Menu
Obec Betlanovce
ObecBetlanovce

Z histórie hasičstva v Betlanovciach

Na začiatku 20. storočia existovalo na Spiši 53 dobrovoľných a 88 povinných hasičských spolkov.

Z histórie hasičstva v Betlanovciach  do roku 2010

Na začiatku 20. storočia existovalo na Spiši 53 dobrovoľných a 88 povinných hasičských spolkov.

            Aj v Betlanovciach už pred I. svetovou vojnou existovali organizovaní dobrovoľní hasiči. Presný rok založenia hasičského spolku nevieme. Jeho počiatky však treba hľadať niekedy na prelome 80. a 90 rokov 19. storočia. Hasiči mali k dispozícií len starú striekačku, do ktorej sa voda nalievala. Preto obec roku 1913 objednala za 1300 korún u firmy Kohler v Budapešti novú, na tú dobu modernú ručnú striekačku so savicami a hadicami. Kronikár Jozef Kucko o tejto udalosti ďalej napísal : „ Priam sa obnovilo dobrovoľné hasičstvo na povinné. Velenie bolo maďarské“

            Po vzniku ČSR sa dobrovoľní hasiči združovali v Dobrovoľných hasičských zboroch, ktoré na celoslovenskej úrovni od roku 1922 zastrešovala Zemská hasičská jednota na Slovensku so sídlom v Martine. Zakladanie hasičských zborov, či znova oživenie ich činnosti v mnohých spišských obciach sú spojené s menami miestnych učiteľov. V Betlanovciach bol takouto osobnosťou učiteľ, organista, kronikár, miestny hasičský veliteľ, obvodný dozorca a hasičský čestný okresný veliteľ Jozef Kucko (*20.03.1875 †09.06.1960).

                                                                                                Hasičská zbrojnica

           zbrojnica Do roku 1948 používali betlanovskí hasiči na uskladnenie svojej výstroje a výzbroje drevený hasičský sklad. Ten bol zbúraný a z kvádrov sa začal budovať nový. Nová požiarna zbrojnica slúžila svojmu účelu takmer 40 rokov. V roku 1986 bolo rozhodnuté, že budova bude zbúraná, pretože zavadzia pri výstavbe mosta a novej prístupovej cesty k cigánskej osade.

       Prostredníctvom ONV – Okresnej správy Zboru požiarnej ochrany bol odkúpený objekt mliekarne od Spotrebného družstva Jednota Spišská Nová Ves. Tam bola v nasledujúcom roku požiarna zbrojnica presťahovaná. Súčasne je budovaná veža na sušenie hadíc. Vežu vyrobil Uránový prieskum Spišská Nová Ves, v januári 1988 bola veža daná do užívania.

            V roku 1989 pri rozsiahlej rekonštrukcií požiarnej zbrojnice odpracovali hasiči (vtedy požiarnici) 1180 brigádnických hodín. V júni 1991 obec prednú časť budovy prenajala súkromnému podnikateľovi, ktorý v nej znova zriadil predajňu potravín. Hasičom ostala len garáž. V roku 2009 bola požiarna zbrojnica opäť rozšírená o druhú miestnosť bývalej predajne, kým tretiu a najväčšiu miestnosť tejto budovy obec aj naďalej ponechala pre iné aktivity miestnej mládeže. 

                                                    Požiarna technika

            V 50. rokoch 20. storočia mali miestni dobrovoľní hasiči vo svojej výzbroji starú motorovú požiarnu striekačku PPS 12. Neskôr to bola požiarna striekačka PPS 8, potom veľká dvojkolesová PPS 16. Táto striekačka bola majetkom Plemenárskeho podniku Hrabušice a miestni požiarnici ho mali len v užívaní. Po jej vrátení, využívali hasiči k výcviku a zásahom najprv jednu, neskôr dve striekačky PPS 12.  Vo všetkých prípadoch sa jedná o staršie stroje, ktoré preto boli a sú náročnejšie na údržbu. Takže vlastne posledným novým strojom zakúpeným pre miestnych hasičom bola už na úvod spomínaná ručná striekačka z roku 1913. Tú ešte na začiatku 50. rokov využívalo k výcviku aj ženské hasičské družstvo. V polovici 50. rokov ju kvôli poruchovej motorovej striekačke hasiči použili, pri hasení požiaru stodoly u Malca. Snáď naposledy stará ručná, ale stále funkčná striekačka poslúžila občanom na dodávku vody pri hasení vápna pri výstavbe novej školy (otvorená 11.11.1962).

