Menu
Obec Betlanovce
ObecBetlanovce

Informácie pre verejnosť

Civilná ochrana

Informácie pre verejnosť

Obec Betlanovce v súlade s §15a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov zverejňuje informácie o zdrojoch ohrozenia, rozsahu ohrozenia, následkoch na postihnutom území, o spôsobe varovania obyvateľstva a záchranných prácach, úlohách a opatreniach a podrobnostiach o tom, kde sa dajú získať ďalšie informácie súvisiace s plánom ochrany obce Betlanovce.

1. Informácie o zdrojoch ohrozenia

 Možné riziká vzniku mimoriadnych udalostí

1.1.  Oblasti možného ohrozenia mimoriadnymi javmi poveternostného a klimatického charakteru

Mimoriadnymi javmi poveternostného a klimatického charakteru môže byť ohrozená celá obec. Najčastejším javom sú“

 1.  Búrky a prívalové dažde, ktoré sa v obci vyskytujú v letných a jesenných mesiacoch a 
 2. snehové kalamity v zimných a jarných mesiacoch

- posledná povodeň v obci bola v októbri 2020

1.2.  Oblasti možného ohrozenia svahovými deformáciami a seizmickou činnosťou,

        - nehrozia

1.3.  Oblasti možného ohrozenia povodňami,  oblasti možného ohrozenia v prípade porušenia vodnej stavby (vrátane odkalísk)

a) Obec je ohrozená výskytom povodní  - časť obce po ľavej strane toku Hornád a časť rómskej osady po pravej strane potoka Teplično. Pri náhlom topení sa veľkého množstva snehu je povodňou ohrozená celá obec.

1.4.  Oblasti možného ohrozenia snehovou kalamitou

 • Vývoj počasia, hlavne v zimnom období vytváraný nadmerným intenzívnym snežením spojený so silným vetrom, môže spôsobovať na území obce Betlanovce snehové kalamity, ktoré majú za následok neprejazdnosť ciest predovšetkým III. triedy.

1.5.  Ohrozenie požiarmi a výbuchmi

a)  lesné požiare – Betlanovská dolina, Na Marinke, Kukurovec, Krompľa

b) výrobné podniky ohrozené možným vznikom požiaru vyplývajúceho z povahy ich činnosti –   AKRON a.s.

1.6.  Oblasti možného ohrozenia všetkými druhmi dopravy

a)  Cestná doprava

 • poloha obce vzhľadom na dôležité cestné komunikácie : obec leží západne od okresného mesta Sp.Nová Ves. Dopravne je obec sprístupnená po cestách III. triedy od hlavnej dopravnej tepny I/18 z okresov Sp.Nová Ves aj Poprad. Obcou prechádza komunikácia č. III/018156 v dĺžke 1,2 km
 • dĺžka obecných komunikácií : 2,1 km

b)  Železničná doprava

 • poloha obce vzhľadom na železničnú trať (uviesť vzdušnú vzdialenosť intravilánu obce od žel. trate) : 1 km

c) Letecká doprava

 • najbližšie letisko sa nachádza vo vzdialenosti cca 15 km v Poprade.

1.7.  Oblasti možného ohrozenia únikom nebezpečnej látky vyplývajúce z charakteristiky nebezpečných látok

- v obci sa nenachádzajú prevádzky, ktoré by boli zdrojom nebezpečných látok

a)preprava nebezpečných látok

- územím obce nie je možné prepravovať nebezpečné látky, nakoľko obcou vedie jediná cesta tretej triedy spájajúca obec s okresnými mestami Sp.Nová Ves a Poprad.  PHM, príp. iné látky je možné prepravovať železnicou, ktorá vedie cca 3 km od obce.

