Menu
Obec Betlanovce
ObecBetlanovce

Ohrozenie povodňami a záplavami

Povodňový plán

V súlade so zákonom č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a vyhlášky MŽP SR č.261/2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňového plánu záchranných prác obce, Obecné zastupiteľstvo v Betlanovciach dňa 30.06.2010 Uznesením č. 4/2010 schválilo tento

                                                                POVODŇOVÝ  PLÁN  ZÁCHRANNÝCH  PRÁC

                                                                                     OBCE    BETLANOVCE

2020

aktualizácia: k 31. 8. 2020

OBSAH POVODŇOVÉHO PLÁNU ZÁCHRANNÝCH PRÁC OBCE BETLANOVCE

A.     TEXTOVÁ ČASŤ

I.         Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových záchranných prác.

II.        Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu pred povodňami.

III.      Stupne povodňovej aktivity, predpovedná povodňová služba, hlásna povodňová služba a varovanie obyvateľstva.

IV.      Povodňové záchranné práce obce.

V.        Sily a prostriedky na výkon povodňových prác.

VI.    Zoznam povodňových plánov záchranných prác právnických a fyzických osôb - podnikateľov na území obce.

VII.   Pomocná dokumentácia.

VIII. Prílohy.

B     GRAFICKÁ ČASŤ

1.       Plán evakuácie z priestorov ohrozených povodňami

2.       Kritické miesta križovania vodných tokov s miestnymi komunikáciami

                                                                                                                      Spracoval:

                                                                                                          Ing. Zoltán Varga

                                                                                         starosta obce Betlanovce

A. TEXTOVÁ ČASŤ

I. Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania

povodňových záchranných prác.

1. Tento povodňový plán ustanovuje:

a)   opatrenia na ochranu pred povodňami a povinnosti pri hodnotení a manažmente povodňových rizík s cieľom znížiť nepriaznivé dôsledky povodní na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť,

b)   plánovanie , organizáciu a riadenie ochrany pred povodňami,

c)   povinnosti a práva obce,

d)   povinnosti a práva právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov a fyzických osôb (ďalej len „osoba“) pri ochrane pred povodňami,

e)   zodpovednosť za porušenie povinností uložených zákonom NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.

2.  Čo je povodeň  

Povodňou je dočasné zaplavenie územia, ktoré zvyčajne nie je zaliate vodou.

Povodeň vzniká, keď

a)   sa prechodne výrazne zvýši hladina vodného toku a bezprostredne hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku už vylieva,

b)   je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok alebo topenia snehu do a dochádza k zaplaveniu územia vnútornými vodami,

c)   hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku vylieva v dôsledku chodu ľadov, vzniku ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy alebo vytvorenia iných prekážok v koryte vodného toku, na mostoch, priepustoch alebo zaplavovanom území,

d)   sa zaplavuje územie následkom intenzívnych zrážok alebo hromadenia sa vody z topiaceho sa snehu.

3. Nebezpečenstvo povodne je situácia charakterizovaná

a)   možnosťou výskytu extrémnych zrážok, náhleho topenia snehu alebo rýchleho stúpania hladín vo vodných tokoch,

b)   dlhotrvajúcimi výdatnými atmosférickými zrážkami a následným zvýšeným odtokom vody,

c)   zvýšeným odtokom vody z topiaceho sa snehu,

d)   rýchlym stúpaním hladiny vody alebo prietoku vo vodnom toku, pri ktorom sa očakáva dosiahnutie stupňov povodňovej aktivity,

e)   vznikaním prekážky, ktorá obmedzuje plynulé prúdenie vody v koryte vodného toku, na moste, priepuste alebo na povodňou zaplavovanom území,

f)   nebezpečným chodom ľadov s potenciálnou možnosťou vzniku ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy.

4. Povodňová situácia

je stav, keď hrozí nebezpečenstvo povodne alebo povodeň už vznikla.

5. Povodňové riziko

je kombinácia pravdepodobnosti výskytu povodne a jej potenciálnych nepriaznivých dôsledkov na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a na hospodársku činnosť.

6. Povodňou ohrozeným územím je spravidla

a)   územie pri vodnom toku na úseku, v ktorom sa očakáva alebo už nastalo výrazné zvýšenie vodnej hladiny,

b)   územie, na ktorom je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok alebo z topenia snehu,

c)   územie, ktoré je zaplavované z dôvodu extrémnej zrážkovej činnosti alebo zvýšeného odtoku vody z topiaceho sa snehu.

7. Povodňová škoda je škoda, ktorú spôsobila povodeň obci a osobe

1.   na majetku v ich vlastníctve, správe alebo užívaní počas III. stupňa povodňovej aktivity,

2.   na stavbe na chránenom území počas II. stupňa povodňovej aktivity, ak škodu zapríčinilo zaplavenie chráneného územia v dôsledku vystúpenia hladiny podzemnej vody nad povrch terénu spôsobené dlhotrvajúcim vysokým vodným stavom vo vodnom toku.

8. Povodňová škoda na stavbe     

sa uznáva, len ak má stavba v čase výskytu povodne právoplatné kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie alebo bola ohlásená stavebnému úradu podľa stavebných predpisov.

9. Ochrana pred povodňami

sú činnosti, ktoré sú zamerané na zníženie povodňového rizika na povodňami ohrozovanom území na predchádzanie záplavám spôsobovanými povodňami a na zmierňovanie nepriaznivých následkov povodní na ľudské zdravie, život, majetok, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a na hospodársku činnosť.

10. Ochranu pred povodňami vykonávajú    

a)   orgány ochrany pred povodňami (ministerstvo, okresné úrady),

b)   ostatné orgány štátnej správy,

c)   orgány územnej samosprávy,

d)   povodňové komisie,

e)   správca vodohospodársky významných vodných tokov a správcovia drobných vodných tokov,

f)   vlastníci, správcovia a užívatelia pozemkov, stavieb, objektov alebo zariadení, ktoré sú umiestnené na vodnom toku alebo v inundačnom území,

g)   iné osoby.

11. Ochranu pred povodňami riadi a zabezpečuje aj obec.       

12. Každý je povinný 

vykonať opatrenia umožňujúce plynulý a neškodný odtok vody na pozemkoch, stavbách, objektoch a zariadeniach, ktoré má vo vlastníctve, v správe alebo užívaní.

13. Každý, kto zistí

nebezpečenstvo povodne alebo povodeň je povinný to ihneď ohlásiť orgánu ochrany pred povodňami, povodňou ohrozenej obci, správcovi vodohospodársky významných vodných tokov alebo správcovi drobného vodného toku.

14. Ak nemožno

nebezpečenstvo povodne alebo povodeň ohlásiť subjektom, ktoré sú uvedené v bode 13, nebezpečenstvo povodne alebo povodeň sa ohlasuje na linky tiesňového volania integrovaného záchranného systému, Hasičského a záchranného zboru alebo Policajného zboru.

15. Koordinačné stredisko

integrovaného záchranného systému, operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru alebo Policajný zbor sú povinné informáciu o povodňovej situácii bezodkladne oznámiť orgánu ochrany pred povodňami, povodňou ohrozenej obci, správcovi vodohospodársky významných vodných tokov alebo správcovi drobného vodného toku.

16. Opatrenia na ochranu

pred povodňami sa vykonávajú preventívne, v čase nebezpečenstva povodne, počas povodne a po povodni.

17. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami sú:

a)   opatrenia, ktoré chránia územie pred zaplavením vodou z vodného toku, ako je úprava vodných tokov, výstavba, údržba, oprava a rekonštrukcia ochranných hrádzí alebo protipovodňových línií pozdĺž vodných tokov,

b)   opatrenia, ktoré zabezpečujú prietokovú kapacitu koryta vodného toku, ako je odstraňovanie nánosov z koryta vodného toku a porastov na brehu vodného toku; breh je postranné obmedzenie koryta vodného toku od jeho dna po brehovú čiaru,

c)   vypracúvanie a aktualizácie povodňových plánov,

d)   vykonávanie predpovednej povodňovej služby,

e)   vykonávanie povodňových prehliadok,

f)   iné preventívne opatrenia na zníženie povodňového rizika.

18. Opatrenia v čase povodňovej situácie sú:  

a)   plnenie úloh predpovednej povodňovej služby,

b)   vykonávanie hlásnej povodňovej služby a varovanie obyvateľstva,

c)   zriaďovanie a vykonávanie hliadkovej služby,

d)   vykonávanie povodňových záchranných prác,

e)   plnenie úloh a opatrení počas mimoriadnej situácie na povodňou ohrozenom alebo zasiahnutom území,

f)   vypracúvanie priebežných správ o povodňovej situácii,

g)   zabezpečovanie evidenčných prác a dokumentačných prác, ktorými sa zaznamenáva priebeh povodne,

h)   iné opatrenia na zníženie nepriaznivých dôsledkov povodne na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť.

19. Opatrenia po povodni sú:       

a)   obnovenie základných podmienok pre život ľudí, pre hospodársku činnosť na povodňou zaplavenom území a opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa osobitného

 predpisu (§ 12, zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

b)   zabezpečovanie dokumentačných prác, ktorými sa zaznamenávajú následky povodne,

c)   zistenie, vyhodnotenie , verifikácia a odstránenie povodňových škôd,

d)   analyzovanie príčin a priebehu povodne,

e)   vypracovanie súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach,

f)   rozbor účinnosti preventívnych opatrení a opatrení, ktoré sa vykonávajú v čase povodňovej situácie, a návrhy na zvýšenie ich efektívnosti v budúcnosti,

g)   iné opatrenia na odstránenie nepriaznivých dôsledkov povodne a na poučenie z jej priebehu.

20. Povodňová prehliadka

1.  Povodňovou prehliadkou sa zisťujú nedostatky na vodných tokoch, stavbách, objektoch a zariadeniach, ktoré sú umiestnené na vodných tokoch, v inundačných územiach alebo v územiach ohraničených záplavovou čiarou povodne so strednou pravdepodobnosťou výskytu, ktoré by mohli spôsobiť alebo zvýšiť povodňové riziko.

2.   Povodňovú prehliadku vykonáva okresný úrad alebo okresný úrad v sídle kraja v súčinnosti so správcom vodohospodársky významných vodných tokov alebo správcom drobného vodného toku, obcou a vlastníkmi, správcami a užívateľmi stavieb, objektov alebo zariadení, ktoré sú umiestnené  na vodnom toku, križujú vodný tok alebo sú v inundačnom území.

21. Predpovedná povodňová služba

1.  Predpovedná povodňová služba poskytuje informácie o meteorologickej situácii a o hydrologickej situácii, nebezpečenstve povodne , vzniku povodne a o ďalšom možnom vývoji meteorologických podmienok a hydrologických podmienok, ktoré ovplyvňujú priebeh povodne. Predpovednú povodňovú službu vykonáva ústav.

2.   Ústav je povinný bezodkladne informovať o vzniku povodňovej situácie orgány ochrany pred povodňami, správcu vodohospodársky významných vodných tokov, zložky Hasičského a záchranného zboru a okresný úrad.

22. Hlásna povodňová služba a varovanie obyvateľstva

1.  Hlásna povodňová služba prijíma a poskytuje informácie súvisiace s možným vznikom povodňovej situácie alebo so vznikom mimoriadnej udalosti, na základe ktorých sa s využitím, informačného systému civilnej ochrany (§ 3 ods. 12 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n. p. ) zabezpečí včasné varovanie obyvateľstva, vyrozumenie orgánov ochrany pred povodňami, orgánov štátnej správy, zložiek Hasičského a záchranného zboru a obcí na povodňou ohrozenom území.

2.  Hlásnu povodňovú službu zabezpečuje :

a)   ministerstvo vnútra, okresné úrady v sídlach krajov, okresné úrady a obce,

b) ministerstvo prostredníctvom ústavu a správcu vodohospodársky významných vodných tokov,

c)   predpovedná povodňová služba.

3.   Varovanie obyvateľstva na povodňou ohrozenom území vykonáva varovacie a vyrozumievacie centrum civilnej ochrany alebo obec podľa osobitného predpisu (§ 3a a

§ 15 ods. 1 písm. f) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n. p. ).

23. Hliadková služba

1.   Hliadková služba sleduje vývoj povodňovej situácie a zisťuje údaje potrebné na výkon hlásnej povodňovej služby, varovania obyvateľstva a na riadenie a koordináciu vykonávania povodňových záchranných prác.

2.   Obec zriaďuje a vykonáva hliadkovú službu od vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity.

24.    Povodňové záchranné práce

1.   Povodňové záchranné práce sa vykonávajú na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia v čase nebezpečenstva povodne, počas povodne a po povodni na povodňou ohrozených územiach a na povodňou zaplavených územiach.

2.   Povodňové záchranné práce riadi obec,  okresný úrad  v sídle kraja podľa osobitného predpisu (§ 13 ods. 1 písm. g), § 14 ods. 1 písm. h) a § 15 ods., 1 písm. c) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n. p. ). Vykonávanie zásahov povodňových záchranných prác riadi okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru alebo krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru do času, kým riadenie neprevezme obec.