                                          Členská základňa a výcvik

            Na počet obyvateľov obce mali betlanovskí hasiči v druhej polovici 20. storočia pomerne širokú členskú základňu. V roku 1977 vtedajšia Základná organizácia požiarnej ochrany  v Betlanovciach registrovala 72 členov z toho 10 žien a v roku 1984 dokonca už po vyradení 22 členov, 60 mužov a 16 žien. V roku 2008 DHZ Betlanovce registroval už len 32 členov, z toho 3 ženy. Aj napriek početnosti členskej základne a dlhoročnej tradícií hasičstva v Betlanovciach sa v činnosti hasičského zboru striedali roky plné aktivity a spoločenskej angažovanosti z kratšími obdobiami útlmu. Dodnes najuznávanejším meradlom kvality hasičského zboru je príprava a účasť na Okrskových previerkach pripravenosti DHZ.  

            Ešte na prelome 50. a 60. rokov minulého storočia zvolával hasičov k požiarnej zbrojnici trubač. Posledným trubačom bol Anton Marečák. Pravidelný nástup hasičov v letnom období sa konal v nedeľu ráno o 6. hodine, kedy spravidla nasledovalo krátke cvičenie. Neskôr požiarnici intenzívnejšie cvičili väčšinou len pred okrskovými pretekmi, či pohárovými súťažami organizovanými v okolitých obciach, na ktorých sa v prajnejších rokoch tiež zúčastňovali. DPZ v Betlanovciach po roku 1948 organizoval okrskovú súťaž roku 1954, 20.06.1958, r.1961, 13.06.1976 a naposledy 04.06.1989.  Už od začiatku 50. rokov sa na požiarnických pretekoch okrem mužov pravidelne zúčastňovalo aj miestne ženské požiarne družstvo. Tak tomu bolo aj v rokoch 1974 a 1975. V roku 1976 na okrskovej súťaži v Betlanovciach, okrem úspešného vystúpenia ženského družstva, získala jeho členka Anna Kroláková v súťaži jednotlivcov I. výkonnostnú triedu. Vtom istom roku veliteľka družstva Alžbeta Pľutová s výborným prospechom absolvovala odborný kurz veliteliek požiarnych družstiev v Ústrednej škole požiarnych ochrany v Martine a okresný výcvikový štáb ju na základe dosiahnutých výsledkov povýšil do hodnosti „mladší zbrojmajster“. DPZ vysielal na okrskovú súťaž popri družstve mužov tiež družstvo žien aj v rokoch 1977, 1978, 1982, 1983 a 1984. V polovici 80. rokoch sa éra silného ženského požiarneho družstva skončila.

           Zväz dobrovoľnej požiarnej ochrany na Slovensku a po zmene názvu organizácie aj DPO SR v snahe zvyšovať odbornosť členov miestnych DPZ organizoval rôzne kurzy a školenia najmä pre veliteľov, preventivárov a strojníkov. Absolvovali ich aj mnohí členovia DPZ či DHZ v Betlanovciach. Za všetkých, okrem už vyššie uvedenej A. Pľutovej, môžeme spomenúť: Alžbeta Černická (rod.Tomaškovičová) – školenie veliteliek (5.- 31.máj 1952 Košice), Jozef Perniš – kurz strojníkov (3.-14 november 1975 Martin), Marcel Kormaník – školenie veliteľov (r. 2009 Spišská Nová Ves).      