1.8.  Oblasti možného ohrozenia vznikom chorôb a epidémií

 1. ochorenia ľudí – možnosť vzniku chorôb v čase povodní, kedy môže dôjsť ku kontaminácii vôd vo vodných zdrojoch a tým k vzniku chorôb prípadne epidémií
 2. v katastri obce sa nachádza spol. AKRON so zameraním na chov koní a hovädzieho dobytka, kde môže dôjsť k vzniku chorôb a  epidémií.
 3. k ochoreniu rastlín a zamoreniu škodcami môže dôjsť na lesnom poraste v zalesnenej časti katastra

1.9.  Oblasti ohrozené inými druhmi mimoriadnych udalostí

Inými druhmi mimoriadnych udalostí alebo ich kumuláciou môže byť ohrozená celá obec

1.10. Ohrozenie bioterorizmom

Teroristické použitie biologických prostriedkov (bioterorizmus) je ich zneužitie organizovanými protispoločenskými skupinami alebo jednotlivcami zvlášť zavrhnutiahodným spôsobom proti štátnym orgánom, verejno-právnym inštitúciám a objektom s hromadným pobytom obyvateľstva s cieľom narušiť bežný chod života a ekonomiky, spôsobiť závažné straty na životoch a zdraví obyvateľstva, zvierat a na poľných kultúrach s prvkami psychologického zastrašovania skupín obyvateľstva a vytvárania paniky v dobe mieru, ktorá môže vzniknúť v značnom rozsahu z nekritickej obavy zo šírenia hromadných epidemických ochorení.

2. Informácie o možnom rozsahu mimoriadnej udalosti a následkov na postihnutom území

2.1. Povodne

Oblasť ohrozenia povodňami je stanovená pre vybrané vodné toky formou zátopového územia vyhodnoteného správcom vodného toku na 50-ročnú, príp. 100-ročnú vodu. Vznik mimoriadnej udalosti v dôsledku povodní predstavuje v závislosti od rozsahu povodne predovšetkým riziko veľkých majetkových škôd a v prípade nerešpektovania pokynov organov štátnej správy ochrany pred povodňami aj riziko ohrozenia zdravia a života.

Územie ohrozené povodňou:

3. Informácie o spôsobe varovania obyvateľstva a o záchranných prácach

3.1. Varovanie obyvateľstva

Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi:

a) „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“, t.j. dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.

b) „OHROZENIE VODOU“, t.j. šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody.

c) Koniec ohrozenia sa vyhlasuje signálom „KONIEC OHROZENIA“, t.j. dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania.

Varovný signál a signál koniec ohrozenia sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov, ktorá by mala obsahovať predovšetkým informácie o čase vzniku a druhu mimoriadnej udalosti, o predpokladanom rozsahu ohrozenia a pokyny pre obyvateľstvo.

V súlade s § 16 ods. 1 písm. g) zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov hlásnu službu (varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb činných pri riešení mimoriadnej udalosti a obcí o ohrození) pre svojich zamestnancov, osoby prevzaté do starostlivosti, iné osoby a obce, ktoré bezprostredne ohrozujú, zabezpečujú právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, ktorí svojou činnosťou môžu ohroziť život, zdravie alebo majetok (napr. prevádzkovatelia objektov nakladajúcich s nebezpečnými látkami).

Pre zabezpečenie varovania obyvateľstva, vlastných zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti sú títo prevádzkovatelia povinní na území ohrozenom nebezpečnou látkou budovať samostatný systém varovania obyvateľstva tzv. autonómny systém varovania (ďalej len „ASV“).

V súlade s § 15 zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov informácie súvisiace s možným vznikom povodňovej situácie alebo so vznikom mimoriadnej udalosti, na základe ktorých sa s využitím informačného systému civilnej ochrany zabezpečí včasné varovanie obyvateľstva, vyrozumenie orgánov ochrany pred povodňami, orgánov štátnej správy, zložiek Hasičského a záchranného zboru a obcí na povodňou ohrozenom území, prijíma a poskytuje hlásna povodňová služba. Túto službu zabezpečuje ministerstvo vnútra, okresné úrady v sídle kraja, okresné úrady a obce; ministerstvo ŽP prostredníctvom SHMÚ a správcu vodohospodársky významných vodných tokov, predpovedná povodňová služba.

V prípade iných mimoriadnych udalostí, ktoré môžu vzniknúť na území obce Betlanovce, sa varovanie obyvateľstva zabezpečuje varovným systémom civilnej ochrany prostredníctvom elektronickej sirény obce Betlanovce.