3.   Povodňovými záchrannými prácami okrem povodňových záchranných prác podľa odseku 1 sú:

a)   hlásna povodňová služba,

b) ochrana a zachraňovanie majetku vrátane prípadného predčasného zberu úrody ohrozenej povodňou,

c)   odsun nebezpečných látok z predpokladaného dosahu záplav územia povodňou.

d) provizórne dopravné sprístupnenie oblasti, ktorá bola povodňou odrezaná, vrátane výstavby provizórnych mostných objektov alebo lávok,

e)  ochrana vodných zdrojov a rozvodov pitnej vody, elektrickej energie, plynu a telekomunikačných sietí pred poškodením povodňou,

f)  evakuácia,

g) dezinfekcia studní, žúmp, obytných priestorov a odvoz a zneškodňovanie uhynutých zvierat a iných odpadov,

h)   zabezpečenie verejného poriadku na území postihnutom povodňami,

i) odstraňovanie naplavenín z domov a z iných objektov, verejných priestranstiev a z  komunikácií, odčerpávanie vody zo zatopených domov, pivníc, studní, verejnej kanalizácie, žúmp a iných objektov,

j)     zabezpečovanie poškodených stavieb proti zrúteniu alebo ich asanácia,

k) iné práce na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia vykonané na príkaz obce, orgánu ochrany pred povodňami počas III. stupňa povodňovej aktivity alebo na príkaz okresného úradu, okresného úradu v sídle kraja alebo obce podľa osobitného predpisu (§ 13 ods. 1 písm. g) a § 14 ods. 1 písm. h) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n. p.) počas mimoriadnej situácie.

4.   Povodňové záchranné práce sa začínajú vykonávať od vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity a sú ukončené do času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.

25. Riadenie a zabezpečovanie ochrany pred povodňami

1.   Orgánmi ochrany pred povodňami sú:

a)  ministerstvo,

b)   okresné úrady v sídle kraja,

c)   okresné úrady.

2.   Ochranu pred povodňami riadia a zabezpečujú aj obce.

3.   Vláda, orgány ochrany pred povodňami a obce zriaďujú povodňové komisie ako svoj poradný a výkonný orgán.

Povodňové komisie sú:

a)   ústredná povodňová komisia,

b)   krajská povodňová komisia,

c)   okresná povodňová komisia,

d)   povodňové komisie obcí.

26. Úlohy obce pri ochrane pred povodňami

1.   Obec riadi a zabezpečuje vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami na území obce.

2.   Obec spolupracuje vo veciach ochrany pred povodňami s okresným úradom, s okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru, so správcom vodohospodársky významných vodných tokov a so správcami drobných vodných tokov v katastrálnom území obce.

3.   Obec vykonáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred povodňami tieto činnosti:

a)   v oblasti prevencie

1.   usmerňuje a kontroluje činnosť osôb pri plnení úloh na úseku ochrany pred povodňami,

2.   spolupracuje so správcom vodohospodársky významných vodných tokov, správcom drobných vodných tokov a poverenými osobami pri vypracovaní, prehodnocovaní a aktualizáciách predbežného hodnotenia povodňového rizika,

3.   spolupracuje s poverenými osobami a so správcom vodohospodársky významných vodných tokov na vyhotovení návrhov plánov manažmentu povodňového rizika, ich prehodnocovaní a aktualizácii, najmä pri navrhovaní preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami situovaných v katastrálnom území obce, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov, zmenšujú maximálny prietok povodne alebo chránia územie pred zaplavením počas povodne,

4.   spolupracuje v rámci svojich možností na vykonávaní preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami v katastrálnom území obce, najmä preventívnych opatrení, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov, zvyšujú retenčnú schopnosť povodia alebo podporujú prirodzenú akumuláciu vody v lokalitách na to vhodných, zmenšujú maximálny prietok povodne alebo chránia intravilán pred zaplavením povrchovým odtokom s ich vlastníkmi, správcami alebo užívateľmi,

5.   ukladá všeobecne záväzným nariadením obce povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou a prikladá ich k povodňovému plánu obce,

6.   vypracúva povodňový plán záchranných prác obce, ktorého súčasťou sú povodňové plány

      záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov podľa piateho bodu,

7.   zriaďuje na plnenie úloh na úseku ochrany pred povodňami povodňovú komisiu obce a vypracúva jej štatút, ak plnenie úloh obce na úseku ochrany pred povodňami počas povodňovej situácie nezabezpečuje krízový štáb; obec o rozhodnutí zriadiť povodňovú komisiu obce informuje okresný úrad,

8.   zabezpečuje v rámci možností pracovné sily a vecné prostriedky na ochranu pred povodňami, vyhotovuje súpis vecných prostriedkov, zabezpečuje ich riadne uskladnenie a udržiavanie,

9.   oznamuje termín konania povodňovej prehliadky vlastníkom, správcom alebo užívateľom stavieb, objektov alebo zariadení, ktoré sú umiestnené v predmetnom vodnom toku, stavieb križujúcich predmetný vodný tok, stavieb v jeho inundačnom území alebo v území

      ohraničenom záplavovou čiarou povodne so strednou pravdepodobnosťou výskytu alebo v území, ktoré je pravdepodobne ohrozené povodňami,

10. zúčastňuje sa povodňových prehliadok na vodných tokoch, ktoré pretekajú cez katastrálne územie obce,

b)   počas povodňovej situácie       

1.   vyhlasuje a odvoláva II. stupeň povodňovej aktivity a III. stupeň povodňovej aktivity pre územie obce na návrh správcu vodohospodársky významného vodného toku alebo správcu drobného vodného toku, alebo z vlastného podnetu a informuje o tom bezodkladne okresný úrad alebo koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému alebo Hasičský a záchranný zbor, správcu vodohospodársky významných vodných tokov a ústav,

2.   upozorňuje na nebezpečenstvo povodne obce smerom po prúde vodného toku,

3.   zriaďuje a vykonáva na svojom území hliadkovú službu počas III. stupňa povodňovej aktivity a počas mimoriadnej situácie, ak ju nie je schopná samostatne vykonávať, spolupracuje pri jej organizácii so správcom vodohospodársky významných vodných tokov a prípadne so správcom drobného vodného toku,

4.   dohliada, aby vlastníci, správcovia a užívatelia stavieb, objektov a zariadení na území obce, ktoré môžu byť ohrozené povodňou, vykonali opatrenia na ochranu pred povodňami podľa povodňového plánu záchranných prác,

5.   vyžaduje od fyzických osôb osobnú pomoc na plnenie úloh pri ochrane pred povodňami, pokiaľ nejde o fyzické osoby oslobodené od osobných úkonov (§ 24 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane)

6.   ukladá povinnosť osobe poskytnúť vecné plnenie na zvládnutie úloh počas povodňovej situácie,

7.   vypracúva v čase III. stupňa povodňovej aktivity a mimoriadnej situácie priebežné správy o povodňovej situácii a predkladá ich okresnému úradu,

8.   operatívne rieši problémy, ktoré sa vyskytli pri realizácii opatrení na ochranu pred povodňami,

c)   po povodni

1.   zabezpečuje obnovenie základných podmienok pre život ľudí a pre hospodársku činnosť na povodňou zaplavenom území,

2.   vyhodnocuje povodňové škody na majetku obce a na majetku osôb, ktoré vznikli v katastrálnom území obce,

3.   vypracúva súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach, ktorú predkladá okresnému úradu.

4. Obec vykonáva pri ochrane pred povodňami v rámci preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku tieto činnosti:

a)  poskytuje správcovi vodohospodársky významných vodných tokov alebo poverenej osobe informácie z územnoplánovacej dokumentácie a prípadne ďalšie informácie, ktoré môžu prispieť k vypracovaniu, prehodnocovaniu a aktualizácii predbežného hodnotenia povodňového rizika,

b) poskytuje správcovi vodohospodársky významných vodných tokov alebo poverenej osobe podklady potrebné na vyhotovenie, prehodnotenie a aktualizáciu mapy povodňového rizika,

c)  koordinuje povoľovanie stavieb a určovanie regulatív priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v územnom pláne obce alebo v územnom pláne zóny s opatreniami na ochranu pred povodňami,

d) zabezpečuje vyznačenie všetkých záplavových čiar zobrazených na mapách povodňového ohrozenia do územného plánu obce alebo územného plánu zóny pri najbližšom preskúmavaní schváleného územného plánu,

e)  žiada správcu vodohospodársky významného vodného toku o vypracovanie návrhu rozsahu inundačného územia alebo o navrhnutie zmeny rozsahu inundačného územia na obstaranie územného plánu obce alebo územného plánu zóny v blízkosti neohradzovaného vodného toku, jeho zmeny alebo doplnku,

f)  spolupracuje so správcom vodohospodársky významných vodných tokov a s poverenými osobami pri vypracúvaní, prehodnocovaní povodňového rizika, najmä pri navrhovaní preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami situovaných na území obce, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov alebo chránia územie obce pred zaplavením povrchovým odtokom, zmenšujú maximálny prietok povodne, chránia územie obce pred zaplavením vodou z vodného toku alebo chránia územie obce pred zaplavením vnútornými vodami a navrhované preventívne opatrenia sú situované na území obce.

5. Obec okrem úloh podľa odsekov 3  a 4

a) vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu, ak hrozí bezprostredné ohrozenie životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva alebo životného prostredia povodňou a ihneď o tom informuje okresný úrad alebo koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému, alebo okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, okresný úrad životného prostredia, správcu vodohospodársky významných vodných tokov a ústav,

b) zabezpečuje v rámci svojich možností vybavenie obecného hasičského zboru potrebnými prostriedkami a výstrojom na výkon povodňových záchranných prác podľa osobitného predpisu (§ 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi ),   

c)  poskytuje obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej povodňou podľa osobitného predpisu ( § 3 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení),

d) určuje rozsah inundačného územia a dokumentáciu určeného inundačného územia odovzdáva orgánom územného plánovania.

 

II. Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu pred povodňami

 1. Zloženie obecnej povodňovej komisie a spôsob vyrozumenia

Meno a

priezvisko

člena OPK

Funkcia v

OPK

Adresa

T. č.

mobilu

T. č.

domov

Fax

E-mail

Ing. Zoltán Varga

predseda

Betlanovce 206

0904688184

0534897486

 

starosta@betlanovce.sk

Ing. Ľubomír Matta

podpredseda

Ludvíka Svobodu 2608/35, Poprad

     

lubomir.matta@gmail.com

Samuel Lörinc

člen

Betlanovce 14

0904287071

     

František

Klorus

člen

Betlanovce 7

0919196760

   

betlanovce@stonline.sk

Martin Lutter

člen

Betlanovce 171

0948147348

     

Miroslava Vargová

člen

Betlanovce 206

0904936771

   

miroslavavargova117@

gmail.com

 1. Krízový štáb obce

Meno a

priezvisko

člena KŠ

Funkcia v

Adresa

T. č.

mobilu

T. č.

domov

Fax

E-mail

Ing. Zoltán Varga

predseda

Betlanovce 206

0904688184

0534897486

 

starosta@betlanovce.sk

Ing. Ľubomír  Matta

podpredseda

       

lubomir.matta@gmail.com

Janka Lapšanská

tajomník

Betlanovce 99

     

betlanovce@stonline.sk

Samuel Lörinc

člen

Betlanovce 14

0904287071

     

Peter Mrkvica

člen

Betlanovce 89

0904801824

     

Martin Lutter

člen

Betlanovce 171

0948147348

     
 1. Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie

       Adresa: Štefánikovo námestie 5, 052 01  Spišská Nová Ves

         Telefón: 053 4173 242

         Fax      : 053  

         E-mail : ouzp@sn.ouzp.sk

         Vedúci odboru:

 •    Ing. Miloslav Polomský

         Telefón: 053 4173 242

   Fax      : 053 4173 244

         Zamestnanci odboru:

         Ing. Vladimír Pavľák

         odpadové hospodárstvo

          Telefón (053) 4173 247                                        

          Fax (053) 4173 244

         Mgr. Ľubica Bednárová                                 Ing. Žofia Gmucová

         odpadové hospodárstvo                                  ochrana prírody a krajiny, EIA

          Telefón (053) 4173 248                                           Telefón (053) 4173 240

Fax (053) 4173 244                                            Fax (053) 4173 244

Mgr. Lívia Bilasová                                         Ing. Elena Korenková

št. vodná správa, povodňová ochrana           št. vodná správa, povodňová ochrana

          Telefón(053) 4173 243                                           Telefón (053) 4173 246          

Fax (053) 4173 244                                           Fax (053) 4173 244                                          

            Ing. Katarína Muchová                                 PhDr. Jana Šefčíková

Ochrana prírody a krajiny, EIA                  ochrana ovzdušia

             Telefón (053) 4173 249                                          Telefón (053) 4173 245

 Fax (053) 4473 244                                          Fax (053) 447

 

                                                                                                                                           Zákon NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami

4. OKRESNÁ POVODŇOVÁ KOMISIA (OPK) SPIŠSKÁ NOVÁ VES                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Aktualizácia 08/2020

p.č.

Funkcia v OPK

Titul, meno a priezvisko,

Číslo telefónu

Číslo

Adresa

   

Funkcia

pracovisko

mobil

faxu

pracovisko

domov

1.

Predseda

Ing. Mária Dudžáková

prednostka

Okresného úradu Spišská Nová Ves

e-mailprednosta@minv.sk

4176338

0907 929 889

4421305

Okresný úrad  SNV Štefánikovo nám. 5

052 01 Spišská Nová Ves

Tatranská 32, 053 11 Smižany

2.

