Menu
Obec Betlanovce
ObecBetlanovce

Poplatok za komunálne odpady

POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Kto je poplatníkom?

  • fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce opravnená užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie
  • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie
  • podnikateľ, ktorý je opravnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Kedy vzniká poplatková povinnosť?

Poplatková povinnosť vzniká:

  • dňom vzniku trvalého alebo prechodného pobytu
  • dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť (kúpou, nájmom, darovaním, dedením a pod.)

Oznamovacia povinnosť

Daňovník je povinný nahlásiť všetky údaje rozhodujúce pre správne určenie výšky poplatku najneskôr do 30 dní odo dňa, keď nastane takáto skutočnosť (príloha č. 3 VZN č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady).

Vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku

Obec Betlanovce vo VZN č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ustanovilo v čl. 13 VZN č. 3/2022 podmienky, na základe ktorých je možné obec Betlanovce písomne požiadať o vrátenie, zníženie, resp. odpustenie poplatku, pričom je poplatník k písomnej žiadosti povinný doložiť potrebné doklady v súlade s VZN č. 3/2022 vždy v lehote 30 dní od zmeny. Ak poplatková povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a poplatník OZNÁMI túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku poplatkovej povinnosti, správca poplatku vráti pomernú časť poplatku za zostávajúce obdobie zdaňovacieho obdobia, za ktoré bol poplatok zaplatený.

Platenie poplatku

Správca dane v mesiacoch február - marec príslušného zdaňovacieho obdobia vyrubí a následne doručí rozhodnutie na zaplatenie poplatku, ktoré je potrebné uhradiť na účet obce, v hotovosti, platobnou kartou alebo poštovou poukážkou, a to do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Polnočný /severný/ vietor v júni ženie do krajiny zbožie .

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:31

Slnko zapadá:20:47

Kde nás nájdete?

Obec Betlanovce
ObecBetlanovce

Betlanovce historici zaraďujú k najstarším stredovekým obciam na Spiši. Patrili totiž k zemianským dedinám, tzv. Spišským kopijníkom, ktorým už roku 1243 kráľ Belo IV. Obnovil ich staré výsady. Belovo privilégium potvrdili ďalší panovníci: Karol Róbert roku 1314 a Vladislav II. Roku 1511. Išlo predovšetkým o potvrdenie ich osobnej slobody, právo voliť vlastného sudcu, dedičské práva, oslobodenie od poplatkov.

Zobraziť viac