Menu
Obec Betlanovce
ObecBetlanovce

Stavebný úrad

Adresa

Štefanikovom námestie 1

3. poschodie, č. dverí 403
Spišská Nová Ves
052 01

Odborný referent

 • Mgr. Darina Mazurová
 •  +421 917 166 327

Úradne hodiny:

Pondelok:  8:00 - 12:00,  13:00 - 15:00
Utorok:   NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Streda:    8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Štvrtok:   NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok:    NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Kompetencie

Spoločný stavebný úrad vykonáva činnosti:

 1. zabezpečuje prenesený výkon pôsobnosti stavebného úradu 1. stupňa podľa stavebného zákona

  • vydáva územné rozhodnutia o umiestnení stavby; o využití územia, o chránenom území alebo o ochrannom pásme, o stavebnej uzávere, zmenu územného rozhodnutia, predlžuje platnosť uvedených rozhodnutí
  • vydáva stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, zmenu v užívaní stavby, povolenie terénnych úprav, prác a zariadení, nariadenie údržby stavby, nariadenie nevyhnutných úprav, odstránenie stavby, dodatočné povolenie stavby, nariadenie zabezpečovacích prác, nariadenie vypratania stavby.

  Poverený pracovník vykonáva funkciu štátneho stavebného dohľadu podľa stavebného zákona

  • sleduje všetku stavebnú činnosť v obci a dbá, aby sa rozvíjala v súlade so zámermi územného plánovania, dozerá na stav stavieb, kontroluje, či sa stavby a ich zmeny, terénne úpravy, práce a zariadenia uskutočňujú podľa stavebného zákona, stavebného povolenia
  • prejednáva priestupky a správne delikty, ukladá pokuty podľa stavebného zákona
  • vyberanie správnych poplatkov na úseku stavebného zákona
  • vykonáva vyvlastňovacie konanie a vydáva rozhodnutie o vyvlastnení podľa stavebného zákona
  • v konaniach uskutočňovaných v zmysle stavebného zákona zabezpečuje stanoviská, súhlasy dotknutých orgánov vydané podľa osobitných predpisov
  • vydáva záväzné stanoviská pre dotknuté orgány podľa stavebného zákona.
 2. vykonáva pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie:

  • vykonáva konanie a vydáva stavebné povolenie na stavbu miestnej komunikácie a účelovej komunikácie
  • ohlasovanie stavebných úprav cestného telesa a súčastí pozemnej komunikácie, udržiavacích prác na cestnom telese a na súčastiach pozemných komunikácií
  • vykonáva konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavbu miestnej a účelovej komunikácie
  • prejednáva priestupky a vydáva rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie príslušných ustanovení cestného zákona
  • v konaniach uskutočňovaných v zmysle cestného zákona zabezpečuje stanoviská, súhlasy dotknutých orgánov vydané podľa osobitných predpisov


Žiadosť o určenie súpisného čísla budove

Podľa právnych predpisov obec rozhoduje o určení súpisného čísla a orientačného čísla stavbe, na základe žiadosti , stavebníkov alebo vlastníkov stavieb. V žiadosti je potrebné doplniť aj kód druhu stavby. 

Doklady a dokumenty

 • právoplatné kolaudačné rozhodnutie
 • doklad o vlastníctve pozemku(ov)
 • zameranie adresného bodu (súradnice vchodu do domu zamerané geodetom)
 • údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty a údaje o počte bytov
 • v prípade, ak stavebník už neexistuje (právnická osoba zanikla, fyzická osoba nežije), žiadateľ preukáže právne nástupníctvo stavebníka
 • ak žiadosť nepodá stavebník, žiadateľ predloží splnomocnenie na zastupovanie

Stavebný úrad - ziadost-o-rozkopanie-pretlacanie-cesty Betlanovce.doc (40.5 kB)

Ohlásenie drobnej stavby.doc (36.5 kB)

Ohlásenie stavebných úprav a udrž. prác.doc (30 kB)

Žiadosť o výrub stormov.docx (20.52 kB)dodatočné povolenie s kolaudáciou.docx (29.93 kB)

návrh na kolaudáciu stavby.docx (15.8 kB)

návrh na územné rozhodnutie.docx (20.3 kB)

predlženie lehoty na dokončenie stavby.docx (14.24 kB)

prehlásenie odborného dozoru.docx (11.95 kB)

žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom konaní.docx (18.31 kB)

žiadosť o zmenu stavby pred dokončením.docx (14.68 kB)

žiadosť o povolenie na odstránenie stavby.docx (15.44 kB)

žiadosť o stavebné povolenie.docx (16.74 kB)

Žiadosť o vydanie reklamného zariadenia.doc (28 kB)

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Pekná a jasná Veľká noc znamená hojnú úrodu.

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:5:44

Slnko zapadá:19:32

Kde nás nájdete?

Obec Betlanovce
ObecBetlanovce

Betlanovce historici zaraďujú k najstarším stredovekým obciam na Spiši. Patrili totiž k zemianským dedinám, tzv. Spišským kopijníkom, ktorým už roku 1243 kráľ Belo IV. Obnovil ich staré výsady. Belovo privilégium potvrdili ďalší panovníci: Karol Róbert roku 1314 a Vladislav II. Roku 1511. Išlo predovšetkým o potvrdenie ich osobnej slobody, právo voliť vlastného sudcu, dedičské práva, oslobodenie od poplatkov.

Zobraziť viac