Člen

Ing. Miloslav Polomský

vedúci odboru

OÚ odboru starostlivosti o ŽP Spišská Nová Ves

 e-mail:  miloslav.polomsky@minv.sk

4173241

4173242

0915 726 759

 

Okresný   úrad  OSZP SNV

Štefánikovo nám. 5,     052 01 Spišská Nová Ves

Spišská Nová Ves

3.

Tajomník

Mgr. Lívia Bilasová

odborný radca

OÚ odboru starostlivosti o ŽP  Spišská Nová Ves

e-maillivia.bilasova@minv.sk

4173243

0917 610 493

4173244

Okresný úrad OSZP SNV,  Štefánikovo nám.5

052 01 Spišská Nová Ves

Štúrovo nábr.10

052 01 Spišská Nová Ves

4.

Člen

Ing. Peter ŠOFRANKO

vedúci odboru KR

Okresný úrad Spišská Nová Ves

e-mail: peter.sofranko2@minv.sk

4176351

0905 723 191

4461333

Okresný úrad SNV  Štefánikovo nám. 5

052 01 Spišská Nová Ves

Štúrovo nábrežie 16

052 01 Spišská Nová Ves

5.

Člen

pplk. Mgr. Martin VOZÁR

riaditeľ OR HaZZ  Spišská Nová Ves

e-mail: riaditel.sn@minv.sk

4423830

0917 751 424

4423827

OR HaZZ

Brezova 30

052 01 Spišská Nová Ves

Štúrovo  náb. 12/43

052 01 Spišská Nová Ves

6.

Člen

plk. JUDr. Jaroslav DULÍK

riaditeľ OR PZ v Spišskej Novej Vsi

e-mail: jaroslav.dulik@minv.sk

0961743100

0908 977 807

0961743109

OR Policajného zboru

Elektrárenska 1

052 75 Spišská Nová Ves

Hutnícka 3

052 01 Spišská Nová Ves (0948832020)

7.

Člen

Ing. Jozef   BARTKO

vedúci úseku vodohospodárskej prevádzky SPHaB

SVP š.p. Správa  PHaB Košice

e-mail: jozef.bartko@svp.sk

055/7982541

0915 761687

055/6333648

SVP š.p. Správa PHaB

Medzi mostami 2

041 59 Košice

Gen. Svobodu 28

080 01 Prešov

051/2861470

8.

Člen

MUDr. Renáta HUDAKOVÁ

regionálny hygienik, RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi

e-mail: sn.riaditel@uvzsr.sk

4170245

0911 639 010

4425826

RÚVZ Spišská Nová Ves

A.Mickiewicza 6

052 20 Spišská Nová Ves

Považská 11A/3362

052 01 Spišská Nová Ves

(0908 996 095)

9.

Člen

MVDr. Ján TEPLAN

Riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy SNV

e-mail: sekretariat.sn@svps.sk

4813201

0908 348 315

4813200

RVPS Spišská Nová Ves

Duklianska 46

052 01 Spišská Nová Ves

Jilemnického 4

052 01 Spišská Nová Ves

10.

Člen

Bc. Ivan BRYNDZA

vedúci strediska Spišská Nová Ves

Podtatranská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s. Poprad

e-mail: bryndza@pvpsas.sk

053/4426745

0918 601 344

 

PVPS a.s. Poprad

Duklianska 40

052 01 Spišská Nová Ves

Čajaka 7

052 01 Spišská Nová Ves

(0918601344)

11.

Člen

Vladimír Baloga

riaditeľ strediska Spišská Nová Ves

Správa ciest KSK, Košice

e-mail: vladimir.baloga@scksk.sk

4421784

0918 998 750

 

Správa ciest KSK

Tepličská cesta 9

052 01 Spišská Nová Ves

Štúrova 14

053 61 Spišské Vlachy

12.

Člen

Mgr. Ján MAJERNÍK

Vedúci odboru

Okresný úrad odbor CDaPK Spišská Nová Ves

e-mail: jan.majernik2@minv.sk

4410042

0907 900 559

4421394

Okresný úrad  odbor  CDaPK

Štefánikovo nám. 1

052 01 Spišská Nová Ves

Mlynská 5

053 42 Krompachy

13.

Člen

Ing. Viktor Weiser

Vedúci odboru

Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor Spišská Nová Ves

e-mail: viktor.weiser@minv.sk

053/4182870
             863

0902 896 630

4298914

Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor

Spišská Nová Ves

Štefánikovo nám. 5

052 01 Spišská Nová Ves

Mišíkova 9, 052 01 Spišská Nová Ves

5. TECHNICKÝ ŠTÁB OPK Spišská Nová Ves

p.č.

Funkcia

v TŠ

Titul, meno a priezvisko,

Číslo telefónu

Číslo

Adresa

funkcia

pracovisko

domov

faxu

pracovisko

domov

1.

vedúci

pplk. Mgr. Martin VOZÁR

riaditeľ OR HaZZ  Spišská Nová Ves

e-mail: riaditel.sn@minv.sk

4423830

0917 751 424

4423827

OR HaZZ

Brezova 30

052 01 Spišská Nová Ves

Štúrovo  náb. 12/43

052 01 Spišská Nová Ves

2.

Člen

Ing. Miloslav Polomský

vedúci odboru

OÚ odboru starostlivosti o ŽP Spišská Nová Ves

 e-mail:  miloslav.polomsky@minv.sk

4173242

0915 726 759

 

Okresný úrad OSZP SNV,  Štefánikovo nám.5

052 01 Spišská Nová Ves

Spišská Nová Ves

3.

Člen

Ing. Peter ŠOFRANKO

vedúci odboru KR

Okresný úrad Spišská Nová Ves

e-mail: peter.sofranko@minv.sk

4176351

0905 723 191

4461333

Okresný úrad SNV  Štefánikovo nám. 5

052 01 Spišská Nová Ves

Štúrovo nábrežie 16

052 01 Spišská Nová Ves

4.

Člen

Ing. Andrea VARTOVNÍKOVÁ

vedúca prevádzkového strediska Spišská Nová Ves

SVP š.p. Správa PHaB Košice

e-mail: andrea.vartovnikova@svp.sk

4468717

0911 819 548

4440818

SVP š.p. Správa PHaB

Prevádzkové stredisko SNV

Medza 7

052 01 Spišská Nová Ves

Jilemnického 17

052 01 Spišská Nová Ves

0908 140 034

5.

Člen

 pplk. Ing. Pavol NOVÁK

 vedúci OPT OR HaZZ Spišská Nová Ves

 e-mail: pavol.novak@minv.sk

4423830

0917 712 993

4423827

OR HaZZ

Brezová 30

052 01 Spišská Nová Ves

Lipová 8/2

052 01 Spišská Nová Ves

6. Okresný úrad Spišská Nová Ves

Názov

Adresa

       

Okresný úrad Spišská Nová Ves

Štefánikovo nám.č.5

052 01Spišská Nová Ves

Telefón

Fax

Stála služba

E-mail

Odbor krízového riadenia

053/4176351

053/44201305

0902 964 018

okr.sn@minv.sk

Funkcia  – krízový štáb

Meno a priezvisko

Telefón

Fax

Mobil

E-mail

Predseda

Ing. Mária Dudžáková

Prednostka

053/4176338

053/4421305

0907 929 889

prednosta.sn@minv.sk

Podpredseda

Ing. Peter Šofranko

Vedúci odboru  KR

053/4176351

053/4421305

0905 723 191

peter.sofranko2@minv.sk

7. PLÁN VYROZUMENIA ČLENOV KRÍZOVÉHO ŠTÁBU OKRESNÉHO ÚRADU SPIŠSKÁ NOVÁ VES

P. č.

Funkcia v KŠ

Titul, meno, priezvisko, funkcia

Spojenie

Adresa

pracovisko

byt

e-mail

mobil/fax

pracovisko

byt

1.

predseda

Ing. Mária Dudžáková
prednostka

053/4176338

0907929889

prednosta.sn@minv.sk

0907929889
053/4421305

Okresný úrad, Štefánikovo námestie 5 Spišská Nová Ves

Tatranská 32, 053 11 Smižany

2.

podpredseda

Ing. Peter Šofranko
ved.odboru KR

053/4176351

0905723191

peter.sofranko2@minv.sk

0905723191
053/4461333

Okresný úrad, Štefánikovo námestie 5 Spišská Nová Ves

Štúrovo nábrežie 16
Spišská Nová Ves

3.

podpredseda

pplk. Mgr. Martin Vozár
riaditeľ

0961746700

0917751424

riaditel.sn@minv.sk

0917751424
053/4423827

OR HaZZ, Brezová 30
Spišská Nová Ves

Štúrovo nábrežie 12/43
Spišská Nová Ves

4.

podpredseda

plk. JUDr. Jaroslav Dulík
riaditeľ

0961743101

0908977807

jaroslav.dulik@minv.sk

0908977807
0961743100

OR PZ SNV, Elektrárenská 1
Spišská Nová Ves

Hutnícka 3
Spišská Nová Ves

5.

člen

Ing. Miloslav Polomský        vedúci odboru SoŽP

053/4173242

0915726759

miloslav.polomsky@minv.sk

0915726759

Okresný úrad, Štefánikovo námestie 5 Spišská Nová Ves

Svätolukova 2/9, Spišská Nová Ves

6.

člen

Ing. Viktor Weiser

vedúci odboru PaL

053/4182870

 

viktor.weiser@minv.sk

0902896630
053/4298914

Okresný úrad, Štefánikovo námestie 5 Spišská Nová Ves

Mišíkova 9, 052 01 Spišská Nová Ves

7.

člen

MUDr. Renáta Hudáková
regionálny hygienik

053/4170245 0534424958

053/4427395
0908996095

sn.riaditel@uvzsr.sk

0911639010
053/4425826

A. Mickiewicza 6
Spišská Nová Ves

Považská 11A/3362, Spišská Nová Ves

8.

člen

JUDr. Roman Kokavec
okresný prokurátor

053/4462748

0907911881

roman.kokavec@genpro.gov.sk

0907911881
053/4466286

Okresná prokuratúra
Elektrárenska 1, Sp. N. Ves

Palárikova 6         Spišská Nová Ves

9.

člen

MVDr. Ján Teplan
riaditeľ

053/481 3202, 481 3201

0908348315

riaditel.sn@svps.sk

0908348315
053/481 3200

Duklianska 46
RVaPS v Spišskej Novej Vsi

Jilemnického 4
Spišská Nová Ves

10.

člen

PhDr.. Tatiana Melikantová
riaditeľ

053/2440 100

0917178621

tatiana.melikantova@upsvr.gov.sk

0917178621 0534426 140

ÚPSVaR Spišská Nová Ves
Odborárov 53

Zimná 2545/102 Spišská Nová Ves

11.

člen

Mgr. Janka Kipikašová             riaditeľ

053/446 29 57

0903558939

sus.spisska@redcross.sk,                                spisskanovaves@redcross.sk

0911794818

Územný spolok SČK
Štefánikovo námestie 3, SNV

Kukučínová 1229/49 Gelnica

12.

člen

RNDr. Lucia Mataninová
sam. rad. odboru OKR

053/4176352

053/4467643

lucia.mataninova@minv.sk

0915575478
053/4463331

Okresný úrad, Štefánikovo námestie 5 Spišská Nová Ves

Tkáčska 2/14, Spišská Nová Ves

13.

člen

MUDr. Renáta Šuláková
riaditeľ

0534199479

0907759783

renata.sulakova@svetzdravia.com              

0907759783

NsP, Jánskeho 1
NsP Spišská Nová Ves

Šarišská 16, Spišská Nová Ves 

14.

člen

Ing. Andrea Vartovníková
vedúca strediska

053/4468717

0911819548

andrea.vartovnikova@svp.sk

   0911819548
053/4467818

SVP, šp.p. Správa PHaB
Medza 6, Spišská Nová Ves

Jilemnického 17
052 01 Spišská Nová Ves; 0908140034

15.

člen

Mgr. Ján Majerník
vedúci odboru CDaPK

053/4410042

053/4421394

jan.majernik2@minv.sk

0907900559
053/4410042

Okresný úrad, Štefánikovo námestie 1 Spišská Nová Ves

Mlynská 5
Krompachy

16.

tajomník

Mgr. Boris Papcún
odborný radca odboru OKR

053/4176328

0905724951

boris.papcun@minv.sk

0905724951

053/4463331   

Okresný úrad, Štefánikovo námestie 5 Spišská Nová Ves

Topoľová 5, 052 01 Spišská Nová Ves

                 
             

Aktualizované: 26.08.2020

Aktualizoval: Mgr. Boris Papcún

 

 

Názov

Adresa

Telefón

Fax

E-mail

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru SNV

Riaditeľ: pplk. Mgr. Martin Vozár

Brezová 30, 052 01  Spišská Nová Ves

0961 746 700

0917 751 424

 

riaditel.sn@minv.sk

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru SNV

Bc. Lenka Magnuševská

Brezová 30, 052 01  Spišská Nová Ves  - podateľňa

0961 746 701

 

lenka.magnusevska@minv.sk

 8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi

 

 9. Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému

Názov

Riaditeľ

Adresa

Telefón

e-mail

Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému v

Vedúci strediska

Ing. Štefan Dudáš

 

112;

055/6001 435

055/6001 446

055/6001 448

operacny.co@ke.vs.sk

           Koordinačné stredisko je oprávnené:

 • vydať pokyn príslušnej základnej záchrannej zložke (§ 8 zákona 129/2002 o integrovanom záchrannom systéme) na vykonanie zásahu, vyzvať niektorú z ostatných záchranných zložiek (§ 9 zákona 129/2002 o integrovanom záchrannom systéme) na vykonanie zásahu alebo tiesňové volanie presmerovať na príslušné operačné stredisko tiesňového volania, dispečerské pracovisko alebo operačné stredisko Policajného zboru,
 • vyžadovať údaje o silách a prostriedkoch využiteľných na zásah od orgánov štátnej správy obcí a iných právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie

           Koordinačné stredisko v prípade nebezpečenstva vzniku mimoriadnej udalosti

           alebo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti:

 • zabezpečuje varovanie obyvateľstva, ak tak nevykonali zákonom určené právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie
 • vyrozumieva orgány štátnej správy a iné právnické osoby, ktoré zabezpečujú úlohy súvisiace so záchrannými prácami pri mimoriadnych udalostiach,
 • podieľa sa na plnení úloh súvisiacich s vykonávaním záchranných prác na základe rozhodnutia štátnych orgánov podľa osobitných právnych predpisov.

