Betlanovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Samospráva

starostaStarosta obce:           
Ing. Zoltán Varga
Betlanovce 206


Telefón:
0904 688 184
053/ 449 02 15

E-mail: starosta@betlanovce.sk

Starosta je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Je volený na štyri roky a jeho funkčné obdobie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Okrem iného zastáva starosta funkciu štatutárneho orgánu v majetkovoprávnych vzťahoch obce, v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce a zároveň je tiež i správnym orgánom v administratívnoprávnych vzťahoch. Popri týchto funkciách tiež zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám a zároveň rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta má výlučné právo podpisovať uznesenia obecného zastupiteľstva a v prípade ak sa domnieva, že uznesenie obecného zastupiteľstva odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné môže pozastaviť jeho výkon. Starosta okrem hore uvedených povinností rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. V prípade nutnosti môže právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu.