Menu
Obec Betlanovce
ObecBetlanovce

História

 Samostatné územie obce sa v stredovekých listinách objavuje prvýkrát roku 1260 ako „zem Betlema“ (terra Bethlem). Priamo ako obec sa objavuje až v listine z roku 1311 (villa Bethlem).

Betlanovce historici zaraďujú k najstarším stredovekým obciam na Spiši. Patrili totiž k zemianským dedinám, tzv. spišským kopijníkom, ktorým už roku 1243 kráľ Belo IV. obnovil ich staré výsady. Belovo privilégium potvrdili ďalší panovníci: Karol Róbert roku 1314 a Vladislav II. roku 1511. Išlo predovšetkým o potvrdenie ich osobnej slobody, právo voliť vlastného sudcu, dedičské práva, oslobodenie od poplatkov. Ich povinnosťou bolo, v prípade potreby postaviť ozbrojených kopijníkov do kráľovského vojska. Kopijnícke obce vytvorili vlastný samosprávny orgán – Stolicu X spišských kopijníkov (tzv. malú župu). Oficiálnym sídlom tejto župy sa stali od roku 1725 do jej splynutia s veľkou Spišskou župou v roku 1803 Betlanovce. V tomto období sa obec radila k stredne veľkým obciam na Spiši. V roku 1787 tu v 70 domoch žilo 502 ľudí. Obyvatelia sa živili prevažne roľníctvom a časť pracovala v lesoch. Pôda v obci patrila viacerým zemepánom, ktorí v 18. storočí vytvorili aj inštitúciu na správu spoločného majetku najmä lesov (komposesorát). Z Betlanoviec pochádzal významný rod Turzovcov, okrem iného aj úspešných podnikateľov, ktorí sa veľkou mierou pričinili o rýchly rozvoj renesančného umenia na Spiši.

Obec je rodiskom akademického maliara, pedagóga, osvetového pracovníka a organizátora výtvarného života Jozefa Majkuta. Bol známy predovšetkým ako maliar Slovenského raja. Časť jeho tvorby, môžeme nájsť v stálej expozícií Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi.

Kultúrne pamiatky

Svedkami viac ako sedemstoročnej, bohatej histórie Betlanoviec sú viaceré pamiatky a historické budovy:

  • Kostol sv. Kozmu a Damiána
  • Renesančný kaštieľ
  • Barokový dom
  • Zemianska kúria
  • Stoličný dom

Kostol sv. Kozmu a Damiána

kostolkostolKostol stál v obci už v druhej polovici 13. storočia. Roku 1309 získal od pápeža Bonifáca IX. plnomocné odpustky a z toho dokumentu vieme, že bol postavený k úcte sv. Kozmu a sv. Damiána. Patrícium chrámu sa zmenilo počas reformácie roku 1646, keď kostol bol v rukách evanjelikov a patrónom chrámu sa stal sv. Michal Archaniel. K pôvodným patrónom – sv. Kozmovi a sv. Damiánovi sa obec vrátila medzi rokmi 1731 – 1781, keď došlo k väčšej prestavbe chrámu, ktorý patril už definitívne katolíkom.

kostol


Pôvodných patrónov kostola sv. Kozmu a sv. Damiána si Betlanovce vložili aj do obecného pečatidla o priemere 27 x 32 mm, ktoré si dali vyhotoviť roku 1836. Oválne pečatné pole vypĺňajú postavy svätcov. Nad nimi je Božie Oko s vyžarujúcimi lúčmi. Kruhopis obsahuje text: „SIGILL:POSS:BETHLENFALVA:1836*“ (Pečať obce Betlanovce). Túto pečať používala obec na overovanie svojich dokumentov ešte v 70-tych rokoch 19. storočia. Z tejto historickej pečate sa vychádzalo aj pri obnove obecných symbolov v roku 1999.


Historická pečať

Pečať

Renesančný kaštieľ

kaštieľ kaštielNajstarší renesančný kaštieľ na Spiši sa nachádza v obci Betlanovce. Postavený bol v rokoch 1564 až 1568, ako sa to dá vyčítať z letopočtu nad vstupným portálom. Nad dátumom sú aj dva rodové erby s iniciálkami PF a HB (Peter Feigel a Helena Bobst-Bethlenfalvy, ktorá bola dcérou Magdalény Thurzovej a majetného levočského občana Cyriaka Probsta). Pod erbami je latinský nápis: QUIS CONTRA NOS, SI DEUS NOBISKUM, QUI CONTRA NOS 1568 (Kto proti nám, keď Boh s nami, kto proti nám 1568). Betlančania volajú tento kaštieľ „Korunky“ pre renesančnú štítkovú atiku, ktorá so všetkých strán zakončuje múry a z vonku zakrýva pultovú strechu. Drevená pavlač tiahnúca sa pozdĺž všetkých štyroch strán, bola rekonštruovaná na základe zachovaných otvorov pre trámy, koncom 50-tich a začiatkom 60-tich rokov 20. storočia. Od zriadenia Chránenej krajinnej oblasti Slovenský raj (dnes už Národný park) v roku 1966 do roku 1975 bol kaštieľ sídlom Správy CHKO Slovenský raj.

Barokový dom                    Zemianska kúria               Stoličný dom

Barokovy domZemianska kúria

Stoličný dom

 

 

 

Bol pre potreby sídla Stolice X. spišských kopijníkov vybudovaný v rokoch  1767 až 1769. V budove sa nachádzala úradná sieň (na konanie kongregácií), väzenie a sklad. Po vybudovaní stoličného domu, kongregácie boli konané vždy v Betlanovciach a to až do zániku malej župy v roku 1803. Stoličný dom odkúpil veľkostatkár Betlenfalvy a využíval ho ako byt pre svojich čeľadníkov a ako sýpku. Po druhej svetovej vojne Štátne majetky v ňom zriadili sklad nafty a kováčsku dielňu. Budova postupne chátrala. 9. apríla 1963 sa pod ťarchou snehu zrútila i tak už zahnitá šindľová strecha. Preborila sa tiež klenutá povala, na ktorej bol v omietke zobrazený erb Stolice X. spišských kopijníkov – medveď stojací na zadných nohách držiaci ľaliu (strom – podľa historikov) s letopočtom 1769.

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Ženci do poľa, včely z poľa.

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:46

Slnko zapadá:20:42

Kde nás nájdete?

Obec Betlanovce
ObecBetlanovce

Betlanovce historici zaraďujú k najstarším stredovekým obciam na Spiši. Patrili totiž k zemianským dedinám, tzv. Spišským kopijníkom, ktorým už roku 1243 kráľ Belo IV. Obnovil ich staré výsady. Belovo privilégium potvrdili ďalší panovníci: Karol Róbert roku 1314 a Vladislav II. Roku 1511. Išlo predovšetkým o potvrdenie ich osobnej slobody, právo voliť vlastného sudcu, dedičské práva, oslobodenie od poplatkov.

Zobraziť viac