          Nepretržitý výkon činnosti koordinačného strediska podľa odseku 2, písm. a) až c). i) a j). a odseku 3 zabezpečujú operátori, ktorými sú zástupcovia okresného úradu v sídle kraja, ministerstva zdravotníctva a Hasičského a záchranného zboru a pri ohrození alebo krízovej situácii aj zástupca Policajného zboru, ak o to okresný úrad v sídle kraja požiada.

     10. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Spišská Nová Ves

            Telefónna ústredňa: 09619 11111

               Vedenie okresného riaditeľstva:

 • riaditeľ okresného riaditeľstva:

                        plk. JUDr. Jaroslav Dulík

                        Telefón 0961 74 3101          Fax 0961 74 3109

 • zástupca riaditeľa okresného riaditeľstva:

plk.Ing. Miroslav Damaškovič

 • riaditeľ odboru kriminálnej polície:

pplk. Ing. Jaroslav Zumrík

                        Telefón0961 74 360             Fax 0961 74 3609

 • riaditeľ okresného dopravného inšpektorátu

      mjr. Mgr. Karol Kučera

                        Telefón 0961 74 3501          Fax 0961 74 3509

 • riaditeľ odboru poriadkovej polície

pplk. Mgr. Milan Bukšár

                        Telefón 0961 74 3401          Fax 0961 74 3409

Kontakty:

Organizácia

Adresa

Tel. číslo

Fax

Okresné riaditeľstvo PZ

Spišská Nová Ves

Elektrárenská 1

0961 74 3101

0961 74 3109

Odbor kriminálnej polície PZ

Gorazdova 18

052 75  Sp. Nová Ves

0961 74 3601

0961 74 3609

Okresný dopravný inšpektorát

Elektrárenská 1

052 080  Sp. Nová Ves

0961 74 3501

0961 74 3509

Odbor poriadkovej polície

Elektrárenská 1

052 80  Sp. Nová Ves

0961 74 3401

0961 74 3409

OBVODNÉ ODDELENIA

OO PZ Spišská Nová Ves

Rázusová 1, 052 01

096174 3755

096174 3709

OO PZ Markušovce

Slovenská 11, 053 21

096174 3902
053 4498123

096174 4159

OO PZ Spišské Vlachy

Partizánska 6, 053 61

096174 4255
053 4495128

096174 4259

OO PZ Krompachy

Nám. Slobody 21, 053 42

096174 4105
053 4472333

096174 4109

OO PZ Nálepkovo

Hlavná 3, 053 33

096174 4205
053 4494233

096174 4209

OO PZ Gelnica

Slovenská 39, 056 01

096174 4305
053 4822176

096174 4309

 

III. Stupne povodňovej aktivity, predpovedná povodňová služba a varovanie obyvateľstva

1.Vodné toky pretekajúce cez obec

  Evidencia vodných tokov v katastri obce a ich povodňová charakteristika:

          Katastrom Obce Betlanovce preteká rieka Hornád s prítokom potoka Tepličný. Väčšia časť obce leží na ľavom brehu Hornádu, Rómska osada na pravom. Obidve obytné časti sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti toku cca 70 – 100 m. Už pri niekoľkodňových intenzívnych zrážkach prípadne rýchlo topiacim sa snehom  vybrežia  rieky z koryta a zaplavia značné územie intravilánu aj extravilánu obce. Dochádza pri tom k zaplaveniu cca  56 rodinných domov (suterény, pivnice, garáže, dielne, kotolne ), vodných zdrojov,  hospodárskych budov. Zaplavené sú tiež obecné budovy, miestne komunikácie a niekoľko hektárov ornej pôdy a záhrad.

     2. Stupne povodňovej aktivity

Stupne povodňovej aktivity charakterizujú mieru nebezpečenstva povodne. Stanovené sú tri stupne povodňovej aktivity (PA), pričom III. stupeň PA charakterizuje najväčšie ohrozenie povodňou.

I. stupeň povodňovej aktivity nastáva:

a) keď voda na vodnom toku stúpa a hladina sa blíži k brehovej čiare a pri stúpajúcej tendencii hladiny vody; spravidla je to stav, keď hladina vody stúpa a je predpoklad dosiahnutia brehovej čiary koryta neohradzovaného vodného toku,

b)  na začiatku topenia snehu pri predpoklade zväčšovania odtoku podľa meteorologických predpovedí a hydrologických predpovedí.

I. stupeň povodňovej aktivity zaniká:

a) pri poklese hladiny vodného toku a vtedy, keď má hladina vody klesajúcu tendenciu,

b) na neohradzovaných vodných tokoch, keď voda klesne pod brehovú čiaru.

II. stupeň povodňovej aktivity sa vyhlasuje (vzor č. 1 v prílohe):

a) pri dosiahnutí vodného stavu ak hladina vody v koryte vodného toku dosiahne brehovú čiaru a má stúpajúcu tendenciu,

b) počas topenia snehu, ak podľa informácie poskytnutej predpovednou povodňovou službou možno očakávať rýchle stúpanie hladín vodných tokov,

c) vtedy, keď vodou unášané predmety vytvárajú v koryte vodného toku, na moste alebo na priepuste bariéru, pričom hrozí zatarasenie prietokového profilu a vyliatie vody z koryta vodného toku,

d) pri chode ľadov na vyššie položených úsekoch vodných tokov v povodí, keď sa predpokladá vznik ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy a hrozba vyliatia vody z koryta vodného toku,

e) pri tvorbe vnútrovodného ľadu a zamŕzaní vody v účinnom prietokovom profile, keď sa predpokladá vyliatie vody z koryta; účinný prietokový profil je časť prietokového profilu, v ktorom prúdi voda v smeru odtoku.

III. stupeň povodňovej aktivity sa vyhlasuje (vzor č. 1 v prílohe)

a) pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku, keď voda na vodnom toku nemá klesajúcu tendenciu, keď môžu nastať okolnosti (prietrž mračien) a pri zhromažďovaní sa naplaveného materiálu a ľadu pri mostoch,

b) na neohradzovanom vodnom toku pri prietoku presahujúcom kapacitu koryta vodného toku, ak voda zaplavuje priľahlé územia a môže spôsobiť povodňové škody,

c) vtedy, keď vodou unášané predmety vytvorili v koryte vodného toku, na moste alebo priepuste bariéru a voda sa vylieva z koryta vodného toku a môže spôsobiť povodňové škody,

d) pri chode ľadovcov po vodnom toku, ak je priame nebezpečenstvo vzniku ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy alebo ak sa zátarasa alebo zápcha už začala tvoriť a voda sa vylieva z koryta vodného toku a môže spôsobiť povodňové škody,

e) pri prívalových dažďoch.

II. a III. stupeň povodňovej aktivity sa odvoláva (vzor č. 2 v prílohe)

a) vodný tok a prietok klesne pod hladinu určenú v povodňovom pláne,

b) pominú dôvody, na základe ktorých sa vyhlásil II. stupeň povodňovej aktivity alebo III. stupeň PA a vykonali sa nevyhnutné technické opatrenia na zamedzenie vzniku ďalších povodňových škôd.

Ak v dôsledku vzniku povodne hrozí nebezpečenstvo ohrozenia ľudského zdravia, zaplavenia územia a vzniku povodňových škôd, obec alebo orgán ochrany pred povodňami môže vyhlásiť ihneď III. stupeň povodňovej aktivity.

II. stupeň PA a III. stupeň PA vyhlasuje a odvoláva na návrh správu vodohospodársky významného vodného toku , správcu drobného vodného toku alebo z vlastného podnetu:

a) starosta obce pre územie obce,

b) prednosta okresného úradu životného prostredia pre územie viacerých obcí alebo pre územie okresu,

c) prednosta krajského úradu životného prostredia na vodných tokoch, ktoré pretekajú dvoma alebo viacerými územnými okresmi kraja,

d) minister životného prostredia SR (ďalej len minister) na hraničných úsekoch vodných tokov alebo pre územie, ktoré presahuje územný okres kraja, ak tým nepoverí iný orgán ochrany pred povodňami.

Činnosť pri vyhlásení I. stupňa

 1. oboznámenie sa s povodňovými plánmi a preverovanie aktuálnej situácie,
 2. určenie členov na vykonanie povodňovej hliadky obce,
 3. vykonanie povodňovej prehliadky obce,
 4. určenie ďalšieho postupu.

Činnosť pri vyhlásení II. stupňa

 1. vykonanie povodňovej prehliadky obce a zhodnotenie skutočného stavu,
 2. vyhodnotenie situácie na základe predpokladaného vývoja podľa hydrometeorologických predpovedí,
 3. určenie hliadkovej a varovnej služby,
 4. príprava zabezpečovacích prác a záchranných prác,
 5. určenie a príprava stálej služby povodňovej komisie.

Činnosť pri vyhlásení III. stupňa

 1. vykonanie povodňovej prehliadky obce,
 2. vyhodnotenie aktuálnej situácie,
 3. aktivácia stálej hliadkovej a varovnej služby,
 4. aktivácia stálej služby členov povodňovej komisie,
 5. aktivácia pracovných síl a technických prostriedkov na zabezpečovacie a záchranné práce,
 6. zabezpečenie spojenia,
 7. podľa situácie – príprava na evakuáciu osôb, zvierat a majetku z ohrozených oblastí,
 8. zabezpečenie dočasného ubytovania a stravovania evakuovaných osôb,
 9. zabezpečenie stravovania osôb nasadených pri zabezpečovacích a záchranných prácach,
 10. aktivácia ďalších občanov do výkonu protipovodňových opatrení.

Priebežná správa o povodňovej situácii (Vyhláška 252/2010, § 1)

 1. Priebežnú správu o povodňovej situácii (ďalej len „priebežná správa“) tvorí textová časť a tabuľková časť. Priebežná správa sa vyhotovuje písomne.
 2. Textová časť priebežnej správy obsahuje:
  1. nadpis „Priebežná správa o povodňovej situácii“, názov, sídlo predkladateľa priebežnej správy, dátum a čas, ku ktorému sa podľa odseku 7 priebežná správa vzťahuje,
  2. opis aktuálnej situácie a vývoja situácie od podania predchádzajúcej priebežnej správy; pri podávaní prvej priebežnej správy od času vyhlásenia II. stupňa PA,
  3. prehľad opatrení vykonaných

1. podľa povodňového plánu,

2. nad rámec povodňového plánu,

 1. opis
 2. problémov a nedostatkov pri vykonávaní opatrení na ochranu pred

povodňami,

 1.  opatrení prijatých na odstránenie zistených problémov a nedostatkov,
 2. požiadavky vo vzťahu k riešeniu aktuálnej povodňovej situácie a návrh opatrení, na ktorých realizáciu nemá predkladateľ priebežnej správy potrebné sily, prostriedky alebo oprávnenia,
 3. informácie o úrazoch alebo haváriách.

Obce, okresné úrady, okresné úrady v sídle kraja vyplňujú tabuľky podľa „Prílohy č. 2 k vyhláške č. 252/2010 Z. z. „ – viď príloha č. 3, 4 k povodňovému plánu.

Priebežná správa sa vyhotovuje počas:

 1. II. stupňa PA so stavom k 06.00 hod. a obsahuje informácie o povodňovej situácii a vykonaných opatreniach počas ostatných 24 hodín
 2. III. stupňa PA alebo mimoriadnej situácie denne so stavom k 06.00 hodine ak 18.00 hodine (§ 7 ods. 3 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení zákona č. 442/2007 Z. z.) a obsahuje informácie povodňovej situácii a vykonaných opatreniach počas ostatných 12 hodín.

     Priebežnú správu predkladá elektronickou poštou, faxom alebo osobne obec do 07.00 hod a do 19.00 hodiny počas

 1. III. stupňa PA okresnému úradu,
 2. mimoriadnej situácie okresnému úradu.

     Ak to povodňová situácia vyžaduje, priebežné správy sa predkladajú podľa požiadaviek orgánov ochrany pred povodňami alebo ministerstva vnútra aj v iných termínoch.

Obec uvedie v súhrnej správe celkové údaje za územie obce, vrátane údajov poskytnutých právnickými osobami a fyzickými osobami – podnikateľmi, ktorí vykonávali povodňové záchranné práce podľa povodňových plánov záchranných prác, ktoré sú súčasťou povodňového plánu záchranných prác obce.