            Požiarnici venovali veľkú pozornosť výchove svojho dorastu. V 70 – 80. rokoch sa dorastenci pravidelne každý rok zúčastňovali okrskovej súťaže. V roku 1977 sa družstvo dorastencov umiestnilo na 1. mieste v okrsku. Neskôr po 6 ročnej prestávke sa betlanovskí dorastenci zapojili znova do súťaže a to účasťou na okresnej úrovni 11.05.1996 v Harichovciach, kde obsadili 4. miesto a nepodarilo sa im tak postúpiť na regionálnu súťaž. Nasledujúci rok 17.05.1997 skončili dorastenci na 2. mieste v okrsku a to bolo doteraz posledné súťažné vystúpenie betlanovského hasičského družstva v kategórií dorastu.  Roku 1975 z iniciatívy riaditeľa Základnej deväťročnej školy v Betlanovciach p. Júliusa Hodáka bolo založené žiacke družstvo mladých požiarnikov, ktoré sa v októbri zúčastnilo súťaže v Harichovciach. Členovia miestneho DPZ pomáhali pri príprave žiackeho družstva a v roku 1978 aj organizátorom okresného a krajského kola súťaže „Plameň 78“ pri jej zabezpečení. Žiacke požiarne družstvo dosahovalo v hre PLAMEŇ pekné výsledky a v roku 1981 získali 2-krát 3. miesto na okresnej úrovni. Malí požiarnici cvičili ešte aj v roku 1987, no po odchode p. Hodáka do dôchodku a zavretí základnej školy v Betlanovciach sa vo výcviku žiakov nepokračovalo.

           požiarnici Klub mladých požiarnikov obnovil svoju činnosť 08.02.1997 pod vedením členov DPZ Miloša Smika a Ivana Zentka a podpory starostu obce Jozefa Marečáka, tiež člena zboru. Prvý krát sa družstva chlapcov a dievčat verejnosti predviedli na oslavách Dňa požiarnikov 4. mája v Betlanovciach a súťažne na okresnej súťaži v Krompachoch 31. mája 1997. Mladí požiarnici až do roku 2005 úspešne reprezentovali DPZ a obec Betlanovce nielen na okresnej súťaži v hre PLAMEŇ, ale tiež na mnohých iných súťažiach na Slovensku aj v Česku (Havířov r.2001, 2002, 2004). Napríklad len v roku 2004 to bolo spolu 7 súťaží.

„Medailové umiestnenia“ od roku 1997

·         31.05.1997 okresná súťaž v Krompachoch – dievčatá – 3. miesto

·         08.05.1998 okresná súťaž v Harichovciach – dievčatá – 3. miesto

·         05.06.1999 okresná súťaž v Spišskej Novej Vsi – dievčatá – 2. miesto

·         13.05.2000 okresná súťaž v Krompachoch – dievčatá – 3. miesto

·         09.06.2001 okresná súťaž v Smižanoch – chlapci – 2. miesto, dievčatá – 3. miesto

·         18.05.2002 okresná súťaž v Spišskej Novej Vsi – dievčatá – 2. miesto

·         24.05.2003 okresná súťaž v Harichovciach – dievčatá – 2. miesto

·         rok 2004 pohárová súťaž „Geravská prúdnička“ – 3. miesto

           Za najcennejšie úspechy z tohto obdobia však samotný požiarnici pokladali umiestnenia z roku 2004, 6. a 13. miesto na Halových majstrovstvách Slovenska (v kategórií chlapcov) a 13. miesto na medzinárodnej súťaži v Haviřove (v kategórií starších žiakov). Tu treba pripomenúť, že na obidvoch týchto prestížnych podujatiach reprezentovali betlanovských mladých požiarnikov zmiešané družstvá zložené z dievčat i chlapcov.          

