pobytom na území obce Betlanovce
   13.05.2020 | 61.13 kb
  • VZN č. 1/2020
   o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy a školskej jedálne v Betlanovciach, na správu budovy MŠ a na záujmovú činnosť detí vo veku 5 – 15 rokov s trvalým pobytom na území obce Betlanovce
   06.04.2020 | 61 kb

  2019

  • VZN č. 4/2019
   o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
   07.01.2020 | 107.35 kb
  • VZN č. 3/2019
   o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev
   27.11.2019 | 453.04 kb
  • VZN č. 2/2019
   o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Betlanovce
   06.09.2019 | 65.33 kb
  • VZN č.1/2019
   o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školskej jedálne v Betlanovciach, a na správu budovy MŠ
   08.07.2019 | 58.06 kb

  2018

  • VZN č.8/2018
   o čistote a o ochrane verejnej zelene
   13.11.2018 | 70.17 kb
  • VZN č.7/2018
   o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky v zariadení služieb
   13.11.2018 | 78.92 kb
  • VZN č.6/2018
   ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizovaní miestneho referenda
   17.09.2018 | 97.4 kb
  • VZN č. 5/2018
   o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Betlanovce
   24.08.2018 | 63 kb
  • VZN č. 4/2018
   o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované služby
   24.08.2018 | 61.04 kb
  • VZN č. 3/2018
   o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Betlanovce
   24.08.2018 | 65.41 kb
  • VZN č.2/2018
   ktorým sa zrušujú neplatné a neúčinné Všeobecne záväzné nariadenia
   25.07.2018 | 64.42 kb
  • VZN č.1/2018
   o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy a školskej jedálne v Betlanovciach, a na správu budovy MŠ
   15.02.2018 | 57.81 kb
  • VZN č.3/2017
   ktorým sa podľa zmeny a doplnku 2017 územného plánu obce Betlanovce mení a dopĺňa VZN č.3/2014, ktorým bola vyhlásená záväzná časť územného plánu obce Betlanovce
   15.02.2018 | 126.35 kb

  2017

  • VZN č.5/2017
   o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
   18.12.2017 | 553.82 kb
  • VZN č.4/2017
   o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
   18.12.2017 | 549.49 kb
  • VZN č.2/2017
   o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom zakázaný a o ustanovení podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev na
   12.07.2017 | 592.12 kb

  2016

  • VZN č.6/2016
   Prevádzkový poriadok pre pohrebisko - cintorín Betlanovce
   05.12.2016 | 563.62 kb

  2014

  • VZN č. 3/2014
   ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Betlanovce
   12.08.2016 | 1005.7 kb
  • VZN č.1/2014
   o spôsobe náhradného zásobovania vodou...
   12.08.2016 | 2027.26 kb

  2012

   2011

   Hlásenia rozhlasu v mobile Rozana

   Úradné hodiny

   Pondelok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
   Utorok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
   Streda: 07:30-12:00 - 12:30-17:00
   Štvrtok: neúradný deň
   Piatok: 07:30-13:00

   Monografia obce

   Dejiny Betlanoviec

   Fotogaléria

   Miloj Spiš o.z.

   Miloj Spiš o.z.

   Kalendár

   Návštevnosť