     3. Organizačné zabezpečenie hlásnej povodňovej služby a varovania

         Obyvateľstva

Hlásna povodňová služba : prijíma a poskytuje informácie súvisiace s možným vznikom povodňovej situácie alebo so vznikom mimoriadnej udalosti, na základe ktorých sa s využitím informačného systému civilnej ochrany (§ 3, ods. 12 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n. p.)zabezpečí včasné varovanie obyvateľstva, vyrozumenie orgánov ochrany pred povodňami, orgánov štátnej správy, zložiek Hasičského a záchranného zboru a obcí na povodňou ohrozenom území.

Hlásnu povodňovú službu zabezpečuje:

 1. ministerstvo vnútra,  okresné úrady v sídlach krajov, okresné úrady a obce,
 2. ministerstvo prostredníctvom ústavu a správu vodohospodársky významných vodných tokov,
 3. predpovedná povodňová služba,
 4. Varovanie obyvateľstva na povodňou ohrozenom území vykonáva varovacie a vyrozumievacie centrum civilnej ochrany alebo obec podľa osobitného predpisu
  (§ 3a a§ 15 ods. 1 písm. f zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n. p.).

Hlásna služba sleduje vývoj povodňovej situácie a zisťuje údaje potrebné na výkon hlásnej povodňovej služby, varovania obyvateľstva a na riadenie a koordináciu vykonávania povodňových záchranných prác.

Obec zriaďuje a vykonáva hliadkovú službu od vyhlásenia III. Stupňa PA.

Zloženie hliadkovej služby:

Časť obce

Meno a priezvisko

Tel. číslo

Adresa

Horná časť

Samuel Lörinc

0904287071

Betlanovce 14

Dolná časť

Peter Mrkvica

0904801824

Betlanovce 89

Rómska osada

František Klorus

0919196760

  Betlanovce 7

       
       

 

Plán spojenia

ZLOŽKA

SPOSOB VYROZUMENIA

Povodňová komisia obce Betlanovce

053 4490215, 0904 688184

Krízový štáb obce Betlanovce

053 4490215, 0904 688184

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie

053 4173 242

Fax: 053 4173 244

Okresná povodňová komisia

053 4176 338, mobil: 0907 929 889

053 4173 241, 053 4173 242

mobil: 0915 726 759

Fax: 053 442 1305

Technický štáb obvodnej povodňovej komisie

053 4423830, mobil: 0917 751 424

Fax: 053 4423 827

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru

0961 746 700, 0917 751 424

Regionálna veterinára a potravinová správa

Telefón: 053 4813201, 053 4813 202

Fax       : 053 4813203

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Telefón: 0903 639 070, 053 4170231

Fax: 053 4425826

Východoslovenská vodárenská spoločnosť Poprad

Telefón: 0850 111 850, 052 7873115

Dispečing SNV: 053 4461 735

Ústredňa SNV : 053 4155 201

Správa ciest, stredisko Spišská Nová Ves

Telefón: 053 442 1784

E-mail  : snv@scksk.sk

Slovenský vodohospodársky podnik – Správa Hornádu a Bodvy

Dispečing: 055 6333626

E–mail     : dusan.kubala@svp.sk

Tiesňové čísla

Dôležité čísla

Hlásenie porúch

112

Jednotné európske číslo tiesňového volania

XXX

Obecná polícia

Obec nemá obecnú políciu

0850 111 727

Poruchová linka SPP

150

Hasiči a záchranári

18 300

Horská záchranná služba

0850 123 333

Poruchová linka Východoslovenská energetika

155

Záchranná zdravotná služba

18 155

Letecká záchranná zdravotná služba

0800 159 000

Poruchová linka Elektrina SSE

158

Polícia

046 5421697

Banská záchranná služba

0800 123 332

Poruchová linka Elektrina VSE

     4. Vlastníci a správcovia vodných tokov na území obce

         Vlastníkom všetkých drobných vodných tokov v k. ú. Obce Betlanovce je Slovenská republika, správcom týchto vodných tokov v k. ú. Betlanovce je Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Odštepný závod Košice, správa Hornádu a Bodvy, Medzi mostami 2, 041 59 Košice, tel. č. na dispečing 055 6333626, e-mail: dusan.kubala@svp.sk alebo kosice@svp.sk, fax: 055 6333648 a Lesy SR, š. p. Prešov, Obrancov mieru 5, 080 01 Prešov, tel. č. 051 7464765, fax: 051 7467764, e-mail: lesy.po@lesy.sk

IV. Povodňové záchranné práce obce

     1. Zabezpečenie varovania obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených povodňou

         Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi:

 1. „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ – dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri

      ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia

      následkov mimoriadnej udalosti,

 1. „OHROZENIE VODOU“ – šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody.

            Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa

            vyhlasuje signálom „ KONIEC OHROZENIA“ – dvojminútovým stálym tónom

            sirén bez opakovania.

            Varovné signály a signál „KONIEC OHROZENIA“ sa následne dopĺňajú

             písomnou informáciou prostredníctvom vývesných tabúľ a webovej stránky

             obce, ktorá obsahuje:

 1. deň a hodinu vzniku alebo skončenia ohrozenia,
 2. údaje o zdroji ohrozenia,
 3. údaje o druhu ohrozenia,
 4. údaje o veľkosti ohrozeného územia,
 5. základné pokyny na konanie obyvateľstva.

2. Postup zabezpečenia núdzového zásobovania a núdzového ubytovania

osôb

   V prípade nepriechodnosti prístupovej komunikácie zabezpečiť núdzové zásobovanie obyvateľstva cestou krízového štábu okresného úradu.

Núdzové ubytovanie bude zabezpečené vo vyčlenených zariadeniach, podľa plánu evakuácie osôb z ohrozených priestorov.

3. Zabezpečenie a vykonanie evakuácie, vrátane evakuačných opatrení

         Evakuácie je odsun ohrozených osôb, zvierat, vecí z určitého priestoru do bezpečia. Evakuácia sa vyhlasuje signálom sirén „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ a následne verejnými oznamovacími prostriedkami a vykonáva sa z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území.

        Evakuácia sa vykonáva na ohrozenom teritóriu:

 • krátkodobo s možným návratom do 72 hodín
 • dlhodobo s možným návratom po 72 hodinách

         V obci riadi a zabezpečuj evakuáciu starosta obce prostredníctvom evakuačnej komisie obce. Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v § 3 ods. 10 uvádza, že evakuáciou sa rozumie odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne vecí z určitého územia. Vyhláška MV SR č. 328/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii, ako  všeobecne záväzný právny predpis jednoznačne stanovuje úlohy a opatrenia všetkým orgánom, organizáciám, právnickým a fyzickým osobám v oblasti ochrany obyvateľstva evakuáciou.

     Základné úlohy a opatrenia pri riadení, vykonávaní a zabezpečovaní evakuácie po jej vyhlásení:

V prvom poradí:

 • analyzovať situáciu po vyhlásení mimoriadnej situácie,
 • vyhlásiť evakuáciu, resp. odporučiť jej vyhlásenie príslušnému orgánu,
 • zvolať evakuačnú komisie resp. štáb, podľa potreby prizvať iných odborne spôsobilých pracovníkov a zabezpečiť ich informovanosť,
 • určiť časové obmedzenie pobytu osôb na ohrozenom území,
 • vyrozumieť obyvateľstvo o vyhlásení evakuácie prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov alebo miestnych informačných prostriedkov,
 • vydať pokyn na spohotovenie evakuačných zariadení,
 • vydať pokyn na evakuáciu zvierat a vecí ( na základe rozhodnutia evakuačnej komisie).

Počas evakuácie:

 • riadiť evakuáciu prostredníctvom evakuačnej komisie alebo štábu,
 • vydať pokyny na riešenie a zabezpečenie evakuačných opatrení,
 • vydať pokyn na splnenie úloh odborného zabezpečenia evakuácie na úseku poriadkového a bezpečnostného, dopravného, zdravotníckeho zásobovacieho, veterinárneho a to najmä:

a) zabezpečiť uzatvorenie priestorov, z ktorých sa vykonáva evakuácia,

b) zabezpečiť kontrolu osôb vstupujúcich do evakuovaného priestoru a ochranu majetku občanov v evakuovaných priestoroch,

c)  zabezpečiť prípravu, prestavenie dopravných prostriedkov, nástup evakuovaných a vykonanie prepravy,

d) zabezpečiť poskytnutie základnej zdravotníckej pomoci,

e) zabezpečiť núdzové zásobovanie a stravovanie,

f)  zabezpečiť núdzové ubytovanie – určiť na základe vzniknutej situácie časové uprednostnenie niektorých skupín obyvateľstva, najmä deti zo škôl a školských zariadení, chorých zo zdravotníckych zariadení atď.

g) zabezpečiť opatrenia na usmernenie samovoľnej evakuácie,

h) zabezpečiť opatrenia v prípade evakuácie zvierat a vecí,

i ) riadiť a zabezpečovať systém podávania informácií.

Po ukončení evakuácie:

 • zabezpečiť zdravotné prehliadky osôb, ktoré sa podieľali na zabezpečovaní a vykonaní evakuácie

Ako riadiť evakuáciu:

 • vyrozumieť obyvateľstvo o vyhlásení evakuácie,
 • určiť hlavné miesto riadenia evakuácie,
 • zvolať evakuačnú komisie, resp. štáb,
 • vydať príkaz na vykonanie evakuácie,
 • vydať pokyny na riešenie odborného zabezpečenia evakuácie,
 • určiť časové obmedzenie pobytu osôb na ohrozenom území,
 • vydať pokyn pre predkladanie správ, hlásení a informácií o zabezpečovaní a vykonávaní evakuácie,
 • informovať o priebehu evakuácie nadriadený orgán (odbor civilnej ochrany a krízového riadenia okresného úradu, sekciu KMCO MV SR).

Po vyhlásení evakuácie:

 • uzatvoriť prívod plynu,
 • pripraviť si a vziať so sebou evakuačnú batožinu,
 • uzamknúť byt,
 • presvedčiť sa, či susedia vedia o vzniknutej situácii,
 • v prípade, že sa v okolí nachádzajú deti, starí alebo nevládni ľudia – pomôcť im,
 • sledovať rozhlas, televíziu, miestny rozhlas atď., kde sú informácie o možnom ohrození,
 • dodržiavať pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpečujú evakuáciu,
 • vykonať presun do evakuačného strediska.

Odporúčaný obsah evakuačnej batožiny (50 kg, deti 25 kg)

 • osobné doklady (občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, preukaz poistenca...),
 • dôležité dokumenty ( zdravotná dokumentácia, preukazy odbornej spôsobilosti),
 • cennosti, peniaze (šperky, platobné karty, finančné prostriedky),
 • osobné lieky (podľa súpisu),
 • nevyhnutné zdravotnícke potreby (barly, náplasti, obväzy, vitamíny),
 • základné trvanlivé potraviny a nápoje na 2 – 3 dni (chlieb, sucháre, pečivo, plastové fľaše – voda, konzervy, ovocie, údeniny, čokoláda, termosky – čaj),
 • predmety dennej spotreby a osobnej hygieny (pasta, kefka, uterák, mydlo, príbor – lyžica, holiace potreby, hrebeň, zrkadielko, vreckový nôž, otvárače na konzervy a fľaše, toaletný papier ....),
 • vrecková lampa, sviečka, zápalky , zapaľovač ...
 • prikrývka, spací vak (v zimnom období – rukavice, šál....),
 • náhradná osobná bielizeň,
 • náhradný odev, obuv nepremokavý plášť,
 • ďalšie nevyhnutné osobné veci.

Zásady správania sa pred ohrozením povodňami a záplavami

 • vytipujte si bezpečné miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,
 • hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov a garáži umiestnite do vyššieho poschodia,
 • pripravte si vrecia s pieskom na utesnenie nízko položených dverí a okien,
 • pripravte si trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2 -3 dni,
 • ak ste vlastníkom osobného automobilu, pripravte ho na použitie,
 • pripravte sa na evakuáciu osôb a zvierat,
 • upevnite veci, ktoré by mohla odmiesť voda.

Čo robiť v prípade ohrozenia vodou

 • pripravte si evakuačnú batožinu, upozorniť susedov vo svojom okolí,
 • pomôcť starším a chorým občanom,
 • vypnúť elektrické a plynové spotrebiče,
 • pripraviť si evakuačnú batožinu,
 • uzatvoriť okná a zamknúť byt,
 • dostaviť sa do určeného evakuačného strediska,
 • sledovať hlásenia rozhlasu a televízie,
 • riadiť sa pokynmi evakuačnej komisie obce, policajných hliadok a poriadkových jednotiek civilnej ochrany.

Zásady správania sa v období povodní a záplav

 • opustiť ohrozený priestor,
 • netelefonujte, len v prípade tiesňového volania,
 • v prípade vyhlásenia evakuácie dodržujte zásady pre opustenie ohrozeného priestoru,
 • rešpektujte pokyny členov evakuačnej komisie,
 • v prípade časovej tiesne sa okamžite presuňte na vytipované miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,
 • nešírte paniku a nerozširujte neoverené správy.

Zásady správania sa po povodniach a záplavách

 • nechajte si skontrolovať stav obydlia (statická narušenosť, obývateľnosť), rozvody energií (plyn, elektrická energia), stav kanalizácie a rozvod vody,
 • zabezpečte likvidáciu uhynutých zvierat, poškodených potravín, poľnohospodárskych plodín zasiahnutých vodou, riaďte sa pokynmi hygienika,
 • informujte sa o miestach humanitárnej pomoci,
 • kontaktujte príslušné poisťovne ohľadom náhrady škody.