3.2. Záchranné práce

V zmysle vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z.z o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany v znení neskorších predpisov sa v súvislosti so vznikom možnej mimoriadnej udalosti vykonávajú záchranné práce ako činnosti na záchranu života, zdravia osôb a záchranu majetku, ako aj na odsun z ohrozených alebo postihnutých priestorov. Súčasťou záchranných prác sú činnosti na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a vytvorenie podmienok na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti. Záchranné práce sa vykonávajú zložkami integrovaného záchranného systému, útvarmi policajného zboru a osobami povolanými na osobné úkony.

Pre prípad vzniku akejkoľvek mimoriadnej udalosti sa vykonávajú najmä tieto činnosti:

 • varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených mimoriadnou udalosťou a pri zmenách situácie počas vykonávania záchranných prác;
 • vykonávanie prieskumu a pozorovania na postihnutom území s cieľom vyhľadať postihnuté osoby a vyznačiť životu nebezpečné úseky;
 • vyslobodzovanie postihnutých osôb z trosiek zničených a narušených budov, vrakov dopravných prostriedkov, z horiacich budov a pod.;
 • zabezpečenie prívodu vzduchu a vody osobám v zavalených priestoroch;
 • poskytovanie prvej predlekárskej pomoci a neodkladnej zdravotníckej starostlivosti zraneným osobám vrátane odsunu postihnutých do zdravotníckych zariadení (vykonávajú príslušníci hasičského záchranného zboru a rýchlej lekárskej pomoci);
 • lokalizácia a likvidácia požiarov ohrozujúcich postihnuté osoby a nasadené sily a prostriedky, vykonávanie hygienickej očisty postihnutých osôb;
 • regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov na postihnutom území s dôrazom na zamedzenie vstupu osôb a techniky do ohrozenej oblasti;
 • uzavretie postihnutého územia;
 • odsun nezranených osôb z postihnutého územia;
 • núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie osôb, ktoré sú následkom mimoriadnej udalosti bez základných životných potrieb;
 • pozorovanie postihnutého územia;
 • poskytnutie veterinárnej pomoci postihnutým zvieratám a vykonanie veterinárnej očisty;
 • uvoľňovanie určených cestných komunikácií a železničných tratí, vytvorenie priechodov a prejazdov potrebných na vykonávanie záchranných prác;
 • zachytávanie ropných produktov na vodných plochách a tokoch;
 • identifikácia, odsun usmrtených osôb; psychologická a duchovná pomoc.

3.2.1. Záchranné práce pri povodniach

V čase nebezpečenstva povodne, počas povodne a po povodni v bezprostredne ohrozených alebo už zaplavených územiach sa vykonávajú tieto povodňové záchranné práce:

 • varovanie, práce spojené s ochranou, evakuáciou obyvateľstva na nevyhnutne potrebný čas v územiach ohrozených alebo zaplavených povodňou;
 • ochrana a zachraňovanie majetku na postihnutom území;
 • odstraňovanie prekážok, ktoré bránia plynulému odtoku vôd;
 • odsun nebezpečných látok z dosahu záplav;
 • nevyhnutné práce na prístupových komunikáciách súvisiace s obnovením prístupu do sídelných celkov vrátane výstavby provizórnych mostných objektov a lávok;
 • riadenie dopravy, vytyčovanie obchádzok a osadzovanie provizórneho dopravného značenia;
 • ochrana vodných zdrojov a rozvodov pitnej vody, elektrickej energie, plynu a telekomunikačných sietí;
 • uzatvorenie evakuovaného územia a ochrana majetku evakuovaných osôb;
 • núdzové zásobovanie pitnou vodou a potravinami v postihnutých oblastiach;
 • vyhľadávanie nezvestných osôb;
 • odčerpávanie vody zo zatopených domov, pivníc, studní, verejnej kanalizácie, žúmp a iných objektov;
 • hygienicko-protiepidemiologické opatrenia vyvolané povodňami;
 • zabezpečenie verejného poriadku na území postihnutom povodňami;
 • odstraňovanie naplavenín z domov a z iných objektov, verejných priestranstiev a z komunikácií;
 • zabezpečovanie poškodených stavieb proti zrúteniu alebo ich asanácia;
 • iné práce vykonávané na príkaz starostu, orgánu ochrany pred povodňami do odvolania stavu ohrozenia.