      V rokoch 2001 až 2005 mladí požiarnici vystupovali pod oficiálnym názvom „ZK IMA - požiarnici Betlanovce“ (ZK – základný kolektív), pretože okrem finančnej podpory zo strany obce získavali prostriedky na svoju činnosť aj od občianskeho združenia Ideálna mládežnícka aktivita (IMA), podporovaného Ministerstvom školstva SR. Náročný kolotoč súťaží a tréningov si naozaj vyžadoval okrem nadšenia a času aj veľa finančných prostriedkov. Mladých hasičov sponzorsky podporili viaceré organizácie aj súkromné osoby (JuDr. Lucián Očkovský, Vladimír Barilla, Štefan Kakalejčík a iní).

            Pred rokov 1998 ZO ZPO (DPZ) materiálne zabezpečoval MNV a ONV – Inšpekcia požiarnej ochrany, pričom všetka výstroj a výzbroj bola majetkom MNV Betlanovce. Najmä v 70. rokoch a až do polovice 80. rokov 20. storočia členovia DPZ významnú časť finančných prostriedkov na svoju činnosť získavali organizovaním brigád na Štátnom poľnohospodárskom majetku, Plemenárskom podniku, vodných tokoch Melioračnej správy a účasťou na iných verejnoprospešných prácach. Na tento účel mal už roku 1975 DPZ Betlanovce zriadený účet v Slovenskej štátnej sporiteľni, ktorý bol vedený aj v 80. rokoch. Od začiatku 90. rokov sú dobrovoľní hasiči takmer výhradne odkázaní na finančnú podporu obce. V roku 2008 na činnosť DHZ vynaložila obec cca 80 000Sk.

            Medzi úlohy ktoré hasiči v službe verejnosti plnili v minulosti a plnia aj dnes je vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol v rodinných domoch, chatách a menších prevádzkach na území obce. Hlavným poslaním však vždy bolo a je pomoc spoluobčanom v núdzi, pri požiaroch, povodniach či iných živelných pohromách.  

                                                  Požiare     

            V „Predmluve“ do Pamätnej knihy obce Betlanovce spomína kronikár Jozef Kucko ničivý požiar z 21.06.1828, kedy zhorel kostol sv. Kozmu a Damiána aj s vežou, pri ktorom sa vraj rozlial zvon. Snáď ešte z toho obdobia pochádzajú zvyšky ohorených trámov, ktoré dodnes môžeme vidieť v múroch kostolnej veže.

            V Pamätnej knihe obce Betlanovce nájdeme od roku 1870 do roku 1947 záznamy o ďalších 12. požiaroch. Jednalo sa o naozaj ničivé požiare pri ktorých vyhorelo množstvo hospodárskych budov aj rodinných domov s veľkými škodami. Pri posledných dvoch požiaroch v roku 1946 (stodola) a 1947 (rodinný dom) kronikár vyzdvihol úspešný zásah miestnych hasičov.

         V ďalších rokoch podľa obecnej kroniky a záznamoch ktoré nájdeme v ročných Správach o činnosti DPZ (DHZ) Betlanovce, ubudlo požiarov v rodinných domoch .             

                        Najčastejším druhom požiaru s ktorým sa betlanovskí hasiči v posledných desaťročiach stretávali bol lesný požiar. Najničivejším z nich od II. svetovej vojny (najmä pre množstvo ľudských obetí) na ktorého likvidácií sa podieľali betlanovskí dobrovoľníci, bol práve lesný požiar z októbra roku 2000.