4. Predpokladaný výkon opatrení na ochranu pred povodňami

 • preškoliť občanov zabezpečujúcich na vodných tokoch hliadkovú službu s obsahom povodňového plánu záchranných prác obce,
 • v priebehu roka priebežne zisťovať skutočný stav vodného toku na svojom úseku a akékoľvek narušenie, alebo zásah zo strany právnických, fyzických osôb – podnikateľov, ako i občanov bezodkladne hlásiť predsedovi povodňovej komisie,
 • pravidelne informovať občanov a povodňovú komisiu o stave hladiny vodných tokov, počas dlhotrvajúcej zrážkovej činnosti,
 • zabezpečiť mechanizmy na úpravu brehov vodných tokov v prípade ich vymývania, ako aj na odstraňovanie naplavených materiálov, ktoré prekážajú plynulému toku vody,
 • zabezpečiť piesok v objeme cca 15 t a zabezpečiť vrecia v množstve min. 500 ks,
 • písomne informovať správcu vodných tokov v prípade narušenia brehov vodných tokov.

5. Postup zabezpečenia dezinfekcie studní, žúmp, obytných priestorov

a odvozu a zneškodnenia uhynutých zvierat a iných odpadov

Zabezpečenie pitnej vody

 • sanáciou vlastných studní,
 • náhradnými zdrojmi – cisternami, balenými vodami.

Zabezpečenie nezávadných požívatín

 • likvidácia zaplavených potravín v priepustných obaloch,
 • umytie a povrchová dezinfekcia pevných obalov trvanlivých potravín,
 • likvidácia zaplavených plodín zo záhrad.

Odstraňovanie odpadov

 • organické odpady dávať do vhodných kontajnerov a plastových vriec,
 • uhynuté zvieratá a potraviny živočíšneho pôvodu odvážať do spaľovní alebo likvidovať podľa pokynov štátnej veterinárnej správy,
 • nezakopávať uhynuté zvieratá vo väčších množstvách v záplavových oblastiach,
 • pri likvidácii rozkladajúcich sa tiel zvierat a iných živočíchov manipulovať pomocou osobných ochranných pomôcok (rukavice, vidly, čižmy a plášte).

Zabezpečenie obytných a skladovacích priestorov

 • najprv mechanicky očistiť a umyť,
 • následne priestory dezinfikovať,
 • používať dezinfekčné prostriedky na báze chlóru (chloramín T, SAVO, Domestos ...).

Ochrana pred infekčnými chorobami

 • na ochranu pred lietajúcim hmyzom používať repelentné prípravky,
 • konzumovať hygienicky nezávadné potraviny a vodu,
 • dodržiavať osobnú a prevádzkovú hygienu pri príprave stravy,
 • pred konzumáciou si umývať ruky mydlom a nezávadnou vodou,
 • používať vhodné dezinfekčné prostriedky na ruky (gelové, dezinfekčné vreckovky..),
 • pri hnačkových ochoreniach a horúčkových príznakoch vyhľadať svojho ošetrujúceho lekára,
 • zabezpečiť dezinfekciu a vypratie zaplavenej bielizne a osobných ochranných pomôcok používaných pri odstraňovaní následkov záplav.

Postup pri sanácii vlastných studní – voda z vlastnej studne – studňa priamo zaplavená

 • vodu z nej nepoužívať na pitie ani na varenie,
 • nutná sanácia a laboratórny rozbor vody,

oblasť postihnutá povodňou a zásobenie domácnosti len vlastnou nezaplavenou studňou

 •   nutnosť preveriť si kvalitu vody v tejto studni uskutočnením chemického a mikrobiologického vyšetrenia,
 •    pokiaľ nebudete vedieť výsledok vyšetrenia, na pitie a varenie používať len vodu z overených vodných zdrojov, hlavne však balenú.

Postup pri sanácii vlastných (individuálnych studní)

Sanácia studne:

 • až po stabilizácii vodného režimu v postihnutej oblasti,
 • po vykonaní vyčistenia okolia studne (najmenej vo vzdialenosti 10 m),
 • stavebno-technické zabezpečenie studne,
 • mechanická očista a dezinfekcia studne sa uskutočňuje vždy v prítomnosti najmenej 3 osôb a to pre prípad potreby poskytnutia prvej pomoci osobe zostupujúce do studne.
 • mechanicky očistiť a tlakovou vodu obmyť vonkajšie steny studne a tiež aj čerpacie zariadenie od nánosov bahna a opraviť poklop studne,
 • otvoriť studňu a úplne z nej vyčerpať vodu,
 • vykonať kontrolu vnútorného ovzdušia studne spustením zapálenej sviečky až na dno studne. V prípade bezkyslíkatého prostredia sviečka zhasne, v prípade výskytu metánu dôjde k oživeniu intenzity plameňa,
 • po dôkladnom mechanickom očistení vnútorných stien studne, čerpacieho zariadenia i dna studne očistené plochy dôkladne opláchnuť čistou vodou a vodu úplne vyčerpať,
 • omyť vnútorné steny studne 2,5 % roztokom prípravku SAVO (0,5 litra SAVA naliať do 20 litrov vody). Pracujeme pritom zásadne v rukaviciach. Dezinfekčný roztok nechajte na omytých stenách pôsobiť najmenej hodinu,
 • po opláchnutí vnútorných stien studne čistou vodou túto vodu znovu odčerpáme , odstránime kalom zanesený pokryv dna studne a vymeníme ho novým vhodným materiálom (štrk, hrubozrnný piesok). Zároveň necháme studňu naplniť vodou a ak je voda stále kalná, ďalej pokračujeme v jej opakovanom čerpaní až do vymiznutia zákalu,
 • poslednou fázou sanácie studne je uskutočnenie dezinfekcie vody, k čomu sa odporúča prípravok SAVO, ktorý neobsahuje aromatické prísady. Vždy treba rešpektovať návod na použitie, pričom možno uviesť, že pri priemeroch bežne používaných skruží v rozsahu od 80 do 120 cm, sa na 1m výšky vodu v studni dávkuje 9 ml SAVA. Teda potrebu celkového množstva prípravku SAVO na dezinfekciu vždy vypočítajte podľa výšky vodu v studni, pričom potrebnú dávku prípravku rozrieďte v kropiacej kanvici a roztokom pokropte priamo hladinu vody, ako aj vnútorný povrch stien studne. Ak máte vo Vašom dome zriadený samostatný domáci vodovodný systém, napojený na vlastnú studňu (s dárlingom a pod), vodu zo systému úplne vypustite. Potom napustíte do neho vodu z Vašej studne s obsahom prípravku SAVO tak, že táto voda pretečie celým systémom a plynule cez všetky vodovodné kohútiky vo Vašom dome. Prípravok je potrebné nechať pôsobiť cca 8 hodín,
 • až po vykonaní dezinfekcie je možné odobrať vzorky vody k laboratórnej kontrole.

 

        6. Prehľad rozvodných sietí a zariadení, ktoré by mohli ohroziť postihnuté osoby

 

     7. Spôsob zorganizovania predčasného zberu úrody pri určených vodných stavoch

         V katastri obce Betlanovce sa v predpokladaných ohrozených priestoroch nenachádza poľnohospodárska pôda. Vzhľadom k tomu nie je potrebné organizovať predčasný zber úrody, pretože nedochádza k intenzívnemu pestovaniu poľnohospodárskych plodín.

     8. Zoznam stavieb, objektov a zariadení, ktoré môžu byť ohrozené 

         povodňou

        Zoznam obytných budov, budov občianskeho vybavenia, hospodárskych budov      

        právnických osôb a fyzických podnikajúcich osôb a iných objektov v obci, ktoré

        môžu byť postihnuté záplavami:

Pri prudko topiacom sa snehu je záplavami ohrozená celá obec, pri intenzívnych zrážkach je ohrozená viac časť obce ležiaca v bezprostrednej blízkosti Hornádu. Jedná sa o 48 rodinných domov, jednu budovu obecného úradu a súkromný autokemping, ktoré sú pravidelne zaplavované.

Zoznam budov podľa súpisného čísla a vlastníka:

Súp.číslo                 vlastník:

81                         Milan Vladimír

82                         Pitoňák Pavol

83                         Tarda Marián

84                        Malec Jaroslav

85                           Kužma Silvin

 1. Vallová  Antonia
 2. Mária Pištová, Jozef Body
 3. Gromanová Viera
 4. Mrkvica Peter
 1.                            Kriegerová  Katarína
 2.                            Tarda Albín
 3.                            Proner Juraj
 4.                            Pitoňák Jozef
 5.                            Szabo Ján
 6.                            Hriceňák Jozef, Ing
 7.                            Drenczényi Jozef
 8.                            Šimčáková Beáta
 9.                            Hadidom Pavol
 10.                            Lapšanský Štefan
 11.                            Hanzelová Alžbeta
 12.                            Špirka Ladislav
 13.                            Gurovičová Anna
 14.                            Peršalová Margita 
 15.                            Krafčíková Vlastimila
 16.                            Slobodová Margita

106                                COOP Jednota

 1.                            Lapšanský Jozef
 2.                            Lukáčová Zuzana, Ing
 3.                            Rušinová Žofia
 4.                            Slivka Ondrej
 5.                            Jureková Mária, Szabová Magdaléna
 6.                            Pitoňák
 7.                            Rozbory Ondrej, Rozbory Marcel
 8.                            Michna Ján
 9.                            Dudráková Anna
 1.                            Kultúrny dom
 2.                            Frankovič Viktor
 3.                            Kopčáková Beata
 4.                            Matoľáková Martina, Erik Matoľák
 5.                            Zentko Peter
 6.                            Majcherová Dáša, Regec Branislav
 7.                           Klimek Ondrej
 8.                           Horváthová Júlia
 9.                           Hodáková Jana
 10.                           Mianovská Alena
 11.                           Švirlochová Ľuboslava
 12.                           Kakalejčík Štefan
 13.                           Pavlíková Dana
 14.                           Autocampig p. Jendrál Marián
 15.                           Mgr. Radka Garamsegy
 16.                           Kormaníková Mária  
 1. Tišer Jozef

167                          Šumanský Ladislav 

 1. Drencsényi Viliam
 2. Barilla Jozef, ing.

      212                                Vitko Pavol

  Zoznam ( počty ) obyvateľov, ktorých bude potrebné evakuovať, určenie

        postupnosti evakuácie osôb, určenie miest náhradného ubytovania evakuovaných

        osôb.

            Pri zaplavení predpokladaného územia môže dôjsť k ohrozeniu cca 120 obyvateľov,

            pre ktorých v prípade potreby evakuácie z ohrozeného územia obec zabezpečí

            náhradné ubytovanie v súkromných penziónoch nachádzajúcich sa v obci, v zariadení

            materskej školy, renesančnom kaštieli a vo väčších rodinných domoch.

Obec nemá iné náhradné priestory, ktoré by mohla poskytnúť evakuovaným osobám. Stravu je možné zabezpečiť v zariadení materskej školy, ak by bola mimo ohrozenia.

Určenie miesta sústredenia odsunutých zvierat, materiálu a iného majetku.

Odsun ohrozených hospodárskych a domácich zvierat, drobnej hydiny a včiel je možný do objektov bývalého hospodárskeho dvora. Jedná sa o cca 2 kusy  hovädzieho dobytka, 3 kone, 5 ks ošípaných, 8 oviec, 2 kozy, 50 ks drobnej hydiny a 10 ks včelích úľov.

V prípade potreby presunu rôzneho materiálu a iného majetku je tento možné takisto uskladniť v priestoroch bývalého hospodárskeho dvora.

  Predpokladaný výkon opatrení na ochranu pred povodňami v kritických úsekoch

        vodných tokov – pod mostami a lávkami

V intraviláne obce dochádza ku križovaniu vodného toku Hornád a potoka Tepličné s miestnou komunikáciou, vedúcou do rómskej osady s cca 315 obyvateľmi. Jedná sa o kritické úseky, nakoľko v miestach križovania – pod mostami,  dochádza vplyvom nánosov alebo odchádzajúcich ľadov k zataraseniu priepustov, čím dochádza k zaplaveniu obytných domov v obci aj v rómskej osade. Môže dôjsť k pretrhnutiu prípadne poškodeniu mostov, čo by malo za následok znemožnenie prístupu do rómskej osady. Na zamedzenie vzniku takejto situácie je potrebné vykonávať správcom toku preventívne opatrenia nielen v kritických úsekoch, ale po celom toku a to pravidelným odstraňovaním nánosov v koryte a reguláciou toku s kapacitou koryta na storočné vody.

V prípade vzniku takejto situácie bude obec v spolupráci so správcom vodného toku v rámci možností riešiť situáciu odstraňovaním prekážok brániacich v plynulom odtoku vody, odvádzaním vôd zo zaplaveného územia, opatreniami proti spätnému vzdutiu vôd na vyústeniach cestných priepustoch a priekopách.

Zabezpečenie núdzového zásobovania obyvateľstva pitnou vodou

Pri záplavách dochádza k zaplavovaniu vodných zdrojov, preto obec zabezpečí dovoz pitnej vody cisternami alebo umožní obyvateľom odoberať pitnú vodu z kultúrneho domu, ktorý je pripojený na verejný vodovod.

           V prípade znemožnenia prístupu do rómskej osady z obce by bolo nutné riešiť

           zásobovanie rómskej osady potravinami a pitnou vodou z opačnej strany osady a to

           poľnou cestou smerujúcou do Betlanovskej doliny.

