Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  | 
 •  
 •  

Kalendár zvozu odpadu

VZN

2020

 • VZN č. 7/2020
  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  11.01.2021 | 107.49 kb
 • VZN č. 6/2020
  o nakladaní s KO a DSO
  11.01.2021 | 125.48 kb
 • VZN č. 4/2020
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy a školskej jedálne v Betlanovciach, na správu budovy MŠ a na záujmovú činnosť detí vo veku 5 – 15 rokov s trvalým pobytom na území obce Betlanovce
  13.05.2020 | 61.13 kb
 • VZN č. 1/2020
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy a školskej jedálne v Betlanovciach, na správu budovy MŠ a na záujmovú činnosť detí vo veku 5 – 15 rokov s trvalým pobytom na území obce Betlanovce
  06.04.2020 | 61 kb

2019

 • VZN č. 4/2019
  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  07.01.2020 | 107.35 kb
 • VZN č. 3/2019
  o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev
  27.11.2019 | 453.04 kb
 • VZN č. 2/2019
  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Betlanovce
  06.09.2019 | 65.33 kb
 • VZN č.1/2019
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školskej jedálne v Betlanovciach, a na správu budovy MŠ
  08.07.2019 | 58.06 kb

2018

 • VZN č.8/2018
  o čistote a o ochrane verejnej zelene
  13.11.2018 | 70.17 kb
 • VZN č.7/2018
  o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky v zariadení služieb
  13.11.2018 | 78.92 kb
 • VZN č.6/2018
  ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizovaní miestneho referenda
  17.09.2018 | 97.4 kb
 • VZN č. 5/2018
  o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Betlanovce
  24.08.2018 | 63 kb
 • VZN č. 4/2018
  o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované služby
  24.08.2018 | 61.04 kb
 • VZN č. 3/2018
  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Betlanovce
  24.08.2018 | 65.41 kb
 • VZN č.2/2018
  ktorým sa zrušujú neplatné a neúčinné Všeobecne záväzné nariadenia
  25.07.2018 | 64.42 kb
 • VZN č.1/2018
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy a školskej jedálne v Betlanovciach, a na správu budovy MŠ
  15.02.2018 | 57.81 kb
 • VZN č.3/2017
  ktorým sa podľa zmeny a doplnku 2017 územného plánu obce Betlanovce mení a dopĺňa VZN č.3/2014, ktorým bola vyhlásená záväzná časť územného plánu obce Betlanovce
  15.02.2018 | 126.35 kb

2017

 • VZN č.5/2017
  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
  18.12.2017 | 553.82 kb
 • VZN č.4/2017
  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
  18.12.2017 | 549.49 kb
 • VZN č.2/2017
  o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný a vstup so psom zakázaný a o ustanovení podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev na
  12.07.2017 | 592.12 kb

2016

 • VZN č.6/2016
  Prevádzkový poriadok pre pohrebisko - cintorín Betlanovce
  05.12.2016 | 563.62 kb

2014

 • VZN č. 3/2014
  ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Betlanovce
  12.08.2016 | 1005.7 kb
 • VZN č.1/2014
  o spôsobe náhradného zásobovania vodou...
  12.08.2016 | 2027.26 kb

2012

  2011

  SODB 2021

  SODB 2021

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
  Utorok: 07:30-12:00 - 12:30-15:30
  Streda: 07:30-12:00 - 12:30-17:00
  Štvrtok: neúradný deň
  Piatok: 07:30-13:00

  Monografia obce

  Dejiny Betlanoviec

  Fotogaléria

  Miloj Spiš o.z.

  Miloj Spiš o.z.

  Kalendár

  Návštevnosť