 požiare24.10.2000 pri tomto lesnom požiari zahynulo 6 občanov obce Hrabušice, ktorí pracovali na verejno-prospešných prácach a boli vyslaní na výpomoc pri likvidácií lesného požiaru. Požiar sa ďalej šíril v lokalite Krompľa a v chránenom území rezervácie Tri kopce, v nedostupnom skalnatom teréne. Zasiahol 64 ha a spôsobil škodu na drevnej hmote vo výške 15 miliónov korún a na životnom prostredí 100 miliónov Sk. Podľa veliteľa zásahu plk. PO JUDr. Jána Barillu bol zásah predovšetkým z hľadiska druhov a počtov nasadených prostriedkov a síl  v Slovenskej republike jedinečný (v rozhodujúcich dňoch – 450 osôb vrátane Záchrannej brigády CO a 64 rôznych druhov požiarnej, leteckej a inej techniky). V tomto zložitom súkolí bol dôležitým článkom aj DPZ Betlanovce. Na žiadosť HaZZ SNV u starostky obce, 25.10.2000 nastúpilo 20 dobrovoľníkov z radov požiarnikov a pracovníkov VPP. Tí sa zúčastnili priamo na hasení v lese, no cenná členovia DPZbola najmä činnosť požiarnikov pri čerpaní vody z rieky Hornád do hasičských cisterien. V rozhodujúcom dni boja s požiarom 28.10.200 naplnili spolu s troma dobrovoľníkmi zo Sp. N. Vsi 80 cisterien T-815, ktoré zásobovali 6. Vrtuľníkov s bambi vakmi, cisterny vojska CO či priamo zasahovali na požiarovisku. Členovia DPZ Betlanovce tak šesť dní od rána do večera zodpovedne, vytrvalo a spoľahlivo plnili svoju úlohu ktorou boli poverení. Ich poctivá robota bola aspoň symbolický ocenená Ďakovným listom štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR.

                                                     

 Povodne

Ďalším živlom, ktorý trápi obyvateľov Betlanoviec je voda. Tento nenahraditeľný pomocník hasičov pri likvidácií požiarov, často spôsoboval nemalé škody pri povodniach. Po dlhotrvajúcich dažďoch dochádza k rozvodneniu rieky Hornád, k zaplaveniu polí, záhrad, pivníc, studní, domov. Voda ohrozuje domáce zvieratá i ľudí. V druhej polovici Povodne20. storočia sa povodne v Betlanovciach opakovali raz za 5 – 6 rokov. V 90. rokoch a najmä na začiatku 21. storočia sa však tieto intervaly dramaticky skracovali. Dobrovoľní hasiči pri týchto nešťastiach podali svojím spoluobčanom a susedom vždy pomocnú ruku. Pomáhali pri uvoľňovaní priepustov záplavovej vody, sťahovaní ohrozeného hnuteľného majetku a domácich zvierat do bezpečia, zúčastňovali sa na nočných hliadkach počas stavu ohrozenia.

22.septembra 1960 Krajský výbor Československého zväzu požiarnej ochrany v Košiciach udelil Miestnej jednotke ČSPO Betlanovce za obetavú a príkladnú prácu pri povodniach v roku 1960 Čestné uznanie.

Pri povodni v októbri 1974 sa na záchranných prácach zúčastnilo 33 členov DPO, pričom výbor DHZ vyzdvihol prácu členov zboru : Jozefa Marečáka, Antona Drencséniyho, Antona Marečáka, Jozefa Perniša, Ladislava Šumanského a Jána Kukuru.

Najviac boli ohrozované obydlia na ľavom brehu Hornádu. No po dažďoch, či na jar z rýchlo topiacého sa snehu boli zaplavované aj iné časti obce vodou z polí od Hrbku a od lesa. Keď počas povodne 14.-15.7.1999 práve takáto voda od Betlanovskej doliny ohrozovala rómsku časť obce, miestni obyvatelia na ochranu svojich obydlí postavením provizórnej hrádze zviedli vodu do priestorov priekopy, čím zabránili väčším škodám.

           Rozvodnený Hornád sa však tak ľahko skrotiť nedal a spôsoboval škody čoraz častejšie: apríl 1994, 1.-2.september 1996, marec a jún 1999, 5.-6. apríl200, 10.- 12. august 2002, 29.-31.júl 2004, 18.-23.marec 2005, 29. marec – 4. apríl 2006, 23.- 27. Jún 2008.

         Varovanie obyvateľov obce pred záplavami, vyhlasovanie jednotlivých stupňov povodňovej aktivity i samotnú organizáciu záchranných prác má povodnena starosti Obecná povodňová komisia na čele so starostom obce, ktorej členom je vždy aj člen Dobrovoľného hasičského zboru.