9. Zoznam lokalít, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky, ich druhy,

    množstva a opatrenia na zamedzenie znečistenia vody 

     Na území obce Betlanovce nie sú uskladnené žiadne nebezpečné látky

V. Sily a prostriedky na výkon povodňových prác

1. Zoznam dopravných prostriedkov, strojov a zariadení na výkon

    povodňových záchranných prác

Druh

dopravného

prostriedku

Poskytovateľ

dopravného

prostriedku

Adresa trvalého pobytu poskytovateľa

číslo telefónu

Pracovný

Súkromný telefón

Mobil

UDS

Spiš JMD s.r.o.

Spišská Nová Ves

0903907891

   

Liaz

Ing.Lengvarský

Hrabušice

0907352254

   

Bager

Ing.Lengvarský

Hrabušice

0907352254

   

Osobné vozidlo+vozík

Obec

Betlanovce 23

0534490215

   

Elektr.kalové čerpadlo

Obec

Betlanovce 23

0534490215

   

Elektrocentrála

Obec

Betlanovce 23

0534490215

   

Protipovodňový vozík

Obec

Betlanovce 23

0534490215

   

Iveco Daily

Obec

Betlanovce 23

0534490215

   

2. Protipožiarna hliadka obce Betlanovce

p. č.

Meno a priezvisko

Adresa trvalého bydliska

číslo telefónu

Súkromný telefón

Mobil

1.

Martin Lutter

Betlanovce 171

0948147348

 

2.

Marcel Rozbory

Betlanovce 113

   

3.

Ivan Zentko

Betlanovce 3

   

4.

Marián Fenčák

Betlanovce 175

   

5

Mgr. Stanislav Hodák

Betlanovce 125

   

6

Adam Laheta

Betlanovce 197

   

7

Samuel Lörinc

Betlanovce 14

   

8

Branislav Perniš

Betlanovce 49

   

9

Marek Smik

Betlanovce 76

   

10

Róbert Šimčák

Betlanovce 187

   

11.

Matúš Špalda

Betlanovce 13

   

     3. Materiálno-technické zabezpečenie obec Betlanovce na

         výkon povodňových záchranných prác

 • hasičský automobil Iveco Daily     1 ks
 • protipovodňový vozík                    1 ks
 • Požiarna striekačka PS 12              1 ks
 • Požiarna striekačka PS 15              1 ks
 • Rozdeľovač                                    1 ks
 • Sací kôš                                          2 ks
 • Savice dĺ. 2,20 m                            2 ks
 • Savice dĺ. 1,60 m                            6 ks
 • Prúdnica                                          4 ks
 • Hadica B                                         6 ks
 • Hadica C                                         6 ks
 • Lano                                                2 ks

     4. Zoznam dezinfekčných látok na dezinfekciu studní, žúmp a obytných  

        priestorov 

Dezinfekčná látka

Použitie

Koncent

-rácia

Dávkovanie

Doba

pôsobenia

chloramín T

nábytok, podlahy, steny, riad, dopravné prostriedky

2%

8 PL/10 l vody

30 min. alebo do zaschnutia

bielizeň silne znečistená

3%

12 PL/10 l vody

4 hodiny namočené

bielizeň menej znečistená

1%

4 PL /10 l vody

1 hodinu namočené

sifóny

5%

20 PL/10 l vody

preliať

ruky

0,50%

2 PL /10 l vody

1 min.

SAVO

nábytok, podlahy, steny, riad

 

1l/10 l vody

30 min. alebo do zaschnutia

bielizeň silne znečistená

1 l /10 l vody

namočené 2 hodiny

sifóny

neriedené

preliať

studne

2,50

0,5 l/20 l vody

1 hodinu obliate steny

voda vo vyčistených studniach

2,50

9m/1m stĺpca vody

80-120 cm

skružová studňa

Chlórové vápno

žumpy

2,50

1 kg/1 m3

 

POZOR: PL = polievková lyžica       

  5. Zoznam členov pracovných čiat obce na výkon povodňových

         záchranných prác

p. č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Adresa trvalého bydliska

číslo telefónu

súkromný  tel.             mobil

1.

Martin Lutter

veliteľ

Betlanovce 171

0948147348

 

2.

Marcel Rozbory

strojník

Betlanovce 113

   

3.

Ivan Zentko

predseda

Betlanovce 3

   

4.

Marián Fenčák

 

Betlanovce 175

   

5

Mgr. Stanislav Hodák

 

Betlanovce 125

   

6

Adam Laheta

 

Betlanovce 197

   

7

Samuel Lörinc

 

Betlanovce 14

   

8

Branislav Perniš

 

Betlanovce 49

   

9

Marek Smik

 

Betlanovce 76

   

10

Róbert Šimčák

 

Betlanovce 187

   

11.

Matúš Špalda

 

Betlanovce 13

   

6. Zabezpečenie pomoci záchranných zložiek integrovaného

         záchranného systému

                    Vyžiadať v prípade mimoriadnych udalostí pri ohrození života obyvateľov, alebo v prípade hroziacich značných škôd na majetku cestou okresného úradu, krízového štábu, alebo priamo.

VI. Zoznam povodňových plánov záchranných prác právnických a fyzických osôb – podnikateľov na území obce

 1. Autocamping Betlanovce, Ing. Tatiana Jendrálová, Kostolná 570/24, Rozhanovce
 2. Stolárstvo Šumanský, Betlanovce 167

VII. Pomocná dokumentácia

1. Zoznam zákonov a vyhlášok súvisiacich so zabezpečením a riadením  

    ochrany pred povodňami

1.  Zákon NR SR č. 7/2010 z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane pred povodňami

2.  Vyhláška NR SR č. 261/2010 z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania

3.  Vyhláška NR SR č. 159/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd

4.  Vyhláška NR SR č. 252/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných správ o povodňovej situácii a súhrných správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach.

5.  Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. ,ktorým sa ustanovujú podrobnosti o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.

6.  Zákon NR SR č. 387/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu

7.  Vyhláška MŽP č. 204/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby.

8. Vyhláška MV SR č. 328/2012 Z. z. o zabezpečení evakuácie.

Vzory:

 1. Vyhlásenie povodňovej aktivity
 2. Odvolanie povodňovej aktivity
 3. Priebežná správa
 4. Povodňový denník

Prílohy:

 1. Príloha č. 1 k vyhláške č. 252/2010 z. z.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 159/2014 Z. z.

                                                                                                          VZOR č. 1

Obec Betlanovce, 053 15 Betlanovce 23

                                   Č. tel.: 053 4490215,   e-mail: starosta@betlanovce.sk

Číslo:

                                                                                    Betlanovce

                                                                                    ..................

     Podľa § 26, ods. 3, písmeno b1) zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a v súlade s povodňovým plánom záchranných práce obce

vyhlasujem

III. stupeň povodňovej aktivity v obci (názov obce) v okrese Spišská Nová Ves od .....hodiny, dňa .........................., na povodňovom úseku tokov ..................................

Dôvod: *uvedie sa dôvod vyhlásenia povodňovej aktivity podľa skutočnej situácie.

(*napr. nárast vodnej hladiny tokov z dlhotrvajúcich dažďov, kulminácia vody a následné vyliatie vody z koryta potoka.)

                                                                      ––––––––––––––––––––

                                                                  predseda obecnej povodňovej komisie

                                                               VZOR č. 2

Obec Betlanovce, 053 15 Betlanovce 23

                                   Č. tel.: 053 4490215,   e-mail: starosta@betlanovce.sk

Číslo:

                                                                                    Betlanovce

                                                                                    ..................

     Podľa § 26, ods. 3, písmeno b1) zákona NR SR č. 7/200 Z. z. o ochrane pred povodňami a v súlade s povodňovým plánom záchranných práce obce

Odvolávam

III. stupeň povodňovej aktivity v obci (názov obce) v okrese Spišská Nová Ves od .....hodiny, dňa .........................., na povodňovom úseku tokov ..................................

Dôvod: *uvedie sa dôvod vyhlásenia povodňovej aktivity podľa skutočnej situácie.

(*napr. pokles hladiny vodných tokov a pod.)

                                                                      ––––––––––––––––––––

                                                                 predseda obecnej povodňovej komisie

                                                               VZOR č. 3

 Obec Betlanovce, 053 15 Betlanovce 23

                                   Č. tel.: 053 4490215,   e-mail: starosta@betlanovce.sk

Číslo:

                                                                                                        Betlanovce

                                                                                                        ..................

PRIEBEŽNÁ SPRAVA O POVODŇOVEJ SITUÁCII

(vyhláška MŽP z. z.  č. 252/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a v súlade s povodňovým plánom záchranných prác obce)

 1. Aktuálna situácia
 2. Prehľad vykonaných opatrení
 3. podľa povodňového plánu
 4. nad rámec povodňového plánu
 5. Problémy a nedostatky pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňami
 6. Opatrenia, ktoré sa prijali na odstránenie zistených nedostatkov
 7. Požiadavky na potrebné sily alebo prostriedky
 8. Mimoriadne udalosti (úrazy, havárie)

Vyplnené tabuľky podľa prílohy č. 1 povodňového plánu záchranných prác:

Tabuľka 1

Tabuľka 2

Tabuľka 3

Tabuľka 4

tabuľka 5

Tabuľka 6

Tabuľka 7

Správu podáva:

V Betlanovciach, dňa .................................

                                                                                                                      VZOR č. 4

Povodňový denník Obce Betlanovce z povodní

v dňoch: ...................................

Dátum

Čas od – do

Priebeh povodňových udalostí

     
     
     
     
     
     
     

 

                                                                      Príloha č. 1

(Podľa prílohy č. 2 k vyhláške č. 252/2010 Z. z.)

Tabuľka 9

Prehľad pracovných síl na území obce (názov obce)

počas povodne od (dátum a čas vyhlásenia II. alebo III. stupňa povodňovej aktivity) do (dátum a čas odvolania II. stupňa povodňovej aktivity)

Pracovné sily

Počet osôb

Fyzické osoby

 

Členovia obecnej povodňovej komisie

 

Príslušníci obecného hasičského útvaru/obecného hasičského zboru

 

Zamestnanci obce a organizácií v zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti obce

 

Zamestnanci iných subjektov vykonávajúcich povodňové záchranné práce

 

Iné pracovné sily

 

Pracovné sily spolu

 

Tabuľka 10

Stroje a zariadenia použité pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňou v (názov obce)

počas povodne od (dátum a čas vyhlásenia II. alebo III. stupňa povodňovej aktivity) do (dátum a čas odvolania II. stupňa povodňovej aktivity)

Druhy strojov a zariadení

Počet

   
   
   
   
   
   

Tabuľka 11

Materiál použitý pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňou v (názov obce)

počas povodne od (dátum a čas vyhlásenia II. alebo III. stupňa povodňovej aktivity) do (dátum a čas odvolania II. stupňa povodňovej aktivity)

Druh materiálu

Merná jednotka

Množstvo

     
     
     
     
     
     

Tabuľka 12

Plocha zaplaveného územia v obci (názov obce)

počas povodne od (dátum a čas vyhlásenia II. alebo III. stupňa povodňovej aktivity) do (dátum a čas odvolania II. stupňa povodňovej aktivity)

Intravilán

Poľnohospodárska pôda

Lesná pôda

Spolu

[ha]

       

Tabuľka 13

Následky spôsobené povodňou na území obce (názov obce)

počas povodne od (dátum a čas vyhlásenia II. alebo III. stupňa povodňovej aktivity) do (dátum a čas odvolania II. stupňa povodňovej aktivity)

Následky spôsobené povodňou

Merná

jednotka

Množstvo

Postihnutí obyvatelia

celkom

počet

 

z toho

osoby bez prístrešia

celkom

počet

 
   

z toho deti

počet

 
 

evakuované osoby

počet

 
 

zachránené osoby

počet

 
 

zranené osoby

počet

 
 

usmrtené osoby

počet

 
 

nezvestné osoby

počet

 

Zaplavené bytové budovy

celkom

počet

 

z toho

bytové domy

počet

 
 

rodinné domy

počet

 
 

ostatné budovy na bývanie

počet

 

Zaplavené nebytové budovy

celkom

počet

 

z toho

priemyselné budovy a sklady, nádrže a silá

počet

 
 

poľnohospodárske budovy a sklady, stajne a maštale

počet

 
 

kultúrne pamiatky, ktoré nie sú bytovými budovami

počet

 
 

nemocnice, zdravotnícke a sociálne zariadenia

počet

 
 

ostatné nebytové budovy

počet

 

Poškodené inžinierske stavby

železničné, lanové a iné dráhy

počet

 
 

diaľnice a rýchlostné komunikácie

[m]

 
 

cesty I. triedy

[m]

 
 

cesty II. triedy a III. triedy

[m]

 
 

miestne a účelové komunikácie

[m]

 
 

lesné dopravné komunikácie

[m]

 
 

chodníky

[m]

 
 

mosty

počet

 
 

diaľkové ropovody a plynovody

[m]

 
 

miestne rozvody plynu

[m]

 
 

diaľkové a miestne rozvody vody

[m]

 
 

diaľkové a miestne rozvody pary

[m]

 
 

vodné zdroje

počet

 
 

úpravne vody

počet

 
 

kanalizácie

[m]

 
 

čistiarne odpadových vôd

počet

 
 

diaľkové a miestne rozvody elektriny

[m]

 
 

lesné sklady

počet

 
 

ostatné inžinierske stavby

počet

 

Evakuované hospodárske zvieratá

počet

 

Evakuovaná hydina a drobné zvieratá

počet

 

Uhynuté hospodárske zvieratá

počet

 

Uhynutá hydina a drobné zvieratá

počet

 

Hmotnosť evakuovaného materiálu 

[t]

 

Zaplavené dopravné prostriedky

počet

 

Odplavené drevo

[m3]

 

 

Tabuľka 1

Výdavky na povodňové záchranné práce

(názov obce) počas povodne od (dátum a čas vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity) do (dátum a čas odvolania II. stupňa povodňovej aktivity)

Názov a adresa subjektu

Výdavky (eur)

1.

