Menu
Obec Betlanovce
ObecBetlanovce

Informácie k miestnym daniam

Čo je daň z nehnuteľnosti?

Daň z nehnuteľností zahŕňa:

  • daň zo stavieb (stavby na bývanie a drobné stavby s doplnkovou funkciou pre hl. stavbu, garáže, chaty, priemyselné stavby, stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, ostatné stavby ....)
  • daň z pozemkov (orné pôdy, trvalé trávnaté porasty, lesy, zastavané plochy a nádvoria, záhrady, stavebné pozemky, ostatné plochy)

Komu vzniká daňová povinnosť?

Daňová povinnosť vzniká vlastníkovi, príp. nájomcovi, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností.

Kedy podať daňové priznanie?

do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia - podáva ho ten daňovník, ktorému vznikne nanovo daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru alebo, ak nastali zmeny skutočnosti rozhodujúce pre daňovú povinnosť napr. nadobudnutie nehnuteľnosti (pozemok, rodinný dom).

Ak daňovník podal Priznanie k dani z nehnuteľnosti a stane sa vlastníkom príp. nájomcom  ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby alebo mu zanikne vlastníctvo, príp. nájom  je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti príslušnému správcovi dane v lehote do 31. januára zdaňovacieho obdobia.

Povinnosť podať priznanie sa týka aj tých daňovníkov, ktorým bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, realizovali drobnú stavbu, a pod.

Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením v priebehu zdaňovacieho obdobia je povinný podať čiastkové priznanie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Aké doklady (prílohy) sú potrebné k podaniu priznaniu k dani z nehnuteľnosti?

K priznaniu Tlačivá - Priznanie k DzN platné od 01.09.2023.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 2.21 MB je potrebné doložiť:

Prislušné tlačivá si môžu daňovníci vydzvihnúť na OcÚ v Betlanovciach alebo stiahnuť z inernetovej stránky obce Betlanovce.

Dokedy je potrebné zaplatiť daň z nehnuteľnosti?

Na základe podaného priznania k dani z nehnuteľnosti Vám správca dane vyrubí a následne doručí rozhodnutie na zaplatenie dane z nehnuteľnosti, ktoré je potrebné uhradiť na účet obce, v hotovosti, platobnou kartou alebo poštovou poukážkou, a to do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Mikuláš pri stromčeku

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Aký júl, taký január.

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:46

Slnko zapadá:20:42

Kde nás nájdete?

Obec Betlanovce
ObecBetlanovce

Betlanovce historici zaraďujú k najstarším stredovekým obciam na Spiši. Patrili totiž k zemianským dedinám, tzv. Spišským kopijníkom, ktorým už roku 1243 kráľ Belo IV. Obnovil ich staré výsady. Belovo privilégium potvrdili ďalší panovníci: Karol Róbert roku 1314 a Vladislav II. Roku 1511. Išlo predovšetkým o potvrdenie ich osobnej slobody, právo voliť vlastného sudcu, dedičské práva, oslobodenie od poplatkov.

Zobraziť viac