         Ak už pominulo ohrozenie veľkou vodou, začala pre hasičov, určite menej dramatická, no vôbec nie menej dôležitá práca – čistenie a dezinfekcia studní. V 90. rokoch pri tejto činnosti využívali motorovú požiarnu striekačku. Obec zakúpila ponorné kalové čerpadlá a tak dobrovoľní hasiči v rámci záchranných prác od roku 2002 pomáhali obyvateľstvu aj čerpaním vody zo zaplavených suterénov a pivníc. Potom aj pri čistení studní boli mobilnejší a rýchlejší. Od povodne r. 2004 po každej väčšej vode takto zakaždým ošetrili viac ako 20 vodných zdrojov.

                                     Hasiči a spoločenský život obce

            Hasičstvo v Betlanovciach to nebol len výcvik, požiare, povodne, brigády, ale hasiči sa podieľali aj na kultúrnom a spoločenskom živote obce. Pamätníci spomínajú na tanečné zábavy, či populárne zájazdy, ktoré dobrovoľní hasiči organizovali. Ich spomienky presnejšie dopĺňa pár zachovaných dokladov z obecného archívu : V roku 1976 po skončení okrskového kola požiarnej súťaže sa uskutočnil autobusový zájazd, na ktorom sa okrem 30 členov zboru zúčastnilo ďalších 40 obyvateľov obce. 14. a 15. júna 1980 to bol zájazd do Banskej Bystrice so 45 účastníkmi. 28. a 29.augusta 1982 zájazd na Agrokomplex v Nitre a do Nových Zámkov.

            Zaznamenané sú aj dve tanečné zábavy v roku 1975 a silvestrovská zábava v roku 1984. Od začiatku 80. rokov ZO ZPO Betlanovce podporovalo aj mladých hudobníkov (skupiny CREA a APATIT) až nakoniec 14. mája 1983 oficiálne vzniká hudobná skupina PRODISK. Muzikanti z Prodisku si svojím umením prezentovaným na zábavách, svadbách či plesoch postupne vybudovali veľmi dobré meno v širokom okolí. Aj keď sa títo hudobníci v 90. rokoch úplne osamostatnili, nezabudli na svoje začiatky a hasičom sa poďakovali vystúpením na oslavách dňa požiarnikov 4.mája 1997 v Betlanovciach.

           V roku 1999 hasiči svojím dielom tiež prispeli k dôstojnému priebehu Slávnosti posvätenia obecných insígnií a odhalenia pamätnej tabule betlanovskému rodákovi, maliarovi Slovenského raja Jozefovi Majkutovi.     

           Zaujímavou skúsenosťou pre miestnych hasičov bola určite asistencia pri nakrúcaní filmu Miloslava Luthera „Útek do Budína“ v roku 2002, kde okrem dohľadu na bezpečnosť pri natáčaní, čo bola ich hlavná úloha, vypomáhali pri výstavbe kulís, tvorbe filmových efektov i samotným filmovým komparzom.

         Pôvodný hasičský spolok vďaka svojím humánnym myšlienkam pomoci verejnosti i každému jednotlivcovi, najmä v nešťastí a núdzi prežil rôzne štátne či politické zriadenia až do dnešných dní. Poďakovanie za to patrí všetkým doterajším funkcionárom zboru i veľkému počtu obetavých dobrovoľníkov vo viac ako storočnej histórií organizovaného hasičstva v Betlanovciach.

