Betlanovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Cintorín

Každá obec musí mať v zmysle zákona 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a sprcovaného Prevádzkového poriadku cintorína pre obec Betlanovce uzatvorené nájomné zmluvy na jednotlivé hrobové miesta na verejnom pohrebisku Betlanovce. 

V obci na miestnom cintoríne ležia aj Vaši najbližší zosnulí.

Z uvedeného dôvodu Vás žiadame, aby ste sa ak ste tak do dnešného dňa neurobili dostavili na Obecný úrad v Betlanovciach počas stránkových hodín za účelom úhrady, podpísania a prevzatia nájomnej zmluvy o nájme, hrobového miesta Vášho - Vašich zosnulých príbuzných. 

 Úhradu za hrobové miesto ktorá je 10,00€/10 rokov za jednohrob v zmysle Prevádzkového poriadku pre pohrebisko na území obce Betlanovce, ktorý je prílohou VZN č.6/2016. Tento poplatok je povinnosť uhradiť v hotovsti pri preberaní nájomnej zmluvy. Na uzatvorenie nájomnej zmluvy je potrebný občiansky preukaz nájomcu.

V prípade stavebných prác (t.j. výstavba pomníka, hrobky....) je potrebné mať súhlas obce k povoleniu výstavby.

K povoleniu potrebuje nájomca hrobového miesta podať žiadosť na obecnom úrade. tlačivo: ohlásenie drobnej stavby.  

Poplatky

Ohlásenie drobnej stavby - 10,00€

Za prenájom hrobového miesta - 10 rokov

  • jednohrob - 10,00€
  • dvojhrob - 20,00€
  • trojhrob - 30,00€
  • štvorhrob - 40,00€