Povodňové záchranné práce zabezpečujú obce, orgány štátnej správy ochrany pred povodňami a vykonávajú sa podľa spracovaných povodňových plánov záchranných prác a v mimoriadnych a odôvodnených prípadoch aj nad ich rámec prostredníctvom záchranných zložiek, orgánov územnej samosprávy a ďalších právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a fyzických osôb.

Povodňové záchranné práce sa začínajú vykonávať od vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity a sú ukončené do času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.

Obec Betlanovce má spracovaný povodňový plán záchranných prác obce Betlanovce a v prípade potreby je pripravené koordinovať a riadiť záchranné práce.

4. Úlohy a opatrenia po vzniku mimoriadnej udalosti

Po vzniku mimoriadnej udalosti a vyhlásení mimoriadnej situácie sa vykonávajú základné úlohy a opatrenia:

 • záchranné práce silami a prostriedkami z územia, na ktorom bola vyhlásená mimoriadna situácia;
 • Obec Betlanovce vedie zoznam využiteľných síl prostriedkov pri záchranných prácach v rámci obce;
 • evakuácia;
 • Obec Betlanovce má pre plánovanú evakuáciu spracovaný plán evakuácie v zmysle vyhlášky MV SR č. 328/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii;
 • núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie;
 • Obec Betlanovce má spracovaný prehľad ubytovacích a stravovacích zariadení využiteľných v prípade mimoriadnej udalosti na zabezpečenie núdzového zásobovania a núdzového ubytovania, ktorý je súčasťou plánu núdzového zásobovania a núdzového ubytovania;
 • podľa potreby obce uzatvárajú s prevádzkovateľmi ubytovacích a stravovacích zariadení dohody o zabezpečení núdzového zásobovania a núdzového ubytovania;
 • použitie základných zložiek integrovaného záchranného systému a ostatných zložiek integrovaného záchranného systému;
 • základné zložky integrovaného záchranného systému:
  • Hasičský a záchranný zbor,
  • poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby
  • kontrolné chemické laboratórium CO,
  • Horská záchranná služba,
 • ostatné zložky integrovaného záchranného systému:
  • Armáda SR,
  • obecné (mestské) hasičské zbory,
  • závodné hasičské útvary,
  • závodné hasičské zbory,
  • pracoviská vykonávajúce štátny dozor alebo činnosti podľa osobitných predpisov,
  • jednotky civilnej ochrany,
  • Slovenský červený kríž,
  • iné právnické osoby a fyzické osoby, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie pomoci pri ochrane života, zdravia a majetku.

5. Podrobnosti o tom, kde sa dajú získať ďalšie informácie súvisiace s plánom ochrany

Ďalšie informácie súvisiace s plánom ochrany obyvateľstva je možné získať priamo na Obecnom úrade v Betlanovciach,  úseku CO. V prípade povodní úlohy a povinnosti mesta na zabezpečenie ochrany obyvateľstva pred povodňami sú dané povodňovým plánom záchranných prác, ktorý má obec Betlanovce spracovaný. Bližšie informácie súvisiace so zabezpečením ochrany pred povodňami je preto možné získať priamo na Obecnom úrade v Betlanovciach resp. na Okresnom úrade Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie.

6. Odkaz na obmedzenia vyplývajúce z ochrany dôverných informácií a utajovaných skutočností

Vyššie zverejnené informácie sú v súlade so zákonom č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a nevzťahujú sa na ne žiadne obmedzenia vyplývajúce zo zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

 

Dátum vloženia: 18. 2. 2022 13:43
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 12. 2022 14:54
Autor:

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

V máji vlhko, chladno, bude vína na dno.

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:49

Slnko zapadá:20:20

Kde nás nájdete?

Obec Betlanovce
ObecBetlanovce

Betlanovce historici zaraďujú k najstarším stredovekým obciam na Spiši. Patrili totiž k zemianským dedinám, tzv. Spišským kopijníkom, ktorým už roku 1243 kráľ Belo IV. Obnovil ich staré výsady. Belovo privilégium potvrdili ďalší panovníci: Karol Róbert roku 1314 a Vladislav II. Roku 1511. Išlo predovšetkým o potvrdenie ich osobnej slobody, právo voliť vlastného sudcu, dedičské práva, oslobodenie od poplatkov.

Zobraziť viac