text : Z histórie hasičstva Betlanovce, Ivan Zentko, marec 2010, krátene,

foto : obecný archív obce Betlanovce

Zdroje : Z histórie DPO v Domaňovciach, Agnesa Žifčáková, Domaňovce 1999
              Pamätná kniha obce Betlanovce,
              Monografie okolitých obcí
              Kronika obce Betlanovce
              Správy o činnosti a hospodárení ZO ZPO (DPZ, DHZ) v Betanovciach z Výročných členských schôdzi,
              Zápisnice zo zasadaní obecného zastupiteľstva v Betlanovciach,  
              Zápisnica Okresnej inšpekcie PO z previerky MNV- VPZ v Betlanovciach    zo dňa 14.3.1984
              Kniha členskej základne DHZ Betlanovce r. 2008                
              Peter Špic: Spišské Tomášovce jedna z najstarších obcí Spiša (Čriepky z histórie po súčasnosť)
              OV ZPO – Vyhodnotenie súťaží za rok 1989
              Pošta od OV DPO zo dňa 10.8.1976 – Priznanie a povýšenie do hodnosti (obecný archív)
              Osvedčenie o odbornej spôsobilosti, Marcel Kormaník – veliteľ OHZ Betlanovce
              OV DPO SNV – Výsledkové listiny a vyhodnotenia súťaží požiarnych družstiev
              Mesačník Požiarník – 8/97,  11/2000  plk. PO JUDr. Ján Barilla: Lesný požiar v NP Slovenský raj
                                                  12/200   Michal Faltín: Peklo v raji
              Oficiálne výsledky XII. ročník Halové majstrovstva Slovenska kolektívov mladých požiarnikov
              o putovný pohár prezidenta DPO SR
              Výsledková listina XV. ročník pohárové soutěže Hvířov 28.2.2004
              Diplomy z požiarnických súťaží
              Korešpondencia ZK IMA požiarnici Betlanovce – Republikové koordinačné centrum IMA                                                                               .             od roku 2001 do 27.3.2006
              Zmluvy o sponzorstve (obecný archív)
              MNV Betlanovce – Požiadavky na požiarnu výzbroj z 2.2.1976
              Zmluvy o vykonaní prác ZPO  Betlanovce + faktúry z rokov 1981,1982, 1983 
              Výpisy bežného účtu ZPO ZO Betlanovce
              Rozpočet obce Betlanovce r.2008
              Prezenčná listina občanov Betlanoviec zúčastnených na likvidácií požiaru 25.až 30. októbra 2000
              Osobné záznamy obsluhy čerpadiel počas požiaru v Slovenskom raji, Miloš Smik
              Povodňové denníky (obecný archív)
              Denník Pravda 16.7. 1999,
              Spišské hlasy 19.7.1999
              CK Slovakoturist – zúčtovanie pobytu v motely Adamov
              Faktúra cestovnej kancelárie Čedok – ubytovanie a stravovanie v hotely Korzo Nové Zámky
              Faktúra z nákupu zvukovej aparatúry pre ZPO Betlanovce z 18.7.1981
              Dodací list na biciu súpravu ČS hudební nástroje pre PO Betlanovce , objednané 5.3.1982
              Osvedčenie č.34/1985 vydané odborom kultúry ONV v SNV o kvalifikačnom zaradení 
              súboru PRODISK (zriaďovateľ: ZPO Betlanovce)
              www prodisk.sk
             Daňové doklady ZPO Betlanovce – skupina PRODISK a APATIT za roky 1987 až 1990
             Osobné spomienky Jozef Marečák  r.2009
             Osobné spomienky Alžbeta Černicá ( rod. Tomaškovičová)  január 2010

Dátum vloženia: 20. 2. 2022 15:40
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 2. 2022 15:52
Autor:

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Ak je apríl jasný, šumný, vtedy bude máj pošmúrny.

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:5:38

Slnko zapadá:19:36

Kde nás nájdete?

Obec Betlanovce
ObecBetlanovce

Betlanovce historici zaraďujú k najstarším stredovekým obciam na Spiši. Patrili totiž k zemianským dedinám, tzv. Spišským kopijníkom, ktorým už roku 1243 kráľ Belo IV. Obnovil ich staré výsady. Belovo privilégium potvrdili ďalší panovníci: Karol Róbert roku 1314 a Vladislav II. Roku 1511. Išlo predovšetkým o potvrdenie ich osobnej slobody, právo voliť vlastného sudcu, dedičské práva, oslobodenie od poplatkov.

Zobraziť viac