   

2.

   

...

   

N.

   

Výdavky právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov spolu

 

Obec

Položka

610

620

630

640

600

710

720

700

600+700

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia spolu

                 

Vlastné výdavky obce

                 

Obec spolu

                 
                       

Tabuľka 2

Žiadosti o peňažné náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva alebo užívacieho práva

(názov obce) počas povodne od (dátum a čas vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity) do (dátum a čas odvolania II. stupňa povodňovej aktivity)

Dátum

predloženia

žiadosti

Názov a adresa subjektu

Dôvod uplatnenia nároku

Výška

uplatnenej

náhrady

Priznaná

výška

náhrady

Dátum

rozhodnutia

           
           
           

Peňažné náhrady spolu

     

Tabuľka 3

Žiadosti o peňažné náhrady za splnenú osobnú pomoc

(názov obce) počas povodne od (dátum a čas vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity) do (dátum a čas odvolania II. stupňa povodňovej aktivity)

Dátum

predloženia

žiadosti

Meno a adresa osoby

Druh osobnej pomoci

Výška

uplatnenej

náhrady

Priznaná

výška

náhrady

Dátum

rozhodnutia

           
           
           

Peňažné náhrady spolu

     

Tabuľka 4

Žiadosti o peňažné náhrady za škodu na majetku v priamej súvislosti s vykonávaním povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác

(názov obce) počas povodne od (dátum a čas vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity) do (dátum a čas odvolania II. stupňa povodňovej aktivity)

Dátum

predloženia

žiadosti

Názov a adresa subjektu

Dôvod uplatnenia nároku

Výška

uplatnenej

náhrady

Priznaná

výška

náhrady

Dátum

rozhodnutia

           
           
           

Peňažné náhrady spolu

     

Tabuľka 5

Žiadosti o peňažné náhrady za poskytnutý vecný prostriedok

(názov obce) počas povodne od (dátum a čas vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity) do (dátum a čas odvolania II. stupňa povodňovej aktivity)

Dátum

predloženia

žiadosti

Názov a adresa subjektu

Dôvod uplatnenia nároku

Výška

uplatnenej

náhrady

Priznaná

výška

náhrady

Dátum

rozhodnutia

           
           
           

Peňažné náhrady spolu

     

Tabuľka 6

Prehľad peňažných náhrad podľa tabuliek 2 až 5

(názov obce) počas povodne od (dátum a čas vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity) do (dátum a čas odvolania II. stupňa povodňovej aktivity)

Druh peňažnej náhrady

Výška peňažných náhrad spolu

Podané

Právoplatne

priznané

 • za obmedzenie vlastníckeho práva alebo užívacieho práva spolu (tabuľka 2)
   
 • za splnenú osobnú pomoc spolu (tabuľka 3)3
   
 • za škodu na majetku v priamej súvislosti s vykonávaním povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác spolu (tabuľka 4)
   
 • za poskytnutý vecný prostriedok spolu (tabuľka 5)
   

Peňažné náhrady spolu

   

Tabuľka 7

Evidencia písomných oznámení o vzniku a výške povodňovej škody

(názov obce) počas povodne od (dátum a čas vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity) do (dátum a čas odvolania II. stupňa povodňovej aktivity)

Poškodený

Odhadnutá výška povodňovej škody

Odhadnuté

povodňové

škody

spolu

Meno alebo názov

Adresa

hnuteľný

majetok

stavby

pozemky

           
           
           

Spolu

       

Tabuľka 8

Prehľad oznámených povodňových škôd na majetku

(názov obce) počas povodne od (dátum a čas vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity) do (dátum a čas odvolania II. stupňa povodňovej aktivity)

Vlastník majetku

Odhadnuté výšky povodňových škôd

Odhadnuté

povodňové

škody

spolu

hnuteľný

majetok

stavby

pozemky

Fyzické osoby spolu

       

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia spolu

       

Obec

       

Povodňové škody spolu

       

Obec    B e t l a n o v c e                                                      .

                                   Š T A T Ú T

                                   povodňovej komisie obce

                                                                 Čl. 1

                                       Postavenie povodňovej komisie obce

            Povodňová komisia obce ( ďalej len komisia ) je orgánom Obce Betlanovce na úseku ochrany pred povodňami ( § 22 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami )

                                                                 Čl. 2

                                                     Zloženie komisie

 1. Povodňovú komisiu obce ustanovuje starosta obce. Komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu a  členov.
 2. Predsedom povodňovej komisie obce je starosta obce, ktorý vymenúva jej členov zodpovedajúcich za výkon záchranných prác v obci.
 3. Povodňová komisia obce je podriadená obvodnej povodňovej komisii.

                                                     Čl. 3

                                        Hlavné úlohy komisie

 1. spracúva a zostavuje povodňový plán záchranných prác obce a predkladá ho na schválenie OR HaZZ
 2. zabezpečuje v rámci svojich možností pracovné sily a vecné prostriedky na ochranu  

      pred povodňami a vyhotovuje ich súpis, zabezpečuje riadne uskladnenie a udržiavanie

      vecných prostriedkov.

 1. zabezpečuje v rámci svojich možností vybavenie obecného hasičského zboru potrebnými prostriedkami a výstrojom na výkon povodňových záchranných prác
 2. dohliada, aby vlastníci, správcovia a užívatelia vodných stavieb a iných objektov na území obce, ktoré môžu byť ohrozené povodňou, vykonali opatrenia na ochranu pred povodňami podľa povodňových plánov
 3. organizuje a zabezpečuje na podnet správcu vodného toku hlásnu a varovnú povodňovú službu, varuje občanov v obci pred nebezpečenstvom povodne, najmä miestnym rozhlasom, alebo inými zvukovými signálmi, upozorňuje naň susedné nižšie ležiace obce a nebezpečenstvo povodne bezodkladne ohlási obvodnému úradu a správcovi vodných tokov
 4. vykonáva hliadkovú službu na svojom území, ak ju nie je schopná samostatne vykonávať, spolupracuje so správcom vodného toku a HaZZ pri jej organizácii
 5. vyhlasuje a odvoláva stav pohotovosti a stav ohrozenia na území obce
 6. vyžaduje pomoc HaZZ a ďalších záchranných zložiek
 7. organizuje a riadi v súčinnosti s OÚŽP a HaZZ na vykonávanie povodňových záchranných prác v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne v územnom obvode obce
 8. ukladá povinnosť právnickej osobe, fyzickej osobe podnikateľovi, alebo fyzickej osobe poskytnúť vecné plnenie na zvládnutie úloh pri ochrane pred povodňami
 9. zabezpečuje v súčinnosti s OÚŽP a HaZZ evakuáciu obyvateľstva postihnutého povodňou a zabezpečuje dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, ako aj nevyhnutnú hygienickú a zdravotnú starostlivosť
 10. zabezpečuje v súčinnosti s OÚŽP a HaZZ ubytovanie a stravovanie osôb, ktoré sa zúčastňujú povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác
 11. poskytuje v rámci svojich možností pomoc správcom vodných tokov, vlastníkom, správcom alebo užívateľom vodných stavieb a iných objektov na vodných tokoch, ak je ich bezpečnosť ohrozená povodňou a ak o to požiadajú z dôvodu nedostatku vlastných síl a prostriedkov
 12. poskytuje v rámci svojich možností pomoc susedným obciam pri výkone povodňových záchranných prác v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne, ak im na tieto práce nestačia vlastné sily a prostriedky
 13. poskytuje v rámci svojich možností pomoc správcovi vodného toku pri výkone preventívnych technických opatrení zameraných na zlepšenie odtokových pomerov v obci, najmä pri odstraňovaní prekážok na vodných tokoch a v ich blízkosti a pri uvoľňovaní zápch a zátaras na vodných tokoch
 14. zúčastňuje sa povodňových prehliadok na vodných tokoch pretekajúcich cez územie obce
 15. vyhodnocuje následky spôsobené povodňami, opatrenia vykonané na ochranu pred povodňami, náklady vynaložené na výkon záchranných prác a predkladá súhrnnú správu o následkoch povodní spôsobených škodách a o nákladoch na výkon záchranných prác OÚŽP
 1. Povodňová komisia obce v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne
 1. riadi, koordinuje a kontroluje ochranu pred povodňami na území obce
 2. vydáva príkazy na vykonanie opatrení potrebných na zabezpečenie ochrany pred povodňami:

      tieto príkazy nie sú rozhodnutiami podľa osobitného predpisu.

 1. spracúva správy o povodňovej situácii na území obce a predkladá ich obvodnému úradu
 2. vedie v povodňovom denníku chronologické záznamy o svojej činnosti: v časovom slede zaznamenáva priebeh a následky povodne, vykonávané opatrenia, vydávané príkazy, požiadavky o poskytnutie pomoci a spôsoby
 1. Povodňový denník bude uložený v kancelárii starostu obce
 2. Zodpovedný za vedenie povodňového denníka je predseda povodňovej komisie, v čase jeho neprítomnosti podpredseda komisie, prípadne poverený člen komisie.

                                                                           Čl.4   

                                                              Rokovanie komisie

 1. Komisia vykonáva svoju činnosť na schôdzkach, ktoré zvoláva predseda podľa potreby a povahy povodňovej situácie, najmenej však raz za rok. Program rokovania určuje predseda komisie.
 2. Schôdzky sú neverejné.
 3. So súhlasom predsedu komisie možno na schôdzky prizvať ďalšie osoby, ktorých účasť je pri rokovaniach potrebná
 4. Rokovanie komisie vedie jej predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda komisie
 5. Komisia je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Uznesenie sa prijíma hlasovaním prítomných členov
 6. V nevyhnutných prípadoch so súhlasom predsedu komisie môže členy komisie zastupovať ním poverený zástupca, ktorý koná vždy osobne, pričom zo zastúpenia vznikajú práva a povinnosti zastúpeného
 7. O priebehu rokovania a uzneseniach komisie vyhotovuje poverený člen komisie záznam, ktorý sa zasiela všetkým členom komisie. Člen komisie, ktorého stanovisko sa neprijalo je oprávnený žiadať, aby sa to uviedlo v zázname.
 8. V čase medzi schôdzami komisie, ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, môže rozhodnúť o vykonaní neodkladných opatrení predseda komisie, tieto opatrenia musia byť schválené na najbližšej schôdzi komisie
 9. Sídlom konania a miestom zasadnutia je kancelária obecného úradu v Betlanovciach.

                                                        Čl. 5

                                             Predseda komisie

 1. Riadi prácu komisie a zodpovedá za činnosť komisie
 2. Informuje komisiu o vývoji povodňovej situácie a o opatreniach vykonaných na zamedzenie povodne a zmiernenie následkov
 3. Kontroluje plnenie uznesení komisie
 4. Vymenúva a odvoláva podpredsedu komisie a členov komisie
 5. Rokovanie komisie vedie jej predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda komisie.
 6. Predseda povodňovej komisie schvaľuje štatút povodňovej komisie obce, ktorý vymedzuje úlohy členov povodňovej komisie obce.

                                                        Čl. 6

                                   Zabezpečenie činnosti komisie

 1. Organizačné a administratívne práce spojené s činnosťou komisie, najmä príprava podkladov na rokovanie komisie, vykonáva poverený člen komisie v spolupráci s predsedom komisie a ďalšími členmi komisie
 2. Výdavky spojené s činnosťou komisie sa uhrádzajú z rozpočtu obce a počas III. stupňa povodňovej aktivity do odvolania II. stupňa povodňovej aktivity sa hradia z nákladov na výkon záchranných povodňových prác.

                                                       Čl. 7

                            Spolupráca ostatných orgánov s komisiou

       Orgány, právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia na území obce spolupracujú s komisiou a pomáhajú jej pri zabezpečovaní ochrany pred povodňami.

                                                         Čl. 8

        Tento štatút nadobúda účinnosti dňom jeho schválenia starostom obce.

V Betlanovciach dňa 30.06.2010          

Dátum vloženia: 18. 2. 2022 13:33
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 2. 2022 13:36
Autor:

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Suchý apríl, mokrý jún.

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:5:38

Slnko zapadá:19:36

Kde nás nájdete?

Obec Betlanovce
ObecBetlanovce

Betlanovce historici zaraďujú k najstarším stredovekým obciam na Spiši. Patrili totiž k zemianským dedinám, tzv. Spišským kopijníkom, ktorým už roku 1243 kráľ Belo IV. Obnovil ich staré výsady. Belovo privilégium potvrdili ďalší panovníci: Karol Róbert roku 1314 a Vladislav II. Roku 1511. Išlo predovšetkým o potvrdenie ich osobnej slobody, právo voliť vlastného sudcu, dedičské práva, oslobodenie od poplatkov.

